Δ/νση Δασών Λευκάδας: Κύρωση του Δασικού Χάρτη ΠΕ Λευκάδας

Από την Δ/νση Δασών Λευκάδας ανακοινώνεται η κύρωση του δασικού χάρτη της Π.Ε. Λευκάδας.

Με την υπ’ αριθ. 150601/10.11.2022 (ΦΕΚ/ Δ΄/ 805) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρώθηκε ο δασικός χάρτης για το σύνολο της ΠΕ Λευκάδας, πλην των τμημάτων για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις ή πρόδηλα σφάλματα.

Στον κυρωμένο δασικό χάρτη αποτυπώνονται: 

α. Με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των  παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.  

β. Με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις  διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη  αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο  περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και  5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.  

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των  προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και  βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.  

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης  Δασών Λευκάδας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό  Κτηματολόγιο».  

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά  τα προβλεπόμενα της υπ’ αρ. 148839/14.09.2022 απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010. 

Ο ανωτέρω δασικός χάρτης είναι προσβάσιμος για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο Κύρωσης Δασικών  Χαρτών της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου και στη διαδρομή: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal  

Τέλος να σημειώσουμε ότι πλέον έχει εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.3889/2010 και απαιτείται ‘’Πιστοποιητικό δασικού εν γένει χαρακτήρα έκτασης’’ για εκτάσεις που έχουν κυρωθεί ως δασικές (παρ.1 του άρθρου  13 του Ν.3889/2010) καταβάλλοντας με την αίτηση και το σχετικό παράβολο (20,00€) σύμφωνα με την  αρ.166986/590/02.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 772/Β’/06.03.2022).  

Από τη Διεύθυνση Δασών Λευκάδας

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2022 ▶ ΕΔΩΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: