Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων: Ανάρτηση δασικού χάρτη των Δ./Τ. Κ. Ακρωτηρίου, Εμπορειού, Επισκοπής, Μεγαλοχωρίου και Πύργου του Δήμου Θήρας

DASIKOIXARTES_ΔάσηΑνάρτηση δασικού χάρτη των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Ακρωτηρίου, Εμπορειού, Επισκοπής, Μεγαλοχωρίου και Πύργου του Δήμου Θήρας, συνολικής έκτασης 35.244,100 στρεμμάτων, και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Ανακοίνωση ανάρτησης και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων.

Δασικοί χάρτες.

Καλείτε κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 3889/10 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 55 του Ν. 4030/11 (Φ.Ε.Κ. 249Α΄) να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο. Για την ακριβή, καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δημοσιοποίησή της.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση του δασικού χάρτη και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:
 Στο τηλέφωνο 22810 85509 της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων
 Στο τηλέφωνο 210 65.05.600 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 Στα τηλέφωνα 22860 22860 & 22860 22231 του Δήμου Θήρας

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: