ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ LIFE – 1 Δασολόγο και 1 ΟΙκονομολόγο

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.) που εδρεύει στην Γράμμου 62, 52100 Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη :

την υπ’ αριθ. 13/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε., την υπ’ Αρ.. Πρωτ. 1094/10-7-2013 βεβαίωση του ΑΣΕΠ την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110Β/23148/30-8-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε. OTA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE : «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης αρκούδας και ανθρώπου στο Νομό Καστοριάς»

Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) άτομα των ακόλουθων  ειδικοτήτων:
 Έναν (1) Δασολόγο ( ΠΕ )
 Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες: Αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: