Εθελοντικά έργα αναδασώσεων – Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις

Συνέχεια της αριθμ. 125599/737/11-4-2013 Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ, που αφορά αναδασώσεις εθελοντικού χαρακτήρα, ο Γενικός Δ/ντης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ.Α.), κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης, απέστειλε στις Διευθύνσεις Δασών της Α.Δ.Α. το αριθμ. 34906/1835/11-7-2013 έγγραφο με το οποίο δίνονται διευκρινιστικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου προκειμένου οι εθελοντικές αναδασώσεις να πραγματοποιούνται με τον ορθό τρόπο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δασικής επιστήμης ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

(Ακολουθεί απόσπασμα από το έγγραφο)

ΘΕΜΑ: Εθελοντικά έργα αναδασώσεων – Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις – Εθελοντικές φυτεύσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 Α. Γενικά

Οι αναδασώσεις είναι έργα δαπανηρά, επιδρούν άμεσα στη διατήρηση (ή τη διατάραξη) της βιοποικιλότητας και έχουν σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και την αναγκαία αποκατάσταση διαταραχθέντων, από διάφορες αιτίες (πυρκαγιές, εκχερσώσεις, κ.λπ.), δασικών οικοσυστημάτων.

Επειδή το αποτέλεσμα των πολυδάπανων αυτών εργασιών δεν είναι εξ αρχής εξασφαλισμένο, ούτε πάντοτε θετικό για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, θα πρέπει όλες οι εργασίες να γίνουν σύμφωνα με τη δασική επιστήμη. Η Δασική επιστήμη έχει καθορίσει τις προδιαγραφές που απαιτούνται όσον αφορά την επιλογή των φυτών, για κάθε συγκεκριμένη περιοχή, τον τρόπο, την εποχή, τις διαδικασίες φύτευσης, ποτίσματος κ.λπ., ούτως ώστε να εξασφαλιστεί αρχικά η επιβίωση των φυταρίων και στη συνέχεια η ανάπτυξη ενός υγιούς δασικού οικοσυστήματος.

Οι μέχρι σήμερα εθελοντικές αναδασώσεις από διάφορους φορείς και εθελοντές, δεν πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με εγκεκριμένες αρμοδίως μελέτες αναδασώσεων, ούτε έγιναν υπό την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών, οι περισσότερες δεν είχαν χαρτογραφηθεί ούτε είχαν παραληφθεί από τις δασικές υπηρεσίες. Συνολικά εξυπηρέτησαν μερικώς τον δεύτερο στόχο (Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση), που αναφέρουμε παραπάνω, δεν απέδωσαν όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τους υπόλοιπους στόχους, ούτε ήταν ανάλογες σε επιτυχία, με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν.

Β. Φορείς υλοποίησης

Για τους ανωτέρω λόγους:

  1. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά πραγματοποίηση αναδασώσεων σε δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, από φορείς του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010¹ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87Α), θα ακολουθείται η διαδικασία των προγραμματικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα εκεί διαλαμβανόμενα και τους όρους της εκάστοτε Προγραμματικής σύμβασης.
  2. Στις περιπτώσεις που οι φορείς υλοποίησης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 178 του Ν. 3669/2008² «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ 116/Α’), θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση Α. (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ) της ανωτέρω (1) σχετικής, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα ροής (1) που ακολουθεί.
  3. Στις περιπτώσεις που οι φορείς υλοποίησης είναι εθελοντικές ομάδες θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες της περίπτωσης Β. (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ) με αυτεπιστασία³ του άρθρου 79 του ανωτέρω νόμου, ακολουθείται το διάγραμμα ροής (2).
  4. Τέλος στις περιπτώσεις που οι φορείς υλοποίησης είναι ομάδες πολιτών, σχολεία κ.λπ., θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες της περίπτωσης Γ. (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ), του ανωτέρω (1) σχετικού, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σ’ αυτό, στα πλαίσια του αρθρ. 21 (Ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος) του Ν. 998/79. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι φυτεύσεις έχουν μικρή διάρκεια, γίνονται σε εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν μελέτες αναδάσωσης ή Τεχνικές Εκθέσεις (σύμφωνα με τις δασικές διατάξεις και τις δεσμεύσεις του «ΦΥΣΗ 2000», όσον αφορά την επιλογή των ειδών) της υπηρεσίας, που συνοδεύονται από χάρτη τουλάχιστον κλίμακας 1:5.000, με τη θέση αναδάσωσης. Επίσης τα στοιχεία περιλαμβάνονται στα απολογιστικά του έτους.

Γ. Παρακαλούμε, του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι δασικοί υπάλληλοι για πιστή εφαρμογή. Επίσης, με μέριμνά σας παρακαλούμε να γνωστοποιηθεί, με όλα τα μέσα, σε όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, ομάδες ή/και μεμονωμένους πολίτες, πριν από την φυτευτική περίοδο του φθινοπώρου του 2013, προκειμένου να γίνουν έγκαιρα όλες οι προετοιμασίες ή τα αιτήματα που απαιτούνται.

Ο Γενικός Διευθυντής
Δρ. Νίκος Θεοδωρίδης
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Διάγραμμα ροής 1

Διάγραμμα ροής 1

Διάγραμμα ροής 2

Διάγραμμα ροής 2

————————————————————————

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

¹ «α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.»

² ΝΟΜΟΣ 3669/2008
Άρθρο 178
Λαϊκή συμμετοχή στα αναπτυξιακά έργα
6. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση δημόσιου έργου ή τμήματός του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δαπάνη του και χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δημοσίου, ορίζοντας τους όρους με τους οποίους θα εκτελεσθεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για έργα αρμοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

³ Άρθρο 79 Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία
1. Η εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία, όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, αποφασίζεται από την προϊσταμένη αρχή μετά από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το τυχόν υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό, ο διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός και γενικά η οικονομία της κατασκευής. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ως επιβλέποντα και άλλους υπαλλήλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. Με μέριμνα της υπηρεσίας συντάσσεται χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής. Συντάσσεται επίσης προμέτρηση των απαιτούμενων υλικών, προγραμματίζεται ο αριθμός, οι ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και ο αριθμός, το είδος και η διάρκεια απασχόλησης του μηχανικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου…… 7. Για τις εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία συντάσσεται επιμέτρησή τους και απολογισμός της δαπάνης. Για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του παρόντος.

Σχετικά αρχεία:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: