Εγκύκλιος για τις επεμβάσεις σε δασικά οικοσυστήματα για εγκατάσταση κεραιών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. πρωτ.: οικ. 130789/2371/17.5.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ20-Σ1Ν)

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α΄)4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α΄)

Κάνουμε γνωστό ότι με την παράγραφο 1β του άρθρου 58 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α΄) αντικαταστάθηκε το στοιχείο Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000, που αφορά στις επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις, δημόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, για την εγκατάσταση των δομικών ή μηχανικών κατασκευών των κεραιών, καθώς και των συνοδών τους έργων (αναφέρονται ως τέτοια έργα, η οδοποιΐα πρόσβασης, οι βοηθητικοί οικίσκοι, το φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργειακής υποστήριξης της κεραίας κ.ά. −η παράθεση των έργων αυτών στη διάταξη, είναι ενδεικτική). Η έγκριση παρέχεται με την υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Τα στοιχεία που εισήχθησαν με τη νεώτερη ρύθμιση, σε σχέση με τα οριζόμενα στην αντικατασταθείσα διάταξη του νόμου 2801/2000, είναι ότι, στην έγκριση περιλαμβάνονται και τα συνοδά έργα των κεραιών, καθώς και ότι δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης των κεραιών και των συνοδών τους έργων και στις δημόσιες χορτολοβαδικές εκτάσεις. Κατά τα λοιπά, σε σχέση με την αδειοδότηση από τη δασική Αρχή, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην αριθ. 15277/23.3.2012 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, που εκδόθηκε κατόπιν εξουσιοδότησης βάσει της διάταξης της παραγράφου 2 άρθρου 12 νόμου 4014/2011 και αφορά στην “Εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις ΠΠΔ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Nομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες των κατηγοριών Α και B, σύμφωνα με το άρθρο 12 του N. 4014/2011″.

Οι επεμβάσεις για την εγκατάσταση κεραιών σε πυρήνες εθνικών δρυμών, αφορούν σε επεμβάσεις στη ζώνη ειδικής προστασίας φυσικού πάρκου, αφού οι εθνικοί δρυμοί υπήχθησαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄), στο καθεστώς του φυσικού πάρκου, και πρέπει οι χρήσεις που αποσκοπούνται, να προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους δ έως στ της παραπάνω διάταξης, καθώς από την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 όπως ισχύει.

Με την παράγραφο 1γ του άρθρου 58 του νόμου 4146/2013 δόθηκε η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας των κεραιών χωρίς άδεια σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη από τη δασική & περιβαλλοντική νομοθεσία άδεια, καθώς και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 31 του νόμου 4053/2012 άλλες άδειες. Η διάταξη συμπληρώνει αυτήν του άρθρου 31 του νόμου 4053/2012 σ’ ότι αφορά στην προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία άδεια και την ισχύ των διοικητικών πράξεων της δασικής Αρχής για την προστασία της έκτασης. Με δεδομένο ότι η τελευταία τούτη διάταξη καθόριζε κατ’ ανώτερο αποκλειστική προθεσμία λήψης των αδειών τους 24 μήνες από την ισχύ του νόμου 4053/2012, δηλαδή την 7η Μαρτίου 2014, έπεται ότι οι ανωτέρω άδειες πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι του χρόνου αυτού. Εφόσον η προβλεπόμενη τακτοποίηση συντελεστεί στον ανωτέρω χρόνο, οι διοικητικές πράξεις της δασικής Αρχής ανακαλούνται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για τις εκτάσεις αυτές, σ’ ότι αφορά στην προστασία τους.

Επίσης, με τη διάταξη της παραγράφου δ άρθρου 58 του νόμου 4146/2013 καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 31 του νόμου 4070/2012, που καθόριζε ως όργανο έκδοσης της άδειας της δασικής Αρχής τον Περιφερειάρχη, στον οποίο δεν υπάγονται οι δασικές υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, δεν μπορούσε ν’ ασκηθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Τέλος, κάνουμε γνωστό ότι με την παράγραφο 17 του άρθρου 29 του νόμου 4053/2012, τροποποιήθηκε το σημείο β του στοιχείου Ε της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 και πλέον, η κατασκευή του οικίσκου και των συναφών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη λειτουργία κεραίας σε έκταση που προστατεύεται από τη δασική νομοθεσία, εκτελούνται κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην τροποποιηθείσα διάταξη, σ’ ότι αφορά στην αρτιότητα της έκτασης και στο ελάχιστο εμβαδόν αυτής, καθώς και στις αποστάσεις των εγκαταστάσεων από όμορες εκτάσεις.

Παρακαλούμε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Δ/σης σας, για γνώση και εφαρμογή.

Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών
Γεώργιος Αμοργιανιώτης

Δείτε επίσης:

Εγκύκλιος

ΕγκύκλιοςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: