Ν. 4986/2022: Διατάξεις για τα Δάση – Ανάκληση αποφάσεων για αναδασωτέες εκτάσεις


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4986/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει νέες διατάξεις για δάση. Ειδικότερα:

  • Το άρθρο 74 προβλέπει την υποχρεωτική εξαίρεση της αναδάσωσης για τις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί ολικώς ή μερικώς εμφανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις. Για τις εκτάσεις αυτές εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται ή τροποποιούνται οι σχετικές αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων και το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών.Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται με την υποχρεωτική διαγραφή των ως άνω εκτάσεων που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.
  •  Με το άρθρο 75 παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης κατασκευών Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (campings), καταργείται η αναστολή και παύση ισχύος των πράξεων κήρυξης αναδάσωσης και αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής και επιβολής προστίμων κατεδάφισης.
  • Το άρθρο 76 προβλέπει την οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας δασών κατά το έτος 2018 αλλά η καταβολή της οικονομικής τους ενίσχυσης δεν κατέστη δυνατή εντός του έτους 2019.
  • Το άρθρο 77 αφορά την έγκριση επέμβασης εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας οι οποίες εγκαταστάθηκαν, χωρίς άδεια
    της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/79.
  • Τέλος, το άρθρο 81 προβλέπει την αναδρομική ισχύ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ορισμού αποφαινόμενου οργάνου του ΥΠΕΝ για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του προγράμματος για την προστασία και αναβάθμιση των δασών.
Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4986/2022 (A΄ 204) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις»


ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d