Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών: Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Ε.Ε.Δ.Π. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού/Διοικητικού/Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, που προβλέπεται να κατανεμηθούν στην Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών Πελοποννήσου. Δυτ. Ελλάδος και Ιουνίου.

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται:

  • Από την 27η/7/2023 ημερομηνία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το αρ. Α2652/27-7-2023 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dse-dason@eedpdpi.ypen.gr, από Παρασκευή 22/09/2023 μέxρι και την Τετάρτη 27/09/2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Ε.Ε.Δ.Π. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

%d