Πραγματοποίηση προγράμματος εμβολιασμών από αέρος – Ενεργητική Επιτήρηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ

Αθήνα 18 – 10 – 2013
Αρ. Πρωτ.: 136708/2902

Θέµα: Πραγματοποίηση προγράμματος εµβολιασμών από αέρος – Ενεργητική Επιτήρηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του.

Σχετ.: α. Η αριθµ. 331/10301/ 25 Ιανουαρίου 2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/198)
β. Η αριθµ.  127724/784/6-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΚ0-ΒΑΓ) εγκύκλιός µας, σχετικά µε τη συµµετοχή των δασικών Υπηρεσιών στο πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας
γ. Η αριθµ. πρωτ. :3205/98267/8-8/2013 απόφαση ΥΠΑΑΤ (Α∆Α: ΒΛΩΕΒ-ΣΗΓ) περί καθορισμού των περιοχών διενέργειας του προγράμματος εµβολιασμών.

Συνέχεια των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στον τρόπο υλοποίησης προγράμματος επιτήρησης της λύσσας, µε τα οποία καθορίστηκε και η συνδρομή των εµπλεκόμενων Υπηρεσιών και φορέων στα σχετικά προγράμματα επιτήρησης (μεταξύ των οποίων και οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Με τη ανωτέρω (γ) σχετική απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ καθορίστηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νοµοί) της χώρας στους οποίους θα διενεργηθεί το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, πρόγραμμα εµβολιασμού των αλεπούδων  κατά της λύσσας, µε τη ρίψη δολωμάτων – εμβολίων και τη διασπορά τους από αέρος. Στις περιοχές διενέργειας των εµβολιασμών υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον >20 δολώµατα/km2).

Επισηµαίνεται ότι ο εµβολιασµός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικηµένες αστικές και περιαστικές περιοχές, µεγάλα οδικά δίκτυα, λίµνες κ.α.

Η εποπτεία του προγράµµατος εµβολιασµού των κόκκινων αλεπούδων θα διενεργείται σε καθηµερινή βάση κατά την διάρκεια της εµβολιακής καµπάνιας από υπαλλήλους του Τµήµατος Ζωοανθρωπονόσων της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής, µε τη συνδροµή των αρµόδιων Κτηνιατρικών Αρχών της Περιοχής εµβολιασµού.

Οι ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και οι κυνηγετικοί σύλλογοι, θα εµπλακούν στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράµµατος των εµβολιασµών, τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας του και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, που θα πραγµατοποιηθεί ένα (1) µήνα µετά το πέρας των εµβολιασµών, µε ενεργητική επιτήρηση, στα πλαίσια της οποίας θα γίνει θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθµού κόκκινων αλεπούδων.

Ειδικότερα, θα εξετασθεί, µε ενεργητική δειγματοληψία, ένας επαρκής αριθµός ζώων (αλεπούδων) από κάθε περιοχή που έχει εφαρμοσθεί το εµβολιακό πρόγραμμα (2 ζώα ανά 100 km2/ εμβολιακή εκστρατεία ). H κατανομή των κατά τα ανωτέρω συλλεγόμενων ζώων – δειγμάτων θα διενεργείται κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο απαιτούμενος αριθμός τους ανά 100 km² να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας αυτής και όχι από το ίδιο σημείο ή από γειτονικά σημεία.

Η συλλογή των δειγµάτων – ζώων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης θα γίνεται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωµένων διοικήσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο δασικό κώδικα, την κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρµογή του προγράµµατος επιτήρησης και καταπολέµησης της λύσσας στην Ελλάδα και την αριθ. 127724/784/6-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΚ0-ΒΑΓ) εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών. Τα συνεργεία θα πρέπει να τηρούν τα απαραίτητα µέτρα βιοασφάλειας (γάντια, φόρµες κλπ).

Οι ∆ασικές Υπηρεσίες (∆ασαρχεία και ∆/νσεις ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων) στις Περιφερειακές Ενότητες που θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα των εµβολιασµών, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άµεσα µε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, αλλά και τους κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής ευθύνης τους, για να σχεδιάσουν τον τρόπο δράσης, να προετοιµάσουν τη λειτουργία των συνεργείων και να εξασφαλίσουν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τα απαραίτητα µέσα προστασίας τους, ώστε να λειτουργήσουν άµεσα, µε ασφαλή για το εµπλεκόµενο προσωπικό τους και µε συστηµατικό τρόπο για την ενεργητική δειγµατοληψία, µετά το πέρας των εµβολιασµών .

Οι Γενικοί Δ/ντές Δασών και Αγροτικών υποθέσεων και οι Δ/νσεις ∆ασών των Νομών µετά Δασαρχείων, θα συντονίσουν τα Δασαρχεία και τις Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων που θα εμπλακούν στην παραπάνω διαδικασία, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος.

Επισημαίνουµε την ανάγκη ενημέρωσης του προσωπικού που θα εμπλακεί στη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, για την απαρέγκλιτη λήψη των μέτρων βιοασφάλειας που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της αριθµ. Κοινής Υπουργικής Απόφασης 331/10301/ 2013 (Β΄/198) (ΦΕΚ Β΄/198), καθώς και για την απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων και των λοιπών στοιχείων δειγματοληψίας που προβλέπονται σε όλα τα στάδια εφαρμογής της.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προς τις Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας σας για την υποστήριξη του προγράμματος .

O ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

Σχετικό αρχείο:

  • Αριθμ. 136708/2902/18-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ00-8Χ5). Πραγματοποίηση προγράμματος εμβολιασμών από αέρος – Ενεργητική Επιτήρηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του.


ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: