Η ανακοίνωσης της ΠΕΔΔΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

21 Μαρτίου «Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας»

Ο φετινός «εορτασμός» της Παγκόσμιας ημέρας της Δασοπονίας είναι αφιερωμένος στη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των δασών δηλαδή δύο βασικών και αναγκαίων παραδοχών, για την προστασία του ίδιου του πλανήτη αλλά και της ζωής που αναπτύσσεται σε αυτόν .

Ο στόχος για «υγιή και σταθερά δάση» συνδέεται με την ανάγκη διασφάλισης των μέσων διαβίωσης και διατροφής του ανθρώπου, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών και τη σταθερότητα του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος.

Όμως παρά το ότι η διεθνής κοινότητα και η επιστήμη έχουν κατανοήσει τη σημασία των δασών, τα δάση στην πραγματικότητα κινδυνεύουν. Εκατομμύρια εκταρίων δασών χάνονται κάθε χρόνο από αποψίλωση και από προσβολές ασθενειών και εντόμων αλλά και τις δασικές πυρκαγιές που γίνονται πιο καταστρεπτικές και πλέον με τον πιο επώδυνο και άμεσο τρόπο έχει αναδειχθεί η ανάγκη να διαφυλάξουμε σαν κοινωνία αυτούς τους πολύτιμους φυσικούς πόρους και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την άσκηση χρηστής, επιστημονικά οργανωμένης και αειφόρου δασοπονίας.

Η δασοπονία πρακτικά καθορίζει και οριοθετεί την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο δάσος ως «φυσικό πόρο» και τον άνθρωπο ως «διαχειριστή του οικοσυστήματος». Ιδιαίτερα στη χώρα μας που το μεγαλύτερο ποσοστό των δασών έχει δημόσιο χαρακτήρα, η έννοια της «δασοπονίας» ταυτίζεται ουσιαστικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Δασικής Υπηρεσίας.

Η Ένωσή μας έχει την πάγια θέση ότι η οργάνωση και η σύγχρονη λειτουργία της Δασικής Υπηρεσίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία και την ανάπτυξη των δασών (δημόσιων ή ιδιωτικών), είτε μιλάμε για εφαρμογή της πολιτικής στην πράξη, είτε μιλάμε για τη δασική έρευνα, είτε μιλάμε για μελέτες και έργα ανάπτυξης της οικονομίας και την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών από τα δάση, είτε για τη δασολογική επιστήμη γενικότερα.

Συνεπώς με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της δασοπονίας – «ημέρα αφιερωμένη στα δάση», οι εργαζόμενοι στο δασικό Τομέα, επιστήμονες και υλωρικό προσωπικό αλλά και οι ωφελούμενοι πολίτες, που ζουν από τα δάση, ζητάμε από την Πολιτεία να ληφθούν δραστικότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα που θα στοχεύουν στην διατήρηση των δασών και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης που αφορά στην υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην επαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων του Τομέα και κυρίως στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων στελέχωσης και λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών που έχουν την αρμοδιότητα προστασίας των δασών στη Χώρα μας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος που ρητά ορίζει ότι «η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός».

Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να συνδέσουμε με δίκαιο και συστηματικό τρόπο τα δάση, που στη χώρα μας αποτελούν δημόσιο αγαθό, με τις άλλες χρήσεις της γης (γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ) που συνθέτουν την οικονομία της υπαίθρου, αλλά και για να μπορέσουμε να στηρίξουμε, με βιώσιμο τρόπο (κυρίως για τα δάση), την αναγκαία ενεργειακή μετάβαση στην εποχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και την ανάγκη στήριξης των παραδασόβιων πληθυσμών που εξαρτούν και συνδέουν τη ζωή τους από τους διαθέσιμους δασικούς πόρους.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ να δώσει την απαραίτητη σημασία και βαρύτητα στην οργάνωση και λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών και την εν γένει λειτουργία του Δασικού Τομέα, με βάση τις παρακάτω προτεραιότητες:

 • Να ολοκληρώσει την υπαγωγή της Δασικής Υπηρεσίας στο Υ.Π.Ε.Ν και να εξασφαλίσει τη διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια, με τη σύνταξη νέου ενιαίου οργανισμού των Δασικών Υπηρεσιών.
 • Να προχωρήσει άμεσα στις προσλήψεις Δασικών Υπαλλήλων που έχουν εξαγγελθεί (Δασολόγων – Δασοπόνων-Δασοφυλακών) ακόμα και με εξαίρεση τους από τις διαδικασίες του γραπτού διαγωνισμού, εξαιτίας της αποχώρησης μεγάλου αριθμού δασικών Υπαλλήλων και των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού που ήδη υπάρχουν.
 • Να εξασφαλίσει τη δυνατότητα μετατάξεων και κινητικότητας ειδικοτήτων προσωπικού, κυρίως διοικητικών και οικονομικών υπάλληλων, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κλπ στις Δασικές Υπηρεσίες.
 • Να λειτουργήσει αξιοκρατικά αυτή τη μεταβατική περίοδο, ιδίως στα θέματα τοποθέτησης προϊσταμένων και να αποφύγει να κάνει τοποθετήσεις που υποκρύπτουν το στοιχείο της μετάθεσης των υπαλλήλων.
 • Να ολοκληρώσει τη διαδικασία νομικής κάλυψης των δασικών υπαλλήλων, έναντι τρίτων, κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.
 • Να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης της Κοινής Απόφασης με το Υπουργείο Οικονομικών για τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους δασικούς Υπαλλήλους που ασχολούνται με τη δασοπροστασία.
 • Να εκσυγχρονίσει την παραγωγική διαδικασία, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης, πάντα υπό το πρίσμα της «αειφορίας των καρπώσεων», προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
 • Να ολοκληρώσει το έργο των δασικών χαρτών χωρίς παραπάνω εξαιρέσεις από το αντικείμενο του χάρτη.
 • Να συνεχίσει τη διάθεση πόρων και να εξασφαλίσει τον αναγκαίο εξοπλισμό και μέσα για την πρόληψη των πυρκαγιών και να ολοκληρώσει τις μελέτες αντιπυρικού σχεδιασμού (σχεδίων πρόληψης και καταστολής) σε επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου.
 • Να διαθέσει επιπλέον πόρους για τη δασοπονία και την εκτέλεση δασικών έργων και δραστηριοτήτων, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην υλοποίηση εκτεταμένων αναδασωτικών προγραμμάτων, αλλά και στον προγραμματισμό και εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων για την πρόληψη και αποκατάσταση των εκτάσεων που κινδυνεύουν από φυσικές καταστροφές.
 • Να ρυθμίσει θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Σχολών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και ιδίως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των σχολών αυτών.
 • Να λύσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας το θέμα που έχει προκύψει με την αξιοποίηση των δύο πανεπιστημιακών Δασών (Περτουλίου και Ταξιάρχη) σύμφωνα με τους αρχικούς σκοπούς της παραχώρησης τους (δηλαδή για την εκπαίδευση των φοιτητών της δασολογίας) και στην αναστολή για ένα χρονικό διάστημα της εφαρμογής της απόφασης 152298/Ζ1/2022 της Υπουργού Παιδείας για το ίδιο θέμα.
 • Να σταματήσει να διασπείρει, χωρίς καμιά μελέτη αρμοδιότητες των δασικών Υπηρεσιών σε φορείς ιδιωτικού δικαίου.
 • Να εντάξει στο σχεδιασμό της την υλοποίηση πολιτικών που συνδέονται με την ανάδειξη και στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, την αύξηση της επισκεψιμότητας των δασών για λόγους αναψυχής και τη λήψη μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών, των τοπίων και των μορφών της ορεινής υπαίθρου.

Η Ένωσή μας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα δασοπονίας απευθύνει ένα θερμό συναδελφικό και αγωνιστικό χαιρετισμό, σε όλους τους συναδέλφους που μοχθούν για την προστασία των δασών, υπερβαίνοντας τους εαυτούς τους και δηλώνει ότι είναι πάντα έτοιμη και διατεθειμένη να καταθέσει γόνιμες προτάσεις και παρεμβάσεις στο ΥΠΕΝ, με σκοπό τη λειτουργία μιας σύγχρονης, καλά οργανωμένης και αποτελεσματικής Δασικής Υπηρεσίας στα πρότυπα ευρωπαϊκών αντίστοιχων Υπηρεσιών που έχουν σαν αρμοδιότητα την προστασία και ανάπτυξη των δασών μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Νικόλαος Μπόκαρης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γεώργιος Παπαρουσόπουλος

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: