Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων – Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.)

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκών που επικρατούν σε πολλές περιοχές της Χώρας (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους, ολικός παγετός), οι Δασικές Υπηρεσίες καλούνται να προχωρήσουν:

  1. Στην άμεση έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ) για την απαγόρευση θήρας στις περιοχές που σημειώνονται παρατεταμένες χιονοπτώσεις ή ολικός παγετός και δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης.
  2. Στη λήψη αυξημένων μέτρων θηροφύλαξης στις περιοχές αυτές σε συνεργασία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας.

Αναλυτικά το εξαιρετικά επείγον έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.).

ΣΧΕΤ.: α) Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/01-08-2023 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023 – 2023» (Β’ 4132).
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 «Χρόνος θήρας και περιορισμοί» της αριθμ. 414985/85 ΚΥΑ με θέμα «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ-757 Β’/18-12-1985), όπως ισχύει.
γ) Το άρθρο 258 παρ. και 3στ ́του ΝΔ 86/1969 (Α’ 7), όπως ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιοχές της Χώρας, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων (μεγάλης διάρκειας και έντασης, πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους, ολικός παγετός) παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας το άρθρο 258 παρ. 3 του Δασικού Κώδικα, για τη λήψη μέτρων απαγόρευσης της θήρας στις περιπτώσεις χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας (γ ́ σχετ.) και την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της 414985/85 ΚΥΑ (β ́ σχετ.), καθώς και τη σχετική με το θέμα αυτό πρόβλεψη του Υ.Π.ΕΝ. στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/01-08-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023» (Β’ 4132) {α ́ σχετ.}.

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου οι Δασικές Αρχές να εκδώσουν έγκαιρα τις προβλεπόμενες από το Δασικό Κώδικα Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις (Δ.Α.Δ.) στις περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, συμπεριλάβαμε στην παρ.1.11 του κεφ. Γ «Γενικές Ρυθμίσεις» της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης για τη θήρα, την απαραίτητη απαγορευτική διάταξη η οποία προβλέπει την έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης από τις Δασικές Αρχές στην περιοχή των οποίων εκδηλώνονται καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις, ολικός παγετός κ.λπ). Στην κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενη από τις Δασικές Υπηρεσίες, τοπική Δ.Α.Δ, θα προσδιορίζονται τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε:

  1. Για τις ενέργειές σας για την άμεση έκδοση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ) για την απαγόρευση θήρας στις περιοχές που σημειώνονται παρατεταμένες χιονοπτώσεις ή ολικός παγετός και δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, την ανάρτηση τους στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποίηση τους στην Υπηρεσία μας.
  2. Για τη λήψη αυξημένων μέτρων θηροφύλαξης στις περιοχές αυτές σε συνεργασία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας.

 


 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: