Διεύθυνση Δασών ν. Καβάλας: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Δ.Κ. Καβάλας

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Νοµού Καβάλας, ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 ο δασικός χάρτης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας του ∆ήµου Καβάλας.

Με την παραπάνω ανάρτηση, η οποία έχει γίνει στους χώρους ανακοινώσεων της υπηρεσίας µας, του ∆ασαρχείου Καβάλας και του ∆ήµου Καβάλας, απευθύνεται ταυτόχρονα πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κάθε ενδιαφεροµένου κατά του περιεχοµένου του αναρτηµένου δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, η οποία αρχίζει στις 17 Ιουλίου 2013 και λήγει στις 16 Σεπτεµβρίου 2013 για όσους κατοικούν µόνιµα στην Ελλάδα. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες και λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2013.

Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων είναι διαθέσιµο στα γραφεία της υπηρεσίας µας, του ∆ασαρχείου Καβάλας και του ∆ήµου Καβάλας. Επίσης, είναι διαθέσιµο σε ψηφιακή µορφή στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, της Κτηµατολόγιο Α.Ε. και των ∆ασικών Υπηρεσιών Καβάλας (www.dasarxeiokavalas.gr).

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στη διεύθυνση Τέρµα Αργυροκάστρου- Τ.Κ. 65404 Καβάλα (κτίριο ∆ασικών Υπηρεσιών), τηλ.: 2510461821 και 2510461820 ή κατατίθενται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας της Κτηµατολόγιο Α.Ε..

Ο
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
α.α.
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙ∆ΗΣ
∆ασολόγος µε βαθµό Β΄

www.dasarxeiokavalas.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ GOOGLEEARTH

Ο ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Ημερομηνίες υποβολής Αντιρρήσεων & Δελτίο Τύπου

Προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλετε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη & Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων

dasikos xartis kavalasΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: