Νέα ΚΥΑ για χώρους εκγύμνασης και αγώνες κυνηγετικών σκύλων στις Ε.Κ.Π.

Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.).

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών καθορίζονται οι χώροι εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.).

Με τη δημοσίευση της απόφασης, καταργείται η υπ’ αρ. 168568/1026/12-06-2018 ΚΥΑ «Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.)» (Β’ 2437).

Στις Ε.Κ.Π. και Ι.Ε.Κ.Π. οι υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων είναι αρμόδιοι για τη βεβαίωση των παραβάσεων του ν. 4830/2021 (Α’ 169).

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Όπως αναφέρει η νέα ΚΥΑ, εντός των Ε.Κ.Π. δύνανται να καθορίζονται με το ετήσιο πρόγραμμα θήρας που εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή οι χώροι εκγύμνασης σκύλων. Οι χώροι επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στη διεξαγωγή των θηρευτικών δραστηριοτήτων μέσα στις Ε.Κ.Π.

Ε.Κ.Π. της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Για κάθε μια από τις κρατικές Ε.Κ.Π. της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Όσσας, Κόζιακα, Σερρών και Παρνασσίδας, κ.λπ.) οι χώροι εκγύμνασης σκύλων καθορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (έκταση, βλάστηση, πυκνότητα κ.λπ.) και τα διαβιούντα σε αυτή είδη θηραμάτων. Στον καθορισμό των χώρων εκγύμνασης συνεκτιμάται επίσης η ύπαρξη χώρων αναπαραγωγής των θηραμάτων, η προκαλούμενη όχληση λόγω της εκγύμνασης (π.χ. φωλεοποίηση αρπακτικών πτηνών) κ.λπ., καθώς επίσης η ενδεχόμενη αλληλεπίδραση με υπάρχουσες χρήσεις γης και η πιθανή πρόκληση διενέξεων στην περίπτωση που η εκγύμναση προκαλεί ζημιές σε υφιστάμενες καλλιέργειες ή λοιπές αγροτικές δραστηριότητες. Στις περιοχές αυτές λαμβάνεται υπόψη η προτίμηση των επισκεπτών κυναγωγών και κυνηγών, ώστε να συνδυάζεται η εκγύμναση με τη θήρα κατά τρόπο τέτοιο όπου θα μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Ε.Κ.Π.

Η επιτρεπόμενη έκταση για εκγύμναση θα πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε η παρουσία των σκύλων να κατανέμεται ισομερώς στο χώρο και να μην ασκείται επαναλαμβανόμενη όχληση σε μια συγκεκριμένη θέση, προϋπόθεση που επιτυγχάνεται με τη διασπορά της εκγύμνασης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της Ε.Κ.Π. Για να αποφεύγεται ακόμα περισσότερο ο συνωστισμός η έκταση θα χωρίζεται σε τμήματα και έτσι θα γίνεται αποτελεσματικότερα η χωροκατανομή των επισκεπτών.

Οι κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενοι χώροι εκγύμνασης σκύλων δύνανται να διακρίνονται ανάλογα με το είδος του θηράματος στις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Για ορνιθόμορφα (φασιανός, πέρδικες, ορτύκι) και μπεκάτσα,
 2. λαγός,
 3. αγριόχοιρος ή άλλα οπληφόρα θηλαστικά.

Μια περιοχή μπορεί να εντάσσεται ταυτόχρονα σε τμήματα για διαφορετικά είδη. Εντός των χώρων εκγύμνασης δύνανται να ορίζονται τμήματα αποκλειστικά για την εκγύμναση των κουταβιών και νεαρών σκύλων, όπου θα απαγορεύεται η θήρα και η εκγύμναση ενήλικων σκύλων. Σε αυτά, η πυκνότητα του θηράματος θα πρέπει να είναι υψηλότερη, επίσης η πιο ήρεμη συμπεριφορά του θα ευνοεί την εκμάθηση των νεαρών σκύλων. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για την ορεινή πέρδικα, προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται σε προγράμματα εκγύμνασης σκύλων δεικτών. Στην περίπτωση αυτή, για λόγους προστασίας του είδους, η ένταξη της ορεινής πέρδικας στα προγράμματα των Ε.Κ.Π. από τις Δασικές Υπηρεσίες θα γίνεται μετά από σύνταξη ειδικής έκθεσης από τον υπεύθυνο δασολόγο, στην οποία θα εξετάζεται η κατάσταση του είδους (πληθυσμός) και με σκοπό η εκγύμναση να συμβάλλει στην καταμέτρηση του είδους.

Επιπρόσθετα οι Δασικές Υπηρεσίες λαμβάνουν μέτρα για να μην προκαλείται υβριδισμός του είδους μέσω των απελευθερώσεων καθώς και μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας μεταφοράς παθογόνων οργανισμών.

Κρατικές Νησιωτικές Ε.Κ.Π.

Στις Κρατικές Νησιωτικές Ε.Κ.Π. (Γιούρων, Αταλαντονησίου, Δία και Σαπιέντζας κ.λπ.) δεν επιτρέπεται η εκγύμναση σκύλων, ούτε η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων λόγω του περιορισμένου χώρου και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σ’ αυτές.

Χρονική περίοδος εκγύμνασης

Η χρονική περίοδος εκγύμνασης σκύλων ρυθμίζεται ετησίως από την εποπτεύουσα Δασική Αρχή και περιλαμβάνεται στο δημοσιοποιούμενο πρόγραμμα της Ε.Κ.Π. σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • Η εκγύμναση θα διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι 31ης Μαρτίου (με δυνατότητα επεκτάσεως μέχρι 15 Απριλίου για ορεινές και ψυχρές περιοχές, καθώς σε αυτές η αναπαραγωγή ξεκινά αργότερα) και από 1ης Ιουλίου κάθε έτους, μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη της Κυνηγετικής περιόδου (ή από 15 Ιουλίου για τις ορεινές και ψυχρές περιοχές, καθώς σε αυτές η αναπαραγωγή τελειώνει αργότερα).
 • Δεν θα πραγματοποιείται εκγύμναση κατά το τρίμηνο της μέγιστης αναπαραγωγικής δραστηριότητας.
 • Η εκγύμναση εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα της Ε.Κ.Π., μπορεί να επιτρέπεται και κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, εφόσον διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τις ασκούμενες δραστηριότητες και υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμοι χώροι μέσα στην Ε.Κ.Π.

Οι ιδιοκτήτες σκύλων ή οι κυναγωγοί εισέρχονται χωρίς όπλο στην Ε.Κ.Π.. Στα τμήματα εκγύμνασης για ορνιθόμορφα, μπεκάτσα, λαγό και αγριόχοιρο ή άλλα οπληφόρα θηλαστικά η ομάδα των κυναγωγών δύναται να αποτελείται μέχρι τρία (3) άτομα τα οποία οδηγούν μέχρι δύο (2) σκυλιά έκαστος.

Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκυλιών που εισέρχονται στους χώρους εκγύμνασης των Ε.Κ.Π. πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του σκύλου, ο σκύλος να έχει σημανθεί ηλεκτρονικά και να έχει καταγραφεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώσεών τους, όπως προβλέπεται στον ν. 4830/2021 (Α’ 169).

Δικαίωμα εκγύμνασης στην Ε.Κ.Π.

Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκγύμνασης στην Ε.Κ.Π. απαιτείται:

 1. Να εκδώσει ειδική άδεια εκγύμνασης, το τίμημα της οποίας καθορίζεται στο ύψος της τιμής της ειδικής άδειας θήρας, για την κάθε κατηγορία κυνηγών ή κυναγωγών, όπως προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π. Κάθε ημέρα εκγύμνασης έκαστος κυναγωγός μπορεί να εκγυμνάζει, κατά μέγιστο, τον αριθμό κυνηγετικών σκύλων που καθορίζεται παραπάνω, χωρίς επιπλέον αντίτιμο για τον κάθε σκύλο.
 2. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς ή κυναγωγούς.

Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (φασιανό, πέρδικες, ορτύκι) και εφόσον διαθέτουν τέτοια είδη οι Ε.Κ.Π., θα καταβάλουν γι’ αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το ετήσιο πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π.

Στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας κάθε Ε.Κ.Π. επιπλέον καθορίζονται:

 1. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών ή κυναγωγών για κάθε χώρο (τμήμα) εκγύμνασης των προαναφερθέντων κατηγοριών.
 2. Οι ημέρες της εβδομάδας και οι ώρες που θα επιτρέπεται η εκγύμναση.
 3. Η διαδικασία έκδοσης της ειδικής άδειας εκγύμνασης και η διαδικασία πληρωμής του τιμήματος.
 4. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας ανάλογα και με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε Ε.Κ.Π.

Ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές

Επιτρέπεται η εκγύμναση σκύλων σε περιορισμένους χώρους στις Ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ι.Ε.Κ.Π.) με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 1. Εντός των Ι.Ε.Κ.Π. καθορίζονται ένας ή περισσότεροι χώροι εκγύμνασης εφόσον το επιτρέπουν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτές (μέγεθος της έκτασης κ.λπ.) με τους όρους που ισχύουν για τις κρατικές Ε.Κ.Π. της ηπειρωτικής Ελλάδας.
 2. Οι κατηγορίες των χώρων εκγύμνασης στις Ι.Ε.Κ.Π. είναι αυτές που προαναφέρθηκαν, εφόσον στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας προβλέπεται και κυνήγι θηλαστικών και το μέγεθος της έκτασης των Ι.Ε.Κ.Π. το επιτρέπει.
 3. Για τις Ι.Ε.Κ.Π. ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις όσο αφορά τη χρονική περίοδο εκγύμνασης, το δικαίωμα εκγύμνασης, το τίμημα, κ.λπ.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, εντός των Ε.Κ.Π. με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, ώστε να μην επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγίου σ’ αυτές.

Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών μπορούν να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία δικαστικά. Η υλοποίηση των αγώνων γίνεται κατά τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς που υποχρεωτικά ακολουθεί ο Κ.Ο.Ε.

Ε.Κ.Π. της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Στις κρατικές Ε.Κ.Π. της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Όσσας, Κόζιακα, Σερρών και Παρνασσίδος κ.λπ.) διεξάγονται Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών σε χώρους που καθορίζονται ως χώροι (περιοχές) εκγύμνασης ή σε άλλους χώρους που καθορίζονται από την τοπική δασική αρχή εντός της Ε.Κ.Π. με το ετήσιο πρόγραμμα θήρας.

Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών διεξάγονται κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγιού σε αυτήν καθώς και κατά το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η εκγύμναση σκύλων.

Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται για: α) Ορνιθόμορφα Θηράματα (φασιανό, πέρδικες, ορτύκι), β) μπεκάτσα. Ειδικότερα για την Ορεινή πέρδικα, για λόγους προστασίας της και μόνο, εφόσον το επιτρέπουν οι πληθυσμοί της, οι Α.Κ.Ι. θα διεξάγονται μετά από ειδική έγκριση της οικείας Δασικής Αρχής προκειμένου οι καταγραφές να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της δυναμικής των πληθυσμών του είδους.

Προκειμένου για Α.Κ.Ι ιχνηλατών για α) λαγός και β) αγριόχοιρος ή άλλα οπληφόρα θηλαστικά.

Επιτρέπεται η απελευθέρωση εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων στους καθορισμένους χώρους από το ετήσιο πρόγραμμα θήρας των Ε.Κ.Π.

Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται από την Ε.Κ.Π. εφόσον έχει τη δυνατότητα με τίμημα ίδιο με αυτό που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας ή τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων.

Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους όρους που προαναφέρθηκαν (ενημερωμένο βιβλιάριο, σήμανση, κ.λπ.)

Τα αιτήματα των Κυνοφιλικών οργανώσεων θα υποβάλλονται εγγράφως στην οικεία δασική αρχή υπό την εποπτεία της οποίας λειτουργεί η Ε.Κ.Π, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και η εποπτεύουσα την Ε.Κ.Π. δασική αρχή θα πρέπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο αίτημα, εντός 10 ημερών.

Η άδεια για την διοργάνωση της εκδήλωσης των αγώνων, οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αυτών διέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4830/2021.

Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά καθώς και τα εντεταλμένα όργανα της Ε.Κ.Π.

Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλι αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών.

Οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες από τους δασικούς δρόμους ή από προκαθορισμένες θέσεις θέας χωρίς την καταβολή τιμήματος.

Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν και μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου χωρίς την καταβολή τιμήματος.

Το τίμημα για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς ορίζεται σε 10 ευρώ και για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί σε 5 ευρώ.

Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών πραγματοποιείται παρουσία οργάνων της Ε.Κ.Π. που εποπτεύουν την όλη διαδικασία.

Στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας κάθε ΕΚΠ καθορίζονται:

 1. Για ποια είδη υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε Ε.Κ.Π.
 2. Οι χώροι διεξαγωγής των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.
 3. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.
 4. Η διαδικασία πληρωμής των τιμημάτων.
 5. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας.

Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.

Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση, την υποστήριξη και την διεξαγωγή των αγώνων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.

Η παρουσία κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 και του ν. 4830/2021.

Ολόκληρο το κείμενο της ΚΥΑ στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί:

Σχετικό αρχείο:
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/38868/1259/07.04.2023 (Β΄ 2524) Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.).

 

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: