Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου, κυνηγετικής περιόδου 2013−2014

FasianosΜε την αριθ. 3064/156077/22-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2224) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε το πρόγραμμα κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «Αταλαντονήσου»  περιόδου 2013 – 2014.

Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίουστην περιοχή «Αταλαντονήσου» απαιτούνται:

  • Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Περιφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό Φθιώτιδας.
  • Απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.

Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:

  1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η δασική αρχή που την εξέδωσε.
  2. Την άδεια θήρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 262 του Ν.Δ. 86/69 ή υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή που την εξέδωσε.

Τιμή ειδικής άδειας

Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής:

  • Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 17 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
  • Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/δας 12 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).

Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι του αίγαγρου καθορίζεται ως εξής:

  • Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας, καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 30 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
  • Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/δας Ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).

Το κυνήγι του αίγαγρου θα γίνει κατά ομάδες κυνηγών που μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) άτομα. Επισημαίνεται δε,ότι δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον
αίγαγρο πάνω από δύο (2) ομάδες την ίδια μέρα.

Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει:

Α) στις 05 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο, για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου και
Β) στις 25−10−2013 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 06−12−2013, ημέρα Παρασκευή για το κυνήγι αίγαγρου.

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:
α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο
β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή

Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας είναι δυνατόν οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Για την οργάνωση του κυνηγιού, τα μέσα (όπλα – σκυλιά) καθώς και για τα επιτρεπόμενα για κυνήγι θηράματα (τιμές, χρονική περίοδο, κ.α.) διαβάστε την αριθ.  2262/142948/19-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2170) απόφαση.

Σχετικό αρχείο:

  • Η αριθμ. 3064/156077/22-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2224) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

 

Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2013−2014 επιτρέπεται για κάθε κυνηγό το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: