Υλοποίηση προγράμματος για την επιτήρηση της λύσσας.

A2CD1E906F811EDBB09F766002230212

Συνέχεια της αριθμ. 331/10301/25.1.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/198) με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας και καθορίστηκε η συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων εκδόθηκε η αριθμ. 127724/784/6-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΚ0-ΒΑΓ) εγκύκλιος της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας με την οποία καθορίζεται ο τρόπος  εμπλοκής των Δασικών Υπηρεσιών στην υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος.

Σε ότι αφορά στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προβλέπεται η συμμετοχή τους στην καθοριζόμενη διαδικασία παρακολούθησης της ζωονόσου, ιδίως σε ότι αφορά τα άγρια θηλαστικά, ως ακολούθως :

Α. Να ενημερωθούν οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, για την ανάγκη απρόσκοπτης και συστηματικής υλοποίησης του προγράμματος ώστε να αποτραπεί η μετάδοση της ζωονόσου, με την ανάληψη των προβλεπόμενων μέτρων στα πλαίσια του άρθρου 8 της ΚΥΑ 331/10301/ 2013 (Β’/198) και ειδικότερα:.

  1. Να οριστούν υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος «επιτήρηση λύσσας» , σε όλες τις δασικές αρχές, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και να κοινοποιηθούν τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη  Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας (Εξαιρούνται οι υπηρεσίες που έχουν ήδη ορίσει εκπρόσωπο τους από το προηγούμενο έτος ~).
  2. Να συνεργαστούν άμεσα οι δασικές με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων, για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων σε κάθε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού λύσσας και την ανάγκη ολοκλήρωσης του προγράμματος επιτήρησης της Ζωονόσου.
  3. Να γνωστοποιούν στα πλαίσια των ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους, την υποχρέωση εμβολιασμού των ζώων συντροφιάς και κυρίως των ποιμενικών και κυνηγητικών κυνών, υποχρέωση που πρέπει να τονιστεί εγγράφως στους τοπικούς φορείς, τους κυνηγετικούς συλλόγους και την οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία. Επισημαίνουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη της Ζωονόσου το εύλογο χρονικό διάστημα (του ενός περίπου μηνός μετά τον εμβολιασμό), για την απόκτηση αντισωμάτων από τους εμβολιασμένους κυνηγητικούς και ποιμενικούς κύνες.
  4. Για την στα πλαίσια των ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους, ενημέρωση του πληθυσμού που δραστηριοποιείται στο δασικό χώρο, για τον κίνδυνο εμφάνισης της λύσσας, για τις επιπτώσεις της ζωονόσου στα οικόσιτα και στους ίδιους, τα μέτρα προφύλαξης τους, καθώς και την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης των αρμοδίων κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση εμφάνισης λυσσύποπτου ζώου και την εν γένει συμβολή τους στη συλλογή των δειγμάτων.
  5. Για την περαιτέρω συνεργασία με τους τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους και την κυνηγετική ομοσπονδία που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων τοπικού χαρακτήρα (συντονισμός δειγματοληψιών, τοποθέτηση πινακίδων, ενημερωτικές συγκεντρώσεις, διανομή φυλλαδίων, κλπ).
  6. Επισημαίνουμε ότι ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εκτυπώσει ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα lyssa2του και το οποίο τις επόμενες μέρες, θα αποσταλεί στις δασικές υπηρεσίες.
  7. Για τη συγκρότηση στις δασικές Υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, συνεργείων δίωξης, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον Δασικό Κώδικα και όσα καθορίζονται στην ανωτέρω σχετική ΚΥΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του προγράμματος . Σε κάθε συνεργείο θα συμμετέχει ένας (1) δασικός υπάλληλος, ένας (1) ιδιωτικός φύλακας Θήρας της τοπικής κυνηγετικής οργάνωσης (Συλλόγου ή Ομοσπονδίας) και μέχρι δύο (2) κυνηγοί, οι οποίοι δύναται να φέρουν τα όπλα τους. Για την  αποτελεσματικότερη η συγκρότηση και λειτουργία, στην πράξη, των συνεργείων είναι σκόπιμη η συγκρότηση τους και η συμμετοχή κυνηγών ανάλογα με την περιοχή χωρικής ευθύνης των κυνηγητικών συλλόγων.
  8. Τα συνεργεία αυτά δύνανται να κινούνται προγραμματισμένα ή μετά από ενημέρωση των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών για την αντιμετώπιση λυσσύποπτων περιστατικών ή να ενεργοποιούνται για την ενεργητική συλλογή δειγμάτων μετά την εκτέλεση εμβολιασμών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο ι παρ. στ της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ. Οι προγραμματισμένες περιπολίες των συνεργείων θα διενεργούνται με το συντονισμό της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση των εμπλεκόμενων φορέων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές. Η κίνησή τους θα γίνεται με οχήματα των δασικών υπηρεσιών ή των κυνηγετικών οργανώσεων, ανάλογα με τη σχετική δυνατότητά τους, κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα συνεργεία είναι αρμόδια για τη συλλογή των νεκρών άγριων θηλαστικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. καθώς και τον εντοπισμό ζωντανών λυσσύποπτων ζώων. Στην περίπτωση εντοπισμού τέτοιων περιστατικών επιτρέπεται η χρήση όπλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. 331/10301/25.1.2013 (Β’/198).
  9. Οι Δ/νσεις Δασών μετά Δασαρχείων θα συντονίσουν τα οικεία Δασαρχεία για την υλοποίηση του προγράμματος.
  10. Επισημαίνεται η ανάγκη ενημέρωσης του προσωπικού που θα εμπλακεί στη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης. για την απαρέγκλιτη λήψη των μέτρων βιοασφάλειας που καθορίζονται στο παράρτημα II της αριθμ. Κοινής Υπουργικής Απόφασης 331/10301/25.1.2013 (ΦΕΚ Β /198), καθώς και για την απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων και των λοιπών στοιχείων δειγματοληψίας  που προβλέπονται σε όλα τα στάδια εφαρμογήν της.
lyssa2lyssa
ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: