Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Δασικός Χάρτης Π.Ε. Αχαΐας: Μέχρι 25 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Έως την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Η τροπολογία για τους δασικούς χάρτες (μετά την τροποποίησή της)

Τροποποίησεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)
Η παρ. 1 του αρ. 15 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Κατά του περιεχομένου τα δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία