Μειοδοτικός Διαγωνισµός: Λειτουργία δασικού φυτώριου Δαδιάς έτους 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

fitorioΠροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 437 / 81, µε αυτεπιστασία δια µικροεργολαβιών, κατά µονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Λειτουργία στο δασικό φυτώριο Δαδιάς» έτους 2013, του ∆ασαρχείου Σουφλίου µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα µε την ταυτάριθµη Διακήρυξη που εγκρίθηκε µε την 20187/06-09-2013 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν.Έβρου και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Σουφλίου, που εγκρίθηκε µε την αριθ. 9297/17-4-2013 (Α∆Α: ΒΕΑΑΟΡ1Υ-Ζ∆Ω) απόφαση ∆/νσης ∆ασών Έβρου και για ύψος δαπάνης µέχρι 30.000 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράµµατος Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου, έτους 2013, από το οποίο µας κατανεµήθηκε το ποσόν των 30.000 € µε την αριθ. πρωτ. 133232 /2572/ 18-7-2013 απόφαση ΥΠΕΚΑ, ή οποιασδήποτε άλλη πηγή χρηµατοδότησης υπάρχει πίστωση.

Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σουφλίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του διαγωνισµού, που ορίσθηκε µε την αριθµ. 27112/19-12-2012 απόφαση του ∆/ντή ∆ασών Ν. Έβρου, την 17–09– 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι µετά από αίτησή τους, μπορούν να προμηθευτούν την Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, έναντι απόδειξης, αντί του ποσού των 5 € από το γραφείο του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Σουφλίου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και το αργότερο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κ. Γιάννα ∆ιαγκάκη ∆ασοπόνο, στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σουφλίου στην οδό Ερµού 6 και στα τηλέφωνα 25540 22656 και 25540 22221 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d