Πίνακες επιτυχόντων Δασολόγων & Τοπογράφων για τις συμβάσεις του Κτηματολογίου (ΕΚΧΑ)

ekxa

Δείτε τα αποτελέσματα → ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή φυσικών προσώπων προς σύναψη (34) συµβάσεων µίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης, MIS 327504 µε τίτλο: «Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδοµής χωρικών δεδοµένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), µέσω της πρόσκλησης µε κωδικό Α2013.

Σύμφωνα με το Πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε κωδικό αριθµό Α2013, υποβλήθηκαν συνολικά διακόσιες πενήντα έξι (256) εµπρόθεσµες προτάσεις και τρείς (3) εκπρόθεσµες.

Η επιτροπή αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των ενδιαφεροµένων, έκρινε ότι είκοσι επτά (27) πληρούσαν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται σαφώς στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ οι υπόλοιπες διακόσιες είκοσι εννέα (229) προτάσεις δεν πληρούσαν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα .

Από την αξιολόγηση των προτάσεων που πληρούσαν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα επιτυχόντων µε σειρά κατάταξης:

praktiko

(κλικ στην εικόνα)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: