Οι θηροφύλακες είναι υπάλληλοι των κυνηγετικών οργανώσεων

Με αφορμή τις συζητήσεις και τα δημοσιεύματα που προκάλεσε το άρθρο 15, παρ. 2 του Ν. 4180/2013, σύμφωνα με το οποίο «…οι αναγνωριζόμενοι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, υπάγονται στον αρμόδιο φορέα για την προστασία και διαχείριση των δημοσίων δασών της χώρας, η διάθεση δε αυτών γίνεται με απόφαση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας», αναδημοσιεύουμε το αριθμ. 370/13-4-09 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος που αφορά τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας. Επαναλαμβάνουμε την ημερομηνία του εγγράφου 13 – 4 – 2009

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C. ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
Url: http://www.ksellas.gr ~ E-mail : info@ksellas.gr ΑΘΗΝΑ 13-4-09
Αριθ. Πρωτ. 370

ΠΡΟΣ : Γεν. Δ/ντη Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π. κ. Σταύρο Σαγρή
ΚΟΙΝ.: Συνεργάτη κ. Νάστα Γραφείο Υπουργού
Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/νση Δασών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Όλες τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
Έντυπο & ηλεκτρονικό Κυνηγετικό Τύπο

Θέμα: Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας δεν είναι “δημόσιοι υπάλληλοι”.

Με το έγγραφό σας με αριθ. πρωτ. 97501/363/25-2-09 αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η συνεχής προσπάθειά σας να μεταβάλλετε τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων σε υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών! Η επιδίωξη σας αυτή είναι παράνομη ως μη στηριζόμενη σε καμία σχετική διάταξη νόμου και ταυτόχρονα αυθαίρετη αφού στρεβλώνει, παρερμηνεύει και τέλος βιάζει βάναυσα όλη την εργατική νομοθεσία και τη σχετική νομολογία του ΣτΕ και των τακτικών δικαστηρίων!

Συνάδει όμως, όπως και πάμπολλες άλλες ενέργειές σας, με την αντίστοιχη τακτική του σχετικού συνδικαλιστικού οργάνου στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, που εκπροσωπεί μια ισχνή μειοψηφία των ιδιωτικών φυλάκων θήρας!

Αμφότεροι επιθυμείτε να μετατρέψετε τους Θηροφύλακές μας από ενεργούς και αποτελεσματικούς φύλακες του περιβάλλοντος με την, ημέρα και νύχτα, συνεχή δουλειά τους στην ύπαιθρο, σε απλούς υπαλλήλους στα γραφεία των δασικών υπηρεσιών με την γνωστή ανύπαρκτη προσφορά τους στην πάταξη της λαθροθηρίας και την προστασία του περιβάλλοντος!

Το γεγονός ότι το περιεχόμενο του παραπάνω εγγράφου σας σχετικά με τη “καταγγελία σύμβασης εργασίας φυλάκων θήρας της ΣΤ΄ Κ.Ο.ΜΑ.Θ.” είναι μη νόμιμο αλλά και κατάφωρα αντίθετο με σχετική νομολογία, αποδεικνύεται από τα παρακάτω τα οποία σας έχει ήδη γνωστοποιήσει η ΣΤ΄ Κ.Ο.ΜΑ.Θ.:

1. Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, τον έλεγχο και τη διοίκηση των εργαζομένων ασκεί ο εργοδότης στα πλαίσια του Νόμου. Έτσι η κάθε Κυνηγετική Οργάνωση (εν προκειμένω η Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης) έχει τον έλεγχο και τη διοίκηση των προσληφθέντων και αμειβόμενων από αυτήν υπαλλήλων της και ασκεί επ’ αυτών το διευθυντικό της δικαίωμα, όπως όλοι οι εργοδότες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 267 παρ. 3 εδαφ. α΄ του Ν.Δ. 86/69
Επιπλέον, σύμφωνα με το εδαφ. στ΄ του παραπάνω άρθρου του προαναφερθέντος Ν.Δ. ορίζεται ρητά ότι: «Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες καταρτίζουν προγράμματα κίνησης των Θηροφυλάκων, τα οποία κοινοποιούν στις οικείες δασικές αρχές, υποχρεούνται δε να παρακολουθούν την υλοποίησή τους παρέχοντας κάθε αιτούμενη πληροφορία και αρωγή προς τις ανωτέρω δασικές αρχές».

2. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι, αφού από την Ομοσπονδία παρέχεται η «πληροφορία και αρωγή» στις δασικές αρχές σχετικά με την κίνηση των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, τον εργατικού δικαίου έλεγχο όλων των προσλαμβανομένων από την Ομοσπονδία ιδιωτικών φυλάκων θήρας τον έχει η Ομοσπονδία, που σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να καταρτίζει τα προγράμματα κίνησης και να παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

3. Καμιά Υπουργική Απόφαση ή υπηρεσιακή εγκύκλιος δεν μπορεί να μεταβάλει το καθεστώς αυτό, καθ’ όσον το θέμα έχει πλέον κριθεί οριστικά και τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Τόσο στην υπ’ αριθμ. 788/2004 απόφαση του Εφετείου Πατρών, όσο και στην υπ’ αριθμ. 3943/2001 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ορίζεται ρητά ότι με το άρθρο 267 παρ. 3 Ν.Δ. 86/1969 δεν παρέχεται καμία και σε κανένα όργανο του Κράτους (Υπουργό Γεωργίας ή άλλο) εξουσιοδότηση για ρύθμιση θεμάτων προσλήψεως ή απολύσεως των ιδιωτικών Θηροφυλάκων και ως εκ τούτου τυχόν Υπουργικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα, είναι συνταγματικώς ανίσχυρες και δεν μπορούν να εφαρμοστούν ως στηριζόμενες σε ανύπαρκτη νομοθετική εξουσιοδότηση, αφού τέτοια εξουσιοδότηση για να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα (άρθρο 43 παρ. 2 και 4) πρέπει να είναι ειδική και ορισμένη, δηλαδή να παρέχεται με συγκεκριμένη διάταξη νόμου και για επακριβώς καθοριζόμενα θέματα (σύμφωνα και με την από 13-01-2009 εισήγηση του αρεοπαγίτου Παναγιώτη Κομνηνάκη στην υπόθεση Ευστάθιος Καρυτινός κατά Γ΄ Κ.Ο. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων)

4. Σύμφωνα με τα προλεχθέντα, οι υπ’ αριθμ. 162527/3329/21-7-1981, 60548/894/22-2-1995 και 108988/5029/12-11-99 αποφάσεις του Υφυπουργού Γεωργίας που επικαλείστε στο έγγραφό σας είναι συνταγματικά ανίσχυρες ως εκδοθείσες εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, όπως ρητά έχει αναγνωρίσει η ανώτατη ελληνική δικαιοσύνη (ΑΠ 1686/2000 Ελλ.Δνη 42 σελ. 1304, ΣτΕ 2820/1999 Ελλ.Δνη 41 σελ. 217 επ.), αφού το άρθρο 267 παρ. 3 Ν.Δ. 86/1969 που ρυθμίζει θέματα των ιδιωτικών Θηροφυλάκων κατά το χρόνο έκδοσης των ανωτέρω αποφάσεων δεν παρείχε καμία και σε κανένα όργανο του κράτους εξουσιοδότηση για ρύθμιση θεμάτων προσλήψεως και απολύσεως αυτών και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει αναλογική εφαρμογή του άρθρου 267 παρ. 2 Ν.Δ. που ρυθμίζει θέματα δημοσίων Θηροφυλάκων μόνον.

5. Το ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 3943/2001 απόφασή του έκρινε ότι οι ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ.101464/3416/29.7-10-8-1999 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας με την οποία αφ’ ενός μεν ιδρυόταν Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή χρηματοδοτούμενη από τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες μέσω των συνδρομών των μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων, αφ’ ετέρου δε ρυθμίζονταν τα της οργανώσεώς της, είναι ακυρωτέες ως εκτός εξουσιοδοτήσεως. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και για όλες τις λοιπές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν το 2003, αφού έως τότε δεν δινόταν καμία και με κανένα νόμο εξουσιοδότηση στον Υπουργό Γεωργίας να ρυθμίζει σχετικά θέματα.

6. Περαιτέρω, η υπ’ αριθμ. 788/2004 απόφαση του Εφετείου Πατρών διασαφηνίζει πως το γεγονός ότι οι ιδιωτικοί Θηροφύλακες πριν από την πρόσληψή τους αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής ως φύλακες θήρας για να εξομοιωθούν, πλην της αντιμισθίας, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους δημόσιους δασοφύλακες της παραγράφου 1 του άρθρου 267, δεν σημαίνει ότι η εξομοίωση αυτή καταλαμβάνει και τις διαφορετικές ρυθμίσεις που θέλει ο νόμος στις έννομες σχέσεις των ως άνω κατηγοριών Θηροφυλάκων (ιδιωτικών, δημοσίων) με τους αντισυμβαλλόμενους αυτών τρίτους λ.χ. εργοδότες τους. Η ανωτέρω θέση έχει πλέον παγιωθεί νομολογιακά, αφού επί του συγκεκριμένου θέματος έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) δικαστικές αποφάσεις που ορίζουν ότι οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες να απολύουν τους Θηροφύλακες που αυτές έχουν προσλάβει, οι οποίες είναι οι εξής:
α) Υπ’ αριθμ. 680/2003 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
β) Υπ’ αριθμ. 788/2004 απόφαση Εφετείου Πατρών
γ) Υπ’ αριθμ. 19548/2007 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
δ) Υπ’ αριθμ. 2195/2008 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης
ε) Υπ’ αριθμ. 682/2008 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς.

7. Προκύπτει λοιπόν ότι, όσον αφορά σε θέματα εργασιακής σχέσης, αρμόδια να ασκεί έλεγχο επί των ιδιωτικών Θηροφυλάκων που έχει προσλάβει, είναι η Ομοσπονδία ως εργοδότρια, δυνάμενη να φθάσει μέχρι και στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας, είτε ως αορίστου χρόνου είτε για σπουδαίο λόγο αντισυμβατικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας, όπως συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

8. Η Διεύθυνση Δασών, ενώπιον της οποίας ορκίζονται οι ιδιωτικοί Θηροφύλακες, είναι βεβαίως αρμόδια για τον έλεγχο της πιστής τήρησης του όρκου που έχουν δώσει αυτοί ενώπιόν της, δηλαδή για την εκτέλεση του σχετικού χαρακτήρα σκέλους των καθηκόντων τους. Ως εκ τούτου η Διεύθυνση Δασών δύναται, όταν η ίδια διαπιστώνει ότι συντρέχει λόγος, να διεξαγάγει διοικητική εξέταση και αν διαπιστώσει παράπτωμα, να προβεί στη διοικητική πράξη άρσης της αναγνώρισης του υπευθύνου ως ιδιωτικού φύλακα θήρας.
Οι δύο αυτές δυνατότητες ελέγχου βαίνουν παράλληλα και κάθε μία έχει τις δικές της έννομες συνέπειες.
Η μεν πρώτη αφορά την οριζόντια σχέση μεταξύ δύο υποκειμένων του Ιδιωτικού Δικαίου (εργοδότης – εργαζόμενος) και μπορεί να φθάσει μέχρι την καταγγελία της, η δε δεύτερη αφορά την κάθετη σχέση μεταξύ Θηροφύλακα και Δασικής Αρχής που ως διοικητική κύρωση έχει την άρση της αναγνώρισης. Καμία από τις δύο αυτές διαδικασίες δεν κωλύει την άλλη.

9. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι υπάλληλοι των Κυνηγετικών Οργανώσεων δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε και εφαρμόζεται για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, όπως αυτό κρίθηκε επανειλημμένα και από τα ελληνικά δικαστήρια (βλ. υπ’ αριθμ. 19548/2007 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και υπ’ αριθμ. 2195/2008 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης).
Όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. 688/2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που μνημονεύετε στο έγγραφό σας ως σχετικό (δ), και αυτή δεν μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν, διότι στηρίζεται και επικαλείται την υπ’ αριθμ. 162527/3329/21-7-1981 Υπουργική Απόφαση, η οποία όμως, σύμφωνα με πολλαπλές μεταγενέστερες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων κρίθηκε τελεσίδικα ως ανίσχυρη, αφού εκδόθηκε εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, κατά τα προαναφερθέντα.

Από όλα τ’ ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι οδηγίες που δίνετε προς τις Δασικές Αρχές με το υπ’ αριθ. πρωτ. 97501/636/25-2-2009 έγγραφό σας έρχονται σε ευθεία αντίθεση με όσα ορίζει τόσο ο Νόμος, όσο και οι αποφάσεις των ανώτερων δικαστηρίων της χώρας μας.

Ως εκ τούτου φοβούμαστε ότι οι οδηγίες σας αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, ατυχώς, την εντύπωση απαράδεκτης επέμβασης της Διοίκησης, που ανήκει αποκλειστικά στην εκτελεστική εξουσία, στο έργο της ελληνικής δικαιοσύνης και των ελληνικών δικαστηρίων, που κατ’ αποκλειστική τους αρμοδιότητα έχουν επιληφθεί και επιλαμβάνονται της κρίσης για το νόμιμο ή μη της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων μας.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, η άποψη της υπηρεσίας σας περί ακύρωσης της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των πρώην υπαλλήλων της ΣΤ΄ Κ.Ο.ΜΑ.Θ. μετά από προτροπή της Διεύθυνσης Δασών, στη συνέχεια δε να γίνει απλή εισήγηση για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας των Θηροφυλάκων και κατόπιν η Διεύθυνση Δασών ν’ ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο, δεν είναι νόμιμη και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

10. Αποκλειστικά αρμόδια σύμφωνα με το Νόμο να αποφανθούν περί εγκυρότητας ή ακυρότητας των συγκεκριμένων καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας είναι τα πολιτικά δικαστήρια της χώρας, ενώπιον των οποίων οι θιγόμενοι, όπως κάθε εργαζόμενος στη χώρα μας, μπορούν να προσφύγουν εντός της προβλεπόμενης από το Νόμο τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, προκειμένου να προβάλλουν ισχυρισμούς τους περί δήθεν ακυρότητάς της.
Εφόσον τα πολιτικά δικαστήρια αποφανθούν ότι οι καταγγελίες είναι άκυρες, μόνο τότε οι Εργοδότριες Κυνηγετικές Οργανώσεις επαναπροσλάβουν τους απολυθέντες υπαλλήλους, καθ’ όσον οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα ήταν μη νόμιμη και θα μας έβρισκε αντίθετους.

Για όλους τους παραπάνω απόλυτα αντικειμενικούς και νόμιμους λόγους, σας καλούμε να προβείτε στην ανάκληση του εγγράφου σας με αριθ. πρωτ. 97501/363/25-2-09 προκειμένου με την πράξη σας αυτή να συμβάλλετε στην ορθή λειτουργία της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων προς μοναδικό όφελος την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

kse

πηγή: http://www.hunters.gr

Διαβάστε επίσης:ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: