Ορισμός τιμήματος χρήσης για βοσκότοπους

IMG_3607abAριθμ. 3287/127664 
Ορισμός τιμήματος χρήσης για βοσκότοπους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 και του άρθρου 9 του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τον καθορισμό του τιμήματος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το ετήσιο τίμημα της χρήσης βοσκοτόπων σε κτηνοτρόφους, ανάλογα με την βοσκοϊκανότητα του βοσκοτόπου, ως εξής:

  • Βοσκότοπος χαμηλής βοσκοϊκανότητας…. 0,50 ευρώ/στρέμμα
  • Βοσκότοπος μεσαίας βοσκοϊκανότητας….. 1,00 ευρώ/στρέμμα
  • Βοσκότοπος υψηλής βοσκοϊκανότητας….. 1,50 ευρώ/στρέμμα

2. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ορίζει γεωπόνο, ο οποίος διενεργεί αυτοψία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για τη βοσκοϊκανότητα του παραχωρούμενου βοσκότοπου.
3. Το τίμημα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
4. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Η αριθμ 3287/127664/17.12.2012 Υ.Α. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3468/τεύχος Β/28.12.2012ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: