Μια θέση για Δασολόγο σε ερευνητικό πρόγραμμα για διάστημα 21 μηνών

Η εταιρία Ε. Αναστασιάδου και Κ. Κουλίνας Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Innovation Academy, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Δορυφορική ανίχνευση της παράνομης υλοτομίας στα δασικά οικοσυστήματα της Κεντρικής Μακεδονίας», το οποίο  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις», προτίθεται να προσλάβει ένα (1) άτομο για διάστημα 21 μηνών (Νοέμβριος 2013 – Ιούλιος 2015) με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για την παρακολούθηση, καταγραφή και προστασία δασικών οικοσυστημάτων. Συνδυασμός μεθόδων επεξεργασίας εικόνας, τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ΑΕΙ σε Εφαρμοσμένες και Θετικές Επιστήμες, που άπτεται σε θέματα συναφή της διαχείρισης περιβάλλοντος, γεωπληροφορικής, τηλεπισκόπησης. Π.χ. Μηχανικός, Δασολόγος, Γεωεπιστήμονας, κ.α.

2. α) Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο, ή

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

4. Εμπειρία σε επεξεργασία εικόνας, τηλεπισκόπηση και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Εμπειρία συμμετοχής στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

2. Γνώση σε θέματα διαχείρισης δασικού περιβάλλοντος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αποτελεί

A. η κατοχή Δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή

B. στην περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
–  να μην έχουν υπογράψει σύμβαση ανάθεσης έργου/παροχής υπηρεσιών που είναι σε ισχύ και γενικά να μην έχουν αναλάβει και να μην αναλάβουν την εκτέλεση κάποιου έργου (με την έννοια της συμμετοχής του σε αυτό σε σταθερή βάση) κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στην εταιρεία

– να μην έχουν εκδόσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

  1. Αίτηση (στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου)
  2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο Δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ ή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής που καλύπτει την προαναφερθείσα απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής
  4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του.

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν για την αξιολόγησή τους.

Η αποστολή των αιτήσεων και συνοδευτικών εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηinfo@innovacademy.org. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ή στα τηλέφωνα της εταιρίας.

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η  23-10-2013.

Πηγή: http://www.innovacademy.org/career.htmlΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: