Οδηγίες εφαρµογής άρθρου 61 ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 άρθρου 326 νόµου 4072/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Αθήνα 28 – 11 – 2013
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 139134/5985

Θέµα: «Οδηγίες εφαρµογής άρθρου 61 ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 άρθρου 326 νόµου 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) »


ΣΧΕΤ.:Την αριθ. 171458/2419/18-9*-2012 (Α∆Α:Β4ΛΥ0-01Η) εγκύκλιο της υπηρεσίας µας.

Στο ανωτέρω σχετικό, που αφορά σε οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 61 ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 326 ν. 4072/2012 , η προτελευταία παράγραφος αυτής αντικαθίσταται ως εξής:

“Στο εξής, πρέπει οι ∆ασάρχες (ή οι ∆/ντές ∆ασών όταν δεν υφίσταται δασαρχείο νοµού), να παρακολουθούν την εξέλιξη της διαδικασίας για την έγερση τακτικής αγωγής από τον ανακόπτοντα, µετά τη θετική γι’ αυτόν απόφαση επί της ανακοπής, διατηρώντας σταθερή σχετική επικοινωνία µε το αρµόδιο γραφείο του συµβούλου του ΝΣΚ προκειµένου να πληροφορηθούν εάν έχει ασκηθεί τακτική αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου από τον ανακόπτοντα. Εάν δεν έχει ασκηθεί, το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής παραµένει σε ισχύ και εκτελείται.”

Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆/νσης σας για εφαρµογή.

Ο Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης

Κων/νος ∆ηµόπουλος
∆ασολόγος

Σχετικά αρχεία:

* η ορθή ημερομηνία είναι 18-6-2012 κι οχι 18-9-2012

Εγκύκλιος

ΕγκύκλιοςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: