Μια θέση δασολόγου σε πρόγραμμα LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών

espa2Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER 

Ανακοινώνει
Την πρόθεση  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην οδό Μεραρχίας 67, Σέρρες, Τ.Κ. 62122 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια του άξονα 4 “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:
–   Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ)
  –   Έναν (1) Γεωπόνο (ΠΕ)
–   Έναν (1) Γεωπόνο ή Δασολόγο (ΠΕ)
–   Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ)
–   Έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα (ΠΕ)
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 10:00 π.μ..
Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER του Άξονα 4, του ΠΑΑ 2007-2013» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης. Υπεύθυνη για παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι η Κα Τριανταφύλλου Ελένη, οδός Μεραρχίας 67, 2ος Όροφος, Τ.K. 62122, τηλ. 2321064402-3.


ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: