Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2 Δασολόγους

duth

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:

Ένας (1) συνεργάτης – ΠΕ Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Αντικείμενο Έργου: Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Δράσεις: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Ενδιαφερομένων. Προετοιμασία και οργάνωση Πρακτικής Άσκησης
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ (Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος)
Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Ένας (1) συνεργάτης – ΠΕ Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Αντικείμενο Έργου: Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Δράσεις: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Ενδιαφερομένων
Προετοιμασία και οργάνωση Πρακτικής Άσκησης
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ (Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος)
Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Η διαδικασία βαθμολόγησης για κάθε προσόν – κριτήριο περιγράφεται αναλυτικά στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε θα αξιολογούνται.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

  • Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. “24474/28.11.2013”
  • Αντικείμενο έργου:
  • Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας


ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: