Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ

Αθήνα 24 / 10 /2013
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 137529/5301

Θέµα: Έκδοση πράξεων χαρακτηρισµού στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.

Επί του αντικειµένου του θέµατος, επισηµαίνονται τα εξής:

Με την αριθ. 108424/13.9.1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας “περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής” (ΦΕΚ 133/16.10.1934 τ. Β`), αποφασίστηκε ότι τα δάση της Αττικής έχουν αποκτήσει εξαιρετική σηµασία από άποψη αισθητική, υγιεινή, τουριστική και προστατευτική για την Αττική και λόγω της καταστροφής τους δεν µπορούν να ανταποκριθούν στους σκοπούς τους οποίους προορίζονται να εκπληρώσουν.

Συνεπεία τούτων κρίθηκε ότι είναι αναγκαία η λήψη εξαιρετικών μέτρων  προκειμένου αυτά να προστατευτούν και κηρύχθηκε αναδασωτέα η περιοχή του
λεκανοπεδίου Αττικής, όπως λεπτοµερώς οριοθετείται και περιγράφεται στο κείµενο της υπουργικής απόφασης, από την οποία εξαιρέθηκαν οι εκτάσεις οι οποίες περιλαµβάνονται εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, οι γεωργικές εκτάσεις καθώς και οι εκτάσεις για τις οποίες έχει επιλυθεί το ιδιοκτησιακό.

Οι λόγοι για τους οποίους κηρύχθηκε η έκταση στο σύνολό της ως αναδασωτέα δεν έχουν παύσει να ισχύουν παρόλο του εξαιρετικά παρωχημένου χρόνου κήρυξής της. Το ΣτΕ έκρινε ότι η απόφαση του 1934 παραμένει ισχυρή διότι δεν την έχει ανατρέψει ουδεμία άλλη πράξη ισοδυνάμου ισχύος (ΣτΕ 2208/2011, 4643/2011).

Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω νοµολογία, καθώς και τις αριθ. 46372/1999 και 66742/2001 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και σε ότι αφορά στη δυνατότητα έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, πρέπει σε κάθε περίπτωση η δασική υπηρεσία να διερευνά τη µορφή της έκτασης προκειµένου να κριθεί αν αυτή υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας ή αν ανήκει στις εξαιρέσεις της αριθ. 108424/13-9-1934 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, η εν λόγω απόφαση δεν συνεπάγεται την αυτόµατη υπαγωγή των εκτάσεων στους περιορισµούς της δασικής νοµοθεσίας ενόψει του εξαιρετικά παρωχηµένου χρόνου της κήρυξής τους ως αναδασωτέες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ανήκει στις εξαιρέσεις, απέχει από την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού κατ’ εφαρµογή της 838/2002 απόφασης του ΣτΕ.

Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆/νσης σας για εφαρµογή.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Κων/νος ∆ηµόπουλος
Δασολόγος

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: