Τεχνικό Συμβούλιο Δασοτεχνικών Έργων

Στον καθορισμό οργάνου που γνωμοδοτεί σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων υλοποίησης των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με υπουργείο ευθύνης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προχώρησαν οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειες – Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για το Τεχνικό Συμβούλιο Δασοτεχνικών Έργων (ΤΣΔΕ) του Υ.Π.ΕΝ. το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΤΣΔΕ αποτελείται από τρία τακτικά μέλη (πρόεδρο και δύο μέλη) και τα αναπληρωματικά μέλη ανάλογης ειδικότητας και βαθμού με τα τακτικά που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης.

Σε περίπτωση εξέτασης ειδικευμένων ζητημάτων και ιδίως θεμάτων νομικής φύσης ή θεμάτων που αφορούν έργα σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας, τα οποία απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις ή εμπειρία, είναι δυνατό, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, να μετέχουν στο Τεχνικό Συμβούλιο μέχρι πέντε έκτακτα μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία δύνανται να αποτελούν ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα ή ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και ένας εκπρόσωπος των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές. Σε περίπτωση που οι εν λόγω οργανώσεις υποδεικνύουν περισσότερα του ενός πρόσωπα, επιλέγεται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος με την ίδια απόφαση.

Στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου παρίσταται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό εκπρόσωπος της Προϊσταμένης Αρχής, ο οποίος διατυπώνει προφορικά τις απόψεις του προς το συμβούλιο υποβάλλοντας δυνητικά και σχετικό έγγραφο απόψεων και αποχωρεί με εντολή του Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.

Καθήκοντα Γραμματέα του Τεχνικού Συμβουλίου ασκεί μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Ως εισηγητές χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζονται εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό εκπρόσωποι της Προϊσταμένης Αρχής.

Το Τεχνικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

Οι συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου είναι μυστικές. Οι γνωμοδοτήσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι γνωμοδοτήσεις αποτυπώνονται σε πρακτικό που υπογράφεται από το σύνολο των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου, με καταχώριση της γνώμης και των ονομάτων των μελών που μειοψήφησαν.

Το Τεχνικό Συμβούλιο διατυπώνει γνώμη για τα θέματα που ορίζονται στον ν. 4412/2016, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη του από τον Κύριο του Έργου, την Αναθέτουσα ή την Προϊσταμένη Αρχή.

Ο Κύριος του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και η Προϊσταμένη Αρχή δύνανται να αναπέμπουν στο Τεχνικό Συμβούλιο θέματα για τα οποία γνωμοδότησε, εφόσον κρίνουν ότι αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Επί των ενστάσεων του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 4412/2016, αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή σε άλλα όργανα.

Σχετική απόφαση:
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/40638/2446/12.4.2023 (Β΄ 2458) Καθορισμός οργάνου που γνωμοδοτεί σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων υλοποίησης των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με υπουργείο ευθύνης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: