ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 43 συμβάσεις έργου.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

της αριθμ. 9994/10-5-2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης έργου

ETHIAGEΟ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ενδιαφέρεται να συνάψει 43 συμβάσεις έργου με 18 αναδόχους για τις ανάγκες 6 έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τις παραπάνω συμβάσεις ανέρχεται σε 854.700,00€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (έναντι Α’ εισόδου Βιομηχανικής Περιοχής), μέχρι την Πέμπτη 30/5/2013 και ώρα 15:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ή Πολιτικού Μηχανικού, ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ή Σχολής Περιβάλλοντος, ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΑΤΕΙ αντίστοιχης με τις παραπάνω Σχολές της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής με αντίστοιχη ειδικότητα. Επαγγελματική εμπειρία (α) στην εκτέλεση εργασιών πεδίου σχετικών με την παρακολούθηση υδατικών πόρων (ενδεικτικά: υδρομέτρηση, δειγματοληψία, σταθμημέτρηση, επιτόπιες μετρήσεις φυσικών παραμέτρων νερού, σύσταση δικτύων παρακολούθησης υδατικών πόρων) κομ (β) στην επεξεργασία μετρήσεων παραμέτρων σχετικών με την ποιότητα και ποσότητα των υδατικών πόρων, ή/και την ανάλυση δεδομένων υπολογισμού υδραυλικών παραμέτρων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς αριθμού ενδιαφερομένων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια (α και β), θα αξιολογηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διαχείριση υδατικών πόρων και στο περιβάλλον, ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Σχολών της αλλοδαπής, ιδιαίτερα εάν η πτυχιακή εργασία ή η διατριβή που εκπονήθηκε εμπεριείχε εκτέλεση εργασιών σχετικών με υδρομετρήσεις, δειγματοληψίες νερού, επεξεργασία ποιοτικών-ποσοτικών δεδομένων υδατικών πόρων, αξιολόγηση κατάστασης και ευαισθησίας υδατικών σωμάτων.

• Κατοχή ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.

• Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο (για τις κατηγορίες πτυχιούχων που απαιτείται και με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της μη ύπαρξης σχετικού επιμελητηρίου για τους υπόλοιπους).

Άδεια άσκησης επαγγέλματος (για τις κατηγορίες πτυχιούχων που απαιτείται και με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης για τους υπόλοιπους).

Επίσης, πλέον των ανωτέρω απαραίτητων επί ποινή αποκλεισμού προσόντων, θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:

• Γνώση χρήσης Υ/Α.

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διαχείριση υδατικών πόρων και στο περιβάλλον,

ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής, ιδιαίτερα εάν η πτυχιακή εργασία ή η διατριβή που εκπονήθηκε εμπεριείχε εκτέλεση εργασιών σχετικών με δειγματοληψίες νερού, υδρομετρήσεις, επεξεργασία ποιοτικών-ποσοτικών δεδομένων υδατικών πόρων, αξιολόγηση κατάστασης και ευαισθησίας υδατικών σωμάτων.

• Γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και ικανότητα παραγωγής θεματικών χαρτών από γεωχωρικά δεδομένα ποιότητας και ποσότητας υδατικών πόρων.

• Γνώση σχεδίασης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

• Εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων ή μαθημάτων σχετικών με το φυσικό αντικείμενο του έργου κατ’ ανάθεση από οικείο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομόλογων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής.

• Τεκμηριωμένη ενασχόληση σε Ιδιωτικούς Φορείς ή Φορείς του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα στο πλαίσιο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εφόσον τα αντικείμενα ενασχόλησης ήταν σχετικά με υδρομετρήσεις, δειγματοληψίες νερού, επεξεργασία ποιοτικών-ποσοτικών δεδομένων υδατικών πόρων, αξιολόγηση κατάστασης και ευαισθησίας υδατικών σωμάτων.

• Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε αντικείμενα σχετικά με την ποιότητα, ποσότητα των υδατικών πόρων ή/και τη διαχείρισή τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 30-5-2013, ΩΡΑ 15.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: