Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013

Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εκδόθηκε το 2009, θέτει δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εν λόγω οδηγία εστιάζει στην επίτευξη μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 20 % στη συνολική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020. Για κάθε κράτος μέλος έχουν τεθεί μεμονωμένοι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, στον τομέα των μεταφορών, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτύχουν τον ίδιο στόχο: μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 10 %.

Οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με την αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της αιολικής ενέργειας (τόσο σε χερσαίες όσο και σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις), της ηλιακής ενέργειας (θερμικής, φωτοβολταϊκής και παραγόμενης με συγκεντρωτικά κάτοπτρα), της υδροηλεκτρικής ενέργειας, της παλιρροιακής ενέργειας, της γεωθερμικής ενέργειας και της βιομάζας (περιλαμβανομένων των βιοκαυσίμων και των βιορευστών). Οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφορούν τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού μας με τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ποιος είναι ο σκοπός της έκθεσης σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να εκπονείται έκθεση ανά διετία. Σκοπός της εν λόγω έκθεσης προόδου είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά την προώθηση και τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την επίτευξη των στόχων του 2020. Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με τον μηχανισμό αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που καταναλώνονται στην ΕΕ και για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατανάλωσης αυτής.

Ποια είναι η θέση της ΕΕ όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Η θέσπιση του τρέχοντος πολιτικού πλαισίου και των νομικώς δεσμευτικών στόχων είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Eurostat προκύπτει ότι η ΕΕ και τα περισσότερα κράτη μέλη ακολουθούν ικανοποιητική πορεία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020. Το 2010, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ ανερχόταν σε 12,7% και τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους τους για την περίοδο 2011/2012, οι οποίοι έχουν καθοριστεί με την οδηγία. Όσον αφορά τα κριτήρια αειφορίας της ΕΕ, η εφαρμογή από τα κράτη μέλη του καθεστώτος για τα βιοκαύσιμα θεωρείται υπερβολικά αργή. Επί του παρόντος, οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης βιοκαυσίμων στην ΕΕ δεν απαιτούν περαιτέρω συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση

Θα επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»;

Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε έως το 2010, υπάρχουν λόγοι ανησυχίας σχετικά με τη μελλοντική πρόοδο: Η μεταφορά της οδηγίας υπήρξε βραδύτερη από την επιθυμητή και αυτό οφείλεται επίσης στην τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι η ενδεικτική πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την επίτευξη του τελικού στόχου γίνεται όλο και πιο απότομη με την πάροδο του χρόνου, τα περισσότερα από τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες τα επόμενα χρόνια. Οι τρέχουσες πολιτικές θα αποδειχθούν ανεπαρκείς για την απαιτούμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα περισσότερα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα χρειαστούν περαιτέρω προσπάθειες για να μην παρεκκλίνουν τα κράτη μέλη από την πορεία τους κατά τα προσεχή έτη.

Τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020;

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το ταχύτερο δυνατόν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την άρση των φραγμών στη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας με:

  • τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου και των καθυστερήσεων·
  • την ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά·
  • τη στήριξη περισσότερο σταθερών και διαφανών συστημάτων, τα οποία όμως θα είναι και οικονομικά αποδοτικά και προσανατολισμένα στην αγορά.

Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών που πρόκειται να εκδώσει κατά τους προσεχείς μήνες η Επιτροπή σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης και τη μεταρρύθμισή τους είναι να διασφαλιστεί ότι η στήριξη αυτή είναι οικονομικά αποδοτική και συμβάλλει στην ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ενέργειας.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ευρώπη σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020;

Η μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έχει σοβαρές συνέπειες για την ΕΕ. Πρώτον, η μεγάλη αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Από την άποψη αυτή, η δεκαετία που διανύουμε θα έχει καθοριστική σημασία για την ικανοποιητική πορεία της Ευρώπης, δεδομένου ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα όσον αφορά τις επενδύσεις θα επηρεάσουν τον ενεργειακό μας τομέα για τα επόμενα 30 χρόνια. Δεύτερον, η μη επίτευξη των στόχων θα επιβραδύνει την πρόοδο προς την επίτευξη των τριών στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ: Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα και, ως εκ τούτου, θα υπάρξει αντίκτυπος στους στόχους της «ασφάλειας του εφοδιασμού» και «της αειφόρου ενέργειας». Επιπλέον, αν δεν αναπτυχθούν επαρκώς ορισμένες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν θα καταστεί δυνατή η ικανοποιητική μείωση του κόστους παραγωγής και, κατ’ επέκταση, η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Τέλος, η αδυναμία επίτευξης εθνικών δεσμευτικών στόχων θα μπορούσε να οδηγήσει στην κίνηση διαδικασιών για παράβαση κατά των οικείων κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/272ΚατηγορίεςΑ.Π.Ε.

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: