Συγκρότηση «Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής» για τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας

Στη συγκρότηση Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Κ.Γ.Ε.) γγια τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ως μέλη αυτής ορίζονται οι:

 1. Μπόκαρης Νικόλαος, Π.Ε. Γεωτεχνικών–Δασολόγων, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού την κ. Γκραικιώτου Αδαμαντία, Π.Ε Γεωτεχνικών –Δασολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών.
 2. Αλεξίου Ειρήνη, Π.Ε. Γεωτεχνικών –Δασολόγων, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, με αναπληρώτρια της την κ. Γιακουμή Ελένη, Π.Ε Γεωτεχνικών –Δασολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της ίδιας Διεύθυνσης.
 3. Δρ. Κομνηνού Αναστασία, καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Δρ. Θώμα Άγγελο – Λώρη, επίκουρο καθηγητή του ιδίου τμήματος.
 4. Δρ. Μπακαλούδης Δημήτριος, καθηγητής, του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π του Α.Π.Θ, με ειδικότητα στην Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Δρ. Παραλυκίδη Νικόλαο, ΕΔΙΠ, Διδάκτορα στην Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας.
 5. Δρ. Σάββας Καζαντζίδης, Διευθυντής Ερευνών της μονάδας του ΙΔΕ, με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση άγριων ζώων», ως τακτικό μέλος και αναπληρωτή αυτού τον Δρ. Αστάρα Χρήστο, Κύριο Ερευνητή της μονάδας του ΙΔΕ με γνωστικό αντικείμενο «Άγρια πανίδα».
 6. Περδικάρης Σωκράτης, ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνίατρο, Προϊστάμενος του Τμήματος Δ΄ της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, ως τακτικό μέλος και αναπληρώτρια αυτού την κ. Αναστασιάδου Σοφία, ΠΕ Γεωτεχνικών – κτηνίατρο, εισηγήτρια του ιδίου Τμήματος.
 7. Δαμιανάκη Γεωργία, ΠΕ Γεωτεχνικών – κτηνίατρο, προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον κ. Σαριδάκη Μιχαήλ, ΠΕ Γεωτεχνικών – κτηνίατρο, εισηγητή του ίδιου Τμήματος.
 8. Κοτρότσου Ειρήνη, ΤΕ5-Ιχθυοκομίας Αλιείας, Προϊσταμένη Τμήματος Οικοσυστημικής Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την κ. Καραμπούλα Ισιδώρα, ΠΕ4 Ιχθυολόγων, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.
 9. Δρ. Μπίρτσας Περικλής, Δασολόγος καθηγητής του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Δρ. Χρήστο Σώκο, Δασολόγο – Θηραματολόγο, υπάλληλο του Δήμου Πηνειού Νομού Ηλείας.

Έργο της Κεντρικής Γνωμοδοτικής επιτροπής αποτελεί η γνωμοδότηση επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/88658/2929/02-09-2022 Κ.Υ.Α «Κριτήρια και διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας Κέντρων Περίθαλψης (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) και Σταθμών Πρώτων Βοηθειών Ειδών της Άγριας Πανίδας (Σ.Π.Β.Ε.Α.Π)» (Β΄4744).

Στο έργο της επιτροπής περιλαμβάνονται ιδίως:

 1. Η μελέτη και εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας αυτοψίας, αιτημάτων ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.
 2. Η γνωμοδότηση σχετικά με τη χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.
 3. Η γνωμοδότηση σχετικά με την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.
 4. Η συνδρομή στο έργο της γνωμοδοτικής επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.
 5. Η εξέταση κάθε άλλου θέματος και η σχετική γνωμοδότηση αναφορικά με τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.,Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. και Δ.Α.Ε. εντός της χώρας.

Διοικητική και Οικονομική υποστήριξη της Κ.Γ.Ε.

Η διοικητική και οικονομική υποστήριξη της λειτουργίας της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Κ.Γ.Ε) γίνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με έγγραφη πρόσκληση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να προσκαλούνται και να συμμετέχουν συμβουλευτικά στο έργο της Κ.Γ.Ε. επιστήμονες εξειδικευμένοι σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις ειδικότητες των μελών της, καθώς και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών Υπουργείων, Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και φορέων κ.λπ για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του άρθρου 12 της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/8865/2929/02-09-2022 Κ.Υ.Α.

Εναλλακτικά, αντί της πρόσκλησης των παραπάνω εξειδικευμένων επιστημόνων και υπαλλήλων, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να διαβιβάζει τα αναγκαία πληροφοριακά και λοιπά επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία προς τις αντίστοιχες, κατά αρμοδιότητα, υπηρεσίες Υπουργείων και λοιπών φορέων και τα θεματικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και να ζητά την έγγραφη γνώμη τους, πριν από την κατά περίπτωση έναρξη εφαρμογής των διαδικασιών της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 88658/ 2929/02-09-2022 Κ.Υ.Α.

Πρόεδρος της Κ.Γ.Ε. ορίζεται η Δρ. Κομνηνού Αναστασία, καθηγήτρια του τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή τον Δρ. Μπακαλούδη Δημήτριο, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π του Α.Π.Θ.

Η Κ.Γ.Ε. θα συγκαλείται με πρόσκληση της προέδρου αυτής, μετά από έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ προς αυτή με το οποίο και θα της κοινοποιούνται οι σχετικοί φάκελοι με τα θέματα προς εξέταση από την Κ.Γ.Ε.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση πρακτικών στις συνεδριάσεις της Κ.Γ.Ε ορίζεται υπεύθυνος ο υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Αγρίας Ζωής και Θήρας κ. Νικολετόπουλος Αριστείδης του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.
ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: