8 εκ. για την προστασία και βελτίωση των οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας

Perdrix grise - oiseaux.netΔημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. 10184/13.5.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1211 Β΄) “Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013.”

Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική διαχείριση παρακολούθηση και εφαρμογή του Μέτρου 213 «Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ»

Το Μέτρο στοχεύει στην προστασία και βελτίωση των οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΕ (Φυσικών Οικοτόπων) και 79/409/ΕΟΚ (αγρίων πτηνών).

Το Μέτρο θα εφαρμοστεί σε ιδιόκτητους βοσκότοπους στην περιοχή δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας.

Επιλέξιμοι είναι οι βοσκότοποι που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης, με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη και πληρωμή οι βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) καθώς και οι συνιδιόκτητοι.

Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση με τη διαδικασία του άρθρου 16 και το ύψος της ορίζεται σε 50 € ανά Ha ετησίως.

Σχετικά αρχεία:

fekΚ.Υ.Α. 10184/13.5.2013 (ΦΕΚ 1211 Β΄)ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Θήρα, Χλωρίδα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: