Τμήμα Δασών στο υπουργείο Ανάπτυξης με 4 θέσεις ΠΕ Δασολογίας (μετάταξη ή απόσπαση).

αρχείο λήψηςΈγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, μετά από επεισοδιακή συνεδρίαση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) με τίτλο “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις”  και αναμένεται η δημοσίευση του στο ΦΕΚ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 12 στη συσταθείσα Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία συστήνονται και υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές µονάδες:

  1. Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής
  2. Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων,με τα ακόλουθα Τμήματα:

i. Τμήμα Πολεοδομίας.
ii. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων.
iii.Τμήμα Δασών.
iv. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας.
v. Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων  έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3894/2010. Ειδικότερα, λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για τη χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των έργων, καθώς και για την ανέγερση των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων. Επίσης, εκδίδει τις άδειες δόμησης για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και τις άδειες κατεδάφισης για κτήρια και κατασκευές σε γήπεδα, οικόπεδα και εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις (άρθρο 13).

Στελέχωση 

Για τη στελέχωση συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες σαράντα επτά (47) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαέξι (16) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΔΕ και μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ

Οι συνιστώμενες θέσεις καλύπτονται με μεταφορές και μετατάξεις ή αποσπάσεις, υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, με την ίδια σχέση εργασίας και με αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών θέσεων στο φορέα στον οποίο υπηρετούν.

Για τις μετατάξεις και αποσπάσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν απαιτείται έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Στην κατανομή των θέσεων κατηγορίας ΠΕ, προβλέπονται τέσσερις (4)  θέσεις του Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ήτοι ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωλογίας (άρθρο 14).

Δασαρχείο – dasarxeio.comΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags:

1 reply

Trackbacks

  1. Με το Π.Δ. 157/2013 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δασών της Γ.Γ. Στρατηγικών Επενδύνσεων | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: