ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Αύξηση της αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Με απόφαση των υπουργείων Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) αυξάνεται η μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της, ως ακολούθως:

  1. Πρόεδρος, από τετρακόσια ευρώ (400€) στα οκτακόσια ευρώ (800€).
  2. Μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από διακόσια πενήντα ευρώ (250€) στα εξακόσια ευρώ (600 €).
  3. Μέλος μηχανικός, από διακόσια πενήντα ευρώ (250€) στα εξακόσια ευρώ (600 €).
  4. Γραμματέας, από εκατόν πενήντα ευρώ (150€) στα τετρακόσια ευρώ (400€).

Περαιτέρω το άρθρο 1 της ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:

«Το σύνολο της ανωτέρω αποζημίωσης κατά άτομο, με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, καταβάλλεται εφόσον κατά μήνα τηρηθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος, συνδυαστικά με την ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά εκατό (100) υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα.

Κατ’ εξαίρεση για το μήνα Αύγουστο, με την προϋπόθεση εξέτασης 100 υποθέσεων από την ΕΠ.Ε.Α., καταβάλλεται αποζημίωση, ίση με το κλάσμα του αριθμού των υποθέσεων στην εξέταση των οποίων συμμετείχε το μέλος, ο πρόεδρος ή γραμματέας δια του συνολικού αριθμού υποθέσεων που εξετάστηκαν το μήνα από την ΕΠ.Ε.Α., επί της μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου μέλους, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων [συμμετοχή σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος και ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση].Ως μήνας εντός του οποίου τηρούνται τα ανωτέρω, νοείται η ημερολογιακή περίοδος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής των αντιρρήσεων.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση του συ- νόλου των εκατό (100) υποθέσεων στο τέλος τού μήνα, έχοντας εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρακτικό.

Κατ’ εξαίρεση, για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή κατ’ αναπλήρωση των τακτικών μελών, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το κλάσμα των συνεδριάσεων που έλαβαν μέρος στο μήνα, δια των υποχρεωτικών συνεδριάσεων [τέσσερις (4) ανά μήνα] επί της μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου τακτικού μέλους, τηρουμένης της προϋπόθεσης ολοκλήρωσης εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση που συμμετέχουν και παράλληλα η ΕΠ.Ε.Α. στο τέλος του μήνα να έχει ολοκληρώσει την εξέταση εκατό (100) υποθέσεων.

Αναλόγως περικόπτεται η αποζημίωση του απόντος λόγω κωλύματος τακτικού μέλους, Προέδρου ή Γραμματέως της ΕΠ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής βεβαιώνει για τη συμμετοχή των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών και του γραμματέα.»

Άρθρο 2

Για όσες υποθέσεις πέραν των εκατό (100) του άρθρου 1 της παρούσας εξεταστούν, καταβάλλεται αποζημίωση ανά ολοκληρούμενη υπόθεση εντός του διαστήματος του ενός (1) μηνός, ως εξής:

α. Πρόεδρος, οκτώ ευρώ (8€).
β. Μέλος δασολόγος, έξι ευρώ (6€).
γ. Μέλος μηχανικός, έξι ευρώ (6€).
δ. Γραμματέας τέσσερα ευρώ (4€).

Η ανωτέρω αποζημίωση για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή κατ’ αναπλήρωση των τακτικών μελών, καταβάλλεται για τον αριθμό των υποθέσεων που επελήφθησαν αυτοί.

Άρθρο 3

Οι αποζημιώσεις των μελών των ΕΠ.Ε.Α. καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν βεβαίωσης των προϊσταμένων των οικείων Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης αποζημίωσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Άρθρο 4

Η παρούσα συνιστά έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, που αντιστοιχεί στο ανωτέρω υπ’ αρ. (18) του προοιμίου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της παρούσας απόφασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2025.

Σχετική απόφαση:
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/31.01.2023 (ΥΟΔΔ 84) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: