Εγκύκλιος για χαρακτηρισμό δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που άλλαξαν χρήση πριν την 11η-6-1975

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Αθήνα 10 / 9 /2013
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 135724/4387

Θέμα: Εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α΄)

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται από τις δασικές υπηρεσίες της χώρας και από πολίτες, για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει, ως προς τον χαρακτηρισμό δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που άλλαξαν χρήση πριν την 11η-6-1975 με σχετική διοικητική πράξη, παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες:

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η οποία, όπως στην εισηγητική έκθεση αυτής αναφέρεται, ενσωμάτωσε την ισχύουσα επί των σχετικών θεμάτων νομολογία (ΣτΕ 1285/2009, καθώς και 1573/2002, 2257/2002, 4589/2005, 3080/2007, 185/2012 κ.ά.), εκτάσεις που απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν την 11η-6-1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη (π.χ., με άδεια δόμησης), η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο της νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία και δεν κηρύσσονται ως αναδασωτέες.

Στις αναφερόμενες στη διάταξη διοικητικές πράξεις δεν περιλαμβάνονται οι εκδοθείσες από τη δασική υπηρεσία που αφορούν σε νόμιμη αλλαγή της χρήσης των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, όπως αλληλοδιαδόχως προβλεπόταν από τη δασική νομοθεσία για την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, καθότι αυτές εμπεριείχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, προκύπτουσες από τις οικείες διατάξεις, και δεν απέβαλλαν οι εκτάσεις τον δασικό τους χαρακτήρα (ενδεικτική παράθεση, ΣτΕ 2013/1981, 428/1984, 1592/1987, 2342/1999, 2429/1993, 2051/2003, 137/2009).

Επισημαίνεται επίσης ότι, οι περιλαμβανόμενες στη διάταξη περιπτώσεις δεν αφορούν εκείνες για τις οποίες ισχύουν πράξεις της δασικής Αρχής για την προστασία τους (όπως, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης), οι οποίες εκδόθηκαν πριν την 11η-6-1975 και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοση της διοικητικής πράξης βάσει της οποίας συντελέστηκε η απώλεια της δασικής βλάστησης.

Προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν ζητήματα χαρακτηρισμού των εκτάσεων που πραγματευόμαστε και, κατ’ επέκτασιν, ιδιοκτησιακά ζητήματα αυτών, λαμβάνονται υπόψη οι δύο προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 998/1979, ότι για μη υπαγωγή των εν λόγω εκτάσεων στις δασικές διατάξεις πρέπει αυτές να έχουν απολέσει τη δασική τους βλάστηση πριν την 11η -6-1975, καθώς και να καθίσταται αδύνατη η ανατροπή της δημιουργημένης κατάστασης που προκλήθηκε με την υφιστάμενη χρήση. Οι εν λόγω εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφόσον
επιγενεστέρως της 11ης-6-1975 δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση, ούτε φυσικά και σήμερα.

Ο χαρακτηρισμός της έκτασης κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 πραγματοποιείται με βάση τη μορφή που απεκτήθη σύμφωνα με τη διοικητική πράξη πριν την 11η-6-1975, σε συνδυασμό βέβαια και με τη μορφή που μετά την ανωτέρω ημερομηνία, καθώς και σήμερα, εμφανίζει η έκταση.
Έπεται τούτων ότι, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραπάνω εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως δασικού χαρακτήρα, ελέγχεται σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου 3208/2003.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίας ευθύνης σας, για εφαρμογή.

Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών
Γεώργιος Αμοργιανιώτης

Σχετικό αρχείο:

Εγκύκλιος

ΕγκύκλιοςΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: ,

1 reply

  1. Προφανώς η Εγκύκλιος αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 13 ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 7 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156 Α).

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: