Εγκύκλιος: ∆ιαδικασία έκδοσης και θεώρησης άδειας θήρας

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π.
∆/ΝΣΗ Αισθητικών ∆ασών ∆ρυµών και Θήρας – ΤΜΗΜΑ Β

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. 133716/2044/15.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Θ0-Π4Μ)

ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία έκδοσης και θεώρησης άδειας θήρας. 

Αναφορικά µε ερωτήματα που τίθενται από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά µε τη διαδικασία και τον τρόπο των εξετάσεων θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

 1. Οι εµπλεκόµενες Υπηρεσίες (∆/νσεις ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων και ∆ασαρχεία) θα πρέπει άµεσα να προβούν στη συγκρότηση των προβλεπόµενων, στην ανωτέρω σχετική, επιτροπών για τη διενέργεια των εξετάσεων και να γνωστοποιήσουν άµεσα στους κυνηγετικούς συλλόγους και τους οικείους ΟΤΑ την ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας και του νέου τρόπου των εξετάσεων. Η κατά τα ανωτέρω δηµοσιοποίηση µπορεί να γίνει µε κάθε πρόσφορο µέσο και ιδίως µε ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο.
 2. Η υπηρεσία µας έχει προωθήσει στο Εθνικό Τυπογραφείο την έκδοση εντύπου που θα είναι χρήσιµο για τους υποψηφίους κυνηγούς το οποίο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Το έντυπο µετά την παραλαβή του από τις Υπηρεσίες θα διανέµεται, λόγω του περιορισµένου αριθµού αντιτύπων, αποκλειστικά στους υποψηφίους κυνηγούς.
 3. Μέχρι την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για την απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων, οι υπηρεσίες θα χορηγούν σε κάθε υποψήφιο νέο κυνηγό, απλά φωτοαντίγραφα των φύλλων εξετάσεων καθώς και τις σωστές απαντήσεις προκειµένου να προηγηθεί προετοιµασία των υποψηφίων κυνηγών για τις εξετάσεις.
 4. Οι ∆/νσεις ∆ασών Νοµών στην περιοχή ευθύνης των οποίων υπάγονται νησιωτικά συµπλέγµατα, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και της δυσκολίας µετακίνησης των πολιτών- υποψηφίων κυνηγών, στην έδρα του Νοµού, θα πρέπει να µεριµνήσουν για την ανάλογη σύνθεση των επιτροπών, τη συγκέντρωση- κατάταξη των αιτήσεων των νέων κυνηγών, κατά δασονοµείο, για τον περιορισµό των µετακινήσεων των υπαλλήλων που συµµετέχουν στις επιτροπές και την εν γένει διευκόλυνση της εξεταστικής διαδικασίας και των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξετάσεις µε απόφαση της αρµόδιας δασικής Αρχής µπορεί να διενεργούνται στις έδρες των δασονοµείων τηρουµένης της διαδικασίας που καθορίστηκε στην ανωτέρω σχετική απόφαση.
 5. Οι δασικές αρχές εκδίδουν ή θεωρούν άδειες θήρας, αµέσως µετά τη έκδοση και δηµοσίευση των ετήσιων αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ, περί καθορισµού των τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού και του καθορισµού της ετήσιας συνδροµής των κυνηγών στους αναγνωρισµένους από το ΥΠΕΚΑ κυνηγετικούς συλλόγους, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν∆ 996/1971 και το άρθρου 262 του Ν.∆ 86/1969 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 19 του N. 3170/2003 καθώς και το άρθρο 266 του Ν∆.86/1969 αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη έκδοση και δηµοσίευση της ετήσιας ρυθµιστικής απόφασης για τη Θήρα.

Τέλος η ∆/νση µας εκτύπωσε στο Εθνικό Τυπογραφείο και αποστέλλει συνηµµένα στην παρούσα κατά µέσο όρο εκατό (100) νέα βιβλιάρια θήρας ανά υπηρεσία, (∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου και ∆ασαρχείο) ώστε να αντιµετωπιστούν οι άµεσες ανάγκες έκδοσης νέων αδειών θήρας σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου.

Τα «Βιβλιάρια Θήρας» θα αποσταλούν συγκεντρωτικά στις ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών και από εκεί θα διανεµηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες στα οικεία ∆ασαρχεία.

Τέλος επειδή διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στο χρώµα και τις διαστάσεις των ατοµικών βιβλιαρίων θήρας που τυπώθηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο ή εξωτερικούς συνεργάτες, θα γίνονται αποδεκτά και τα δύο, ανεξάρτητα της διαφοράς στο χρώµα (λευκό ή υποκίτρινο) και των διαστάσεων εφόσον το περιεχόµενο τους ταυτίζεται µε το περιεχόµενο της αριθµ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης περί «διαδικασίας και
δικαιολογητικών έκδοσης άδειας θήρας» (ΦΕΚ 224/Β΄/5-2-2013).

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

Σχετικό αρχείο:

Διαβάστε επίσης:

adeia thirasΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

1 reply

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ
  Κάποτε πριν καμιά 15ρια χρόνια ανακάλυψε ένας δικηγόρος ότι οι ΔΑΔ Βοσκής πρέπει να αναγιγνώσκονται και στους Ιερούς Ναούς, καθώς οι κτηνοτρόφοι της εποχής που νομοθετήθηκε δεν γνώριζαν ανάγνωση για να διαβάσουν το περιεχόμενο στους χώρους ανάρτησης
  Τί έκανε η Δασική Υπηρεσία, μάλλον οι υπάλληλοί της;
  Αντί να προτείνουν κατάργηση της διάταξης αυτής εξακολουθούν να την εφαρμόζουν στον καιρό του διαδικτύου και της διαύγειας.
  Έτσι βλέπουμε στο site ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΕΑ2ΟΡ1Υ-595) σε έγγραφο Δασαρχείου που κοινοποιεί ΔΔΑ Βοσκής του 2013 (!) να αναφέρει ανάμεσα στα άλλα:

  1)……………………
  .
  2) Την ανάγνωση στο εκκλησίασμα του Ιερού Ναού …………..
  .
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ:
  Κάποτε πριν καμιά δεκαριά χρόνια τέθηκε το ερώτημα ποιά εννοείται όταν και όπου αναφέρεται ως αρμόδια Αρχή για την έκδοση Αδειών Θήρας.
  Αφού ψάξανε κάμποσο στο Υπουργείο «ανακάλυψαν» και το γνωστοποίησαν με διαταγή ότι αυτή είναι το Δασονομείο (άρθρο 26 – Γ΄ ιη, ΠΔ 1213/1981).
  Έκτοτε και επειδή δεν άρεσε σε πολλούς και ειδικά στους Δασονόμους καθώς τα Δασονομεία ήταν εν πολλοίς γράμμα κενό, αντί να εφαρμόσουν ή να τροποποιήσουν τη διάταξη, άρχισαν με εγκυκλίους αυτοαναιρούμενες να αναφέρουν εντός παρενθέσεως (Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων και Δασαρχεία) συγχρόνως δε (προφορικά) έδιδαν οδηγίες να υπογράφονται οι Άδειες Θήρας από Δασοπόνους, για να υπάρχει τυπική κάλυψη.
  Στα γνωστά ΠΔ 12ος/2010 στις αρμοδιότητες των Δασαρχείων, Δασονομείων, Δασοφυλακείων επαναλήφθηκε η γνωστή επωδός (ίδια τοπική και καθ ύλην αρμοδιότητα) δεν άλλαξε τίποτε, παρά μόνο θεσμοθετήθηκε η διαβάθμιση των Δασαρχείων σε επίπεδο Διεύθυνσης σε ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (καλώς) της 256/2007 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Γ΄ Τμήμα,) και την διαβάθμιση των Δασονομείων σε οριζόντια θέση με τα Δασοφυλάκεια κατά (ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ) ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (κρυφός καημός πανταχόθεν) της 256/2010 –παρ.27 – γνωμοδότησης του Σ.τ.Ε .
  Η παρούσα εγκύκλιος, θυμάται τα δασονομεία (με μικρό του δ) όχι ως «εμπλεκόμενες υπηρεσίες» αλλά ως «χώρους συνεδρίασης…».
  Γιατί συνάδελφοι; Υπάρχουν και τα Κοινοτικά Γραφεία, ή καλύτερα οι Λέσχες Κυνηγών και ακόμα καλύτερα το Καφενείο του Χωριού.
  Τώρα αν κάπου «σκαλώσ’ τ’ αλιέτρ’» και ακυρωθούν ομαδικά άδειες θήρας θα φταίει ο σχολιαστής….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d