Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύµβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (Δασολόγος ή Δασοπόνος)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΑΜΘ

ΚΑΒΑΛΑ 16 /10/2013
Αρ. πρωτ. 2882
Αρ. Προκήρυξης: 24/2013
Α∆Α: ΒΛΛ14691Ο8-ΓΙΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε σύµβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, µετά από διαδικασία συνέντευξης και δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου «INFORM- Building a structured, indicator based knowledge system for sustainable forest policy and management» το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE (50%), το ΥΠΕΚΑ (41,25%) και το ΤΕΙ Καβάλας (8,75%).

Σηµειώνεται ότι όπου χρειάζεται η Επιτροπή δύναται να εξετάσει πρακτικά θέµατα του αντικειµένου τους για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν.
Ειδικότερα:

Απαιτούµενες προδιαγραφές:
• Εξειδικευμένες γνώσεις Δασολογίας ή Δασοπονίας ή Περιβάλλοντος (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
• Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας σε θέµατα επικοινωνίας της αειφόρου διαχείρισης των δασών σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας (εφηµερίδες, περιοδικά ή άλλες εκδόσεις)
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση µε πλήρη φάκελο στοιχείων καθώς και τα απαιτούµενα έγγραφα (επικυρωµένα) που αποδεικνύουν τις ζητούµενες προδιαγραφές. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραµµατεία του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΑΜΘ, Άγιος Λουκάς 65404 έως και τη ∆ευτέρα 28/10/2013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω προκήρυξη, δίνονται στα τηλέφωνα 2521060422 και 2521060441.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού

Νικόλαος Θερίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: