Πρωτοβουλία INSPIRE – Πείτε τη γνώμη σας σχετικά με την “Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

eu

Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά απόψεις σχετικά με την οδηγία για τη δημιουργία “υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση”. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία – γνωστή ως “πρωτοβουλία INSPIRE” – η οποία βοηθά τις κυβερνήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν γεωγραφικά, κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες γύρω από τις εμπειρίες των χρηστών και παραγωγών τέτοιων χωρικών δεδομένων, είτε αυτοί εργάζονται στον δημόσιο, τον ιδιωτικό ή τον ακαδημαϊκό τομέα είτε είναι ιδιώτες, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι πολιτικές και οι δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η πρόληψη φυσικών καταστροφών απαιτεί καλής ποιότητας δεδομένα και περιβαλλοντικές πληροφορίες, για τα οποία η οδηγία INSPIRE σχεδιάστηκε για να εξασφαλίζει. Η οδηγία θεσπίστηκε το 2007 και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τρόπους προσαρμογής της στις μετέπειτα εξελίξεις.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή σε όλους. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι είναι οι συμμετέχοντες που έχουν εμπειρία της πρωτοβουλίας INSPIRE, και θα ζητηθεί η άποψή τους για θέματα όπως το επίπεδο τεκμηρίωσης των χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, καθώς και το κατά πόσον η συγκεκριμένη οδηγία διευκολύνει τη χρήση, εξεύρεση, απεικόνιση και τηλεφόρτωση (download) των χωρικών δεδομένων και των υπηρεσιών που χρειάζονται. Ευπρόσδεκτες είναι επίσης οι απόψεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών (geoportal) και άλλες πύλες που οδηγούν σε γεωγραφικές πληροφορίες.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να διατυπώσουν τη γνώμη τους όσον αφορά τη χρησιμότητα της οδηγίας INSPIRE και των δράσεών της, καθώς και την εφαρμογή της και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται επίσης να μάθει αν οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν θετικές και/ή αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες της INSPIRE στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και σε άλλες πολιτικές, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Τα αποτελέσματα της δημόσιας αυτής διαβούλευσης θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της πρωτοβουλίας INSPIRE. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το 2014. Εν συνεχεία, ενδέχεται να υπάρξουν διορθωτικά μέτρα, εφόσον κριθούν αναγκαία για την αναπροσαρμογή των σημερινών προσεγγίσεων και την καλύτερη ευθυγράμμισή τους με τους αρχικούς στόχους της πρωτοβουλίας INSPIRE καθώς και τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλαδή της στρατηγικής της ΕΕ για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

INSPIRE GIS

Ιστορικό

Η αξιολόγηση της πρωτοβουλίας INSPIRE εντάσσεται στις υποχρεώσεις που υπέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν υποβάλει στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκθέσεις για την υλοποίηση μιας πολιτικής. Για την αξιολόγηση θα ληφθεί επίσης υπόψη η ανακοίνωση REFIT της 2ας Οκτωβρίου 2013, στην οποία η Επιτροπή καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη διεξοδική αναθεώρηση ορισμένων νομοθετικών μέτρων.

Βλ. επίσης:

Η διαδικτυακή διαβούλευση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm

Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Αρμόδιος επικοινωνίας:Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: