Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τρεις (3) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες στη Δ/νση Αναδασώσεων της ΕΕΔΠ Αττικής.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η προϋπηρεσία σε εκτέλεση και επίβλεψη αντιδιαβρωτικών έργων η οποία θα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση εργοδότη.

Η προϋπηρεσία πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισής τους ή, σε περίπτωση μισθωτών του δημοσίου τομέα, αντί της ανωτέρω βεβαίωσης μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων που πληρούν το βασικό κριτήριο επιλογής, ως δεύτερο κριτήριο ορίζεται η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ως τρίτο κριτήριο ορίζεται ο βαθμός πτυχίου.

Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δασολόγων θα καλυφθούν από υποψηφίους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση anadasoseis@eedpatt.ypen.gr από την Παρασκευή 13/10/2023 μέχρι και την Παρασκευή 20/10/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (με υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης)
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

%d