Έντυπα βεβαίωσης παραβάσεων θήρας – Παροχή οδηγιών

Μπλοκ με τριπλότυπα έντυπα βεβαίωσης παραβάσεων θήρας απέστειλε η Γενική Γραμματεία Δασών στις δασικές υπηρεσίες των Ε.Ε.Δ.Π. (Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών) και στις κυνηγετικές οργανώσεις (Κ.Σ.Ε και Κ.Ο.).

Τα έντυπα θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του δασικού κώδικα για την άσκηση των προβλεπόμενων ελέγχων στη θηρευτική δραστηριότητα.

Στη σχετική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες, επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων στους ελεγχόμενους κυνηγούς, θα τηρείται απαρεγκλίτως η προβλεπόμενη από τα σχετικά άρθρα 205 και 206 του νόμου 5037/2023 (Α ́ 78) διαδικασία, τόσο όσο αφορά στο ύψος του βεβαιούμενου από τα όργανα προστίμου, όσο και στη διαδικασία ενημέρωσης του ελεγχόμενου κυνηγού για την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης της παράβασης, στον Προϊστάμενο της οικείας δασικής αρχής.

Τονίζεται ότι ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον Προϊστάμενο της Δασικής Υπηρεσίας (που μνημονεύεται στην πρώτη σελίδα της πράξης βεβαίωσης της Παράβασης) από 08:00 έως 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να εκθέσει τυχόν αντιρρήσεις του.

Αν οι αντιρρήσεις που υποβληθούν κριθούν αβάσιμες από τον Προϊστάμενο της οικείας δασικής αρχής, ή αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές από τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Αρχής, με την σχετική συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής πράξης επιβολής της διοικητικής ποινής, επί του σώματος της πράξης βεβαίωσης (παράγραφος ΣΤ ́ του εντύπου).

Για την καταβολή του διοικητικού προστίμου οι ελεγχόμενοι πολίτες δύνανται να εκδώσουν ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός τύπου ηλεκτρονικού παραβόλου 6072) από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (εφαρμογή e-paravolo), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ, εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα βεβαίωσης της παράβασης ή της απόρριψης των αντιρρήσεων.

Αντίγραφο του εκδοθέντος παραβόλου (αντίγραφο για την Υπηρεσία), καθώς και το αποδεικτικό της καταβολής του σε τραπεζικό κατάστημα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη στην αρμόδια Δασική Αρχή για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας.

Στην περίπτωση που περάσει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, αποστέλλεται, από τις αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη, προκειμένου να βεβαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων(ν. 4978/2022, Α’ 190).

Για τη διευκόλυνση του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών καθώς και των ιδιωτικών φυλάκων θήρας που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του νόμου 5037/2023 (Α ́ 78) επισυνάπτεται το «Παράρτημα Ι»  της σχετικής εγκυκλίου με τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση διοικητικές ποινές και πρόστιμα για τις παραβάσεις περί θήρας.

Επισημαίνεται ότι κατά τη χρήση των εντύπων:

  1. η πρώτη (λευκή) σελίδα που συμπληρώνεται χειρόγραφα από τα όργανα θα επιδίδεται στην οικεία δασική υπηρεσία,
  2. η δεύτερη (ροζ) σελίδα στον ελεγχόμενο κατά του οποίου εκδίδεται η βεβαίωση και
  3. η τρίτη (κίτρινη σελίδα) θα παραμένει στο στέλεχος του μπλοκ.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Διοικητικά πρόστιμα και ποινές για τις παραβάσεις θήρας
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , , ,

%d