Δυο συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Α.Π.Θ. για Δρ. Δασολόγους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας εθελοντικής αγοράς αντισταθμισμάτων άνθρακα στην Ελλάδα», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Χριστοδούλου, καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα για διάστημα έως 23 μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 170.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
(Α) – 1 Ερευνητή/τρια – Δρ. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος (€ 100.000,00) – 23 μήνες
(Β) – 1 Ερευνητή/τρια – Δρ. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος (€ 70.000,00) – 16 μήνες

Δείτε το Αντικείμενο του έργου, τα Απαιτούμενα Προσόντα και τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δείτε επίσης:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags:

1 reply

Trackbacks

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση 4 επιστημόνων στο ΕΚΒΥ | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: