Πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2023 – Κατανομή πιστώσεων

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθιερώνεται υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών, τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα δασοπροστασίας που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες της χώρας.

Όπως αναφέρει η απόφαση, σκοπός του προγράμματος υπερωριακής απασχόλησης, είναι να προστατευθούν αποτελεσματικά τα άση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους, από τους πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν και ειδικά από πυρκαγιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομη θήρα, όπως επίσης, ο έλεγχος διενέργειας παράνομων υλοτομιών και διακίνησης δασικών προϊόντων αλλά και η επίτευξη της αστυνόμευσης του αγροτικού περιβάλλοντος, με την τήρηση και την εφαρμογή των Δασικών και Αγρονομικών Αστυνομικών διατάξεων, η εκτέλεση αναδασωτικών κ.λπ. εργασιών καθώς και η συγκρότηση συνεργείων, περιπόλων και η στελέχωση επιτελικών οργάνων. Τα παραπάνω προβλέπονται στα άρθρα 36, 37 και 38 του ν. 1845/1989, στον ν. 998/1979, στον ν. 2612/1998 και στα άρθρα 1 και 3 του π.δ. 242/93 (Α’ 107).

Στις επιφυλακές θα συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέσιμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) θα παρέχεται από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες, που αναφέρονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/135417/7925/20-12-2022 σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών περί «Καθορισμού ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες» (Β’ 6708).

Διάρκεια προγράμματος – καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για το χρονικό διάστημα, από τη δημοσίευση της απόφασης έως και τη 31.12.2023.

Για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών που θα απασχοληθούν, τόσο με την παροχή εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, όσο και υπερωριακά, για την εξυπηρέτηση του προγράμματος δασοπροστασίας σε 24ωρη βάση, μέχρι και 31.12.2023 ορίζοντα οι ώρες:

  1. της υπερωριακής απασχόλησης σε 557.860 ώρες, από τις οποίες οι 246.840 ώρες για την απογευματινή υπερωριακή εργασία και οι 96.780 ώρες για την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και
  2. της εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, σε 214.240 ώρες.

Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και κατά υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο, δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Εφαρμογή του προγράμματος

Η υπερωριακή εργασία παρέχεται στις έδρες και στις περιοχές ευθύνης των δασικών υπηρεσιών, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, που θα εκδοθούν από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και τα σχετικά προγράμματα των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών της χώρας.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται, οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής μονάδας που προαναφέραμε, οι οποίοι οφείλουν:

  1. Να συντάσσουν πίνακα υπαλλήλων, οι οποίοι θα συγκροτούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και τα εποχούμενα περίπολα, σύμφωνα με την αναλυτική εγκύκλιο οδηγιών εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, που θα εκδοθεί σε εφαρμογή της παρούσας.
  2. Να τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάστασή τους σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη φύση του επιτελούμενου έργου ή συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας, κ.λ.π.

Δαπάνη

Η δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω ωρών υπερωριακής απασχόλησης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 1031-209-0000000 ‘Γενική Γραμματεία Δασών’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως ακολούθως:

Προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 557.860 ώρες με αντίστοιχο κόστος 3.245.120€, από τις οποίες 246.840 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε βάρος του ΑΛΕ 2120201001 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.731.380€ και 311.080 ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (που αντιστοιχούν σε 96.780 ώρες υπερωρίας και 214.240 ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής) σε βάρος του ΑΛΕ 2120202001 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.513.740€.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προβλέπονται δαπάνες για ημερήσιες αποζημιώσεις, για εκτός έδρας κινήσεις, σε βάρος του ΑΛΕ 2420403001 μέχρι ποσού 2.230.680€, δαπάνες για διανυκτερεύσεις, σε βάρος του ΑΛΕ 2420405001 μέχρι ποσού 10.000€ και χιλιομετρικές αποζημιώσεις κ.λπ. έξοδα μετακίνησης, σε βάρος του ΑΛΕ 2420404001 μέχρι ποσού 120.400€, καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε βάρος του ΑΛΕ 2410301001 μέχρι ποσού 381.000€.

Κατά συνέπεια, το προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2023, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.987.200€.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη δραστηριότητα αυτή, θα καλυφθεί με μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ε.Φ. 1031-209-0000000 ‘Γενική Γραμματεία Δασών’, ΑΛΕ 2910601025 «Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας» στους ΑΛΕ 2120201001, 2120202001, 2420403001, 2420405001, 2420404001 και 2410301001 των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, κατόπιν έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.

Ο Πίνακας των διατιθέμενων πιστώσεων ανά Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής για την υλοποίηση των ανωτέρω, ακολουθεί ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Επίσης, δημοσιεύτηκε και η αντίστοιχη απόφαση για την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για το έτος 2023.

Σχετικές αποφάσεις:
ΥΠΕΝ/Δ ΠΔ/137411/8039/27.12.2022 (Β΄ 7102) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2023 και κατανομή πιστώσεων.
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/139558/8111/27.12.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2/2023) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για το έτος 2023.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [176.56 KB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: