Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου: Ανάρτηση δασικού χάρτη του Δήμου Σύμης

simiΗ Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ανάρτησε στις 18 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, το δασικό χάρτη του Δήμου Σύμης, έκτασης εμβαδού 64.936.400 τ.μ..

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 3889/10 (Φ.Ε.Κ. 182Α’), όπως ισχύει, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο. Για την ακριβή, καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δημοσιοποίησή της.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες.

Οι δασικοί χάρτες με τη Βάση δεδομένων τους, που τους συνοδεύουν είναι αναρτημένοι στους πίνακες ανακοινώσεων της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου και του Δήμου Σύμης.

Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων είναι διαθέσιμο στους ίδιους χώρους. Επίσης όλα τα προαναφερθέντα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της Κτηματολόγιο Α.Ε. Για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3889/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 4030/2012 και στο υπ’ αριθ. 115488/405/1-7-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. με τα οποία προβλέπεται είτε η ηλεκτρονική, είτε η σε έντυπη μορφή υποβολή των αντιρρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:
• Στο τηλέφωνο 2241043689 της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου
• Στο τηλέφωνο 210-6505600 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
• Στο τηλέφωνο 2246072444 του Δήμου Σύμης

Υπηρεσία και χώρος υποβολής των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή, ορίζεται το γραφείο που έχει συσταθεί από τη Διεύθυνση Δασών Δωδ/σου, στην διεύθυνση Γ. Μαύρου 2- Κτίριο Δ.Ο.Υ. Ρόδος (5ος όροφος).  Όταν οι αντιρρήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο Α.Ε., τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον αλλά και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα, μπορούν να υποβάλλονται και αυτά σαρωμένα μέσω της εφαρμογής ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (πχ cd κλπ), στη Διεύθυνση Δασών Δωδ/σου.

Η ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, γίνεται καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου.

Σχετικό αρχείο:



ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: