Ολοκλήρωση του έργου IASON για τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη

Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο «Δίκτυο παρακολούθησης ξενικών χωροκατακτητικών ειδών σε δελταϊκές προστατευόμενες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και εκτίμηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής – IASON».

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να δημιουργήσει και να εκτελέσει κοινές δράσεις παρακολούθησης των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (ΧΞΕ) σε δελταϊκά οικοσυστήματα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και συγκεκριμένα σε οικοσυστήματα πέντε χωρών (Ρουμανίας, Ουκρανίας, Ελλάδας, Γεωργίας και Τουρκίας). Επιπρόσθετα, το έργο στόχευε στο να αξιολογήσει τη δυνητική παρουσία τους υπό τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.

Οι εταίροι του έργου ήταν από τις παρακάτω χώρες:

 • Ρουμανία: Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης του Δέλτα του Δούναβη
 • Ρουμανία: Διαχειριστική Αρχή της Βιόσφαιρας του Δέλτα του Δούναβη
 • Ουκρανία: Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας
 • Ελλάδα: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας – Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τουρκία: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Karadeniz – Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών
 • Γεωργία: Διεθνές Επιχειρησιακό και Οικονομικό Κέντρο Ανάπτυξης

Ο πολύπλευρος χαρακτήρας της περιοχής του έργου, δηλαδή διασυνοριακές περιοχές και δελταϊκά οικοσυστήματα διαφορετικών βιογεωγραφικών ζωνών με διαφορετικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη διαχείριση των ΧΞΕ ιδιαίτερα υπό την οπτική γωνία της μελλοντικής μεταβολής του κλίματος στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου ήταν:

 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών πρωτοκόλλων παρακολούθησης και αξιολόγησης των κινδύνων σχετικά με τα ΧΞΕ στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές του έργου και η καταγραφή ΧΞΕ που απαντούν στις περιοχές μελέτης.
 • Η διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης διασυνοριακής συνεργασίας με συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και αυξημένη ερευνητική συνέργεια με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση των ΧΞΕ.
 • Η βελτίωση της συνεργασίας για την παρακολούθηση των ΧΞΕ μέσω της συμμετοχής του κοινού σε διάφορα επίπεδα του έργου.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου ήταν:

 • Η απόκτηση βασικών δεδομένων για τα ΧΞΕ των δελταϊκών περιοχών του έργου, υπό τις παρούσες κλιματικές συνθήκες αλλά και η πρόβλεψη της μελλοντικής δυνητικής τους εξάπλωσης με βάση μελλοντικά κλιματικά σενάρια, μέσω της εφαρμογής κοινής διασυνοριακής παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 • Η δημιουργία μιας οργανωτικής δομής (Παρατηρητήριο) μέσω της οποίας θα παρέχονται υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) όχι μόνο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ΧΞΕ αλλά και για τη δημιουργία δικτύου με τη συμμετοχή πολιτών με σκοπό τη βελτίωση και επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Η διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών λόγω της ανάπτυξης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας (εκπαίδευση, διαχειριστές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τοπική κοινότητα).

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε Παρατηρητήριο, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του συνδέσμου: https://iasontools.site/

Επιπρόσθετα, για σκοπούς επικοινωνίας και διάχυσης της γνώσης δημιουργήθηκε μικρής χρονικής διάρκειας βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου: https://www.youtube.com/watch?v=oYLYvPHGbIY&t=15sΚατηγορίεςUncategorized

Tags: , ,

Αρέσει σε %d bloggers: