Σχόλια επί της Έκθεσης Επιθεώρησης-Έρευνας στα Δασαρχεία της χώρας

logo dasikis

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 383/Α/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 του Ιωάννη Κέκερη

Α΄  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ως προς το προβλεπόμενο προσωπικό, παρατηρούμε ότι ενώ στη σελίδα 4/98 της Έκθεσης αναφέρεται η Υ.Α. 264727/1983 (ΦΕΚ 269/Β/20.05.1983) «Κατανομή θέσεων Κλάδων ΑΤ2 Δασολογικού ΑΡ6 Τεχνολόγων Δασοπονίας και ΜΕ 15 Δασοφυλάκων», δεν αναφέρθηκε κανένας προϊστάμενος(αναφέρθηκαν λιγότεροι από τα δάχτυλα του μισού χεριού) στις προβλεπόμενες θέσεις Δασοπόνων και Δασοφυλάκων στα Δασονομεία και Δασοφυλάκεια με αποτέλεσμα να εμφανίζεται πλεόνασμα  147% στους Δασοφύλακες, με πλείστες όσες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό εν μέσω μνημονιακής  πολιτικής.

Πρέπει να επισημανθεί για μια ακόμη φορά ότι το επιχείρημα κάποιων, πως μετά την αφαίρεση της δασοπυρόσβεσης οι προβλεπόμενες από τις μέχρι τον Δεκέμβριο 2010  διατάξεις οργανικές θέσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αποτελεί ψευδοδίλλημα, γνωστού όντος ότι η δασοπυρόσβεση, αποτελεί ελάχιστο ποσοστό (0-5%) της δασοπυροπροστασίας, που είναι μέρος της όλης δασοπροστασίας.

Έτσι συγκρίνοντας τα Δασαρχεία Θεσσαλονίκης και Γουμένισσας με ίση περίπου έκταση ευθύνης, παρατηρούμε ότι έχουν τις ίδιες προβλεπόμενες οργανικές θέσεις συνολικά  (46) και (45), αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι το Δ.Θ. είχε ενταχθεί στην Α’ ζώνης επικινδυνότητας από άποψη πυρκαγιάς και το Δ.Γ. στη Γ’ ζώνη.

Δεύτερο παράδειγμα σύγκρισης αποτελούν τα Δασαρχεία της ίδιας Α’ ζώνης, Πολυγύρου και Αρναίας: Το Δ.Π. με διπλάσια σχεδόν έκταση έχει τις μισές περίπου οργανικές θέσεις (48) από το δεύτερο (81).

Με διαφορετικά λοιπόν κριτήρια από αυτό της δασοπυρόσβεσης είχε γίνει η κατανομή του Δασικού Προσωπικού στις Υπηρεσίες, πράγμα που το είχαμε επισημάνει εγκαίρως…

Έχει τονιστεί επανειλημμένα  ότι προκειμένου να ανταπεξέλθει πλήρως στα αντικείμενά της η Ελληνική Δασική Υπηρεσία (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)  απαιτείται η στελέχωσή της από Δασικό προσωπικό:

 •  Των ΠΕ Δασολόγων 1.467 θέσεις.
 • Των ΤΕ Δασοπόνων 2.641 θέσεις.
 • Των ΔΕ Δασοφυλάκων 4.400 θέσεις.

 Επομένως οι θεσμοθετημένες πριν τον Δεκέμβριο του 2010 προβλεπόμενες θέσεις δεν έπρεπε να μειωθούν, καθώς υπολείπονται από τις ανωτέρω.

 • Των ΠΕ Δασολόγων 1.458 θέσεις.
 • Των ΤΕ Δασοπόνων 1.564 θέσεις.
 • Των ΔΕ Δασοφυλάκων 2.007 θέσεις.

Β΄  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ 

Στη σελίδα 21/98 με τίτλο «Δ.3.3. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τους δασοφύλακες:» αναφέρονται αντιγραμμένες οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 14 που αφορούν τις αρμοδιότητες των Δασοφυλακείων και κατ΄ επέκταση των Δασοφυλάκων και στη συνέχεια αναφέρει:

«Προς υλοποίηση των προαναφερόμενων, οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών οφείλουν να καταρτίζουν πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους στο ύπαιθρο…» και αναφέρει τα αποτελέσματα της έρευνας σύμφωνα με τις απαντήσεις στους σχετικούς πίνακες του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου σελ. 91/98 & 32/98.

Οι πίνακες αυτοί του ερωτηματολόγιου κατέλαβαν «ΕΞ ΑΠΗΝΗΣ»  το σύνολο των προϊσταμένων καθώς ίσως και κανένας δεν είχε αντιληφθεί μέχρι τη στιγμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ή και σήμερα ακόμη,  τη σημασία της διάταξης των γνωστών Π.Δ./12ος/2010:

«Τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 Δασοφυλακεία εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με την ίδια τοπική και καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ως γραφεία, υπαγόμενα στα οικεία Δασαρχεία ή στις οικείες Διευθύνσεις Δασών, όπου δεν υπάρχουν Δασαρχεία.» 

Λόγω λοιπόν κεκτημένης ταχύτητας (ή και βραδύτητας) θεωρούνταν αυτονόητο ότι οι Δασοφύλακες ελέγχονταν, ευκαίρως – ακαίρως από του προϊσταμένους (όχι υπευθύνους) των Δασονομείων, πράγμα που δεν «τολμήθηκε» να αναγραφεί όχι λόγω της προαναφερθείσας διάταξης, αλλά κυρίως επειδή στο υποσυνείδητο των περισσοτέρων τα δασονομεία είχαν καταργηθεί ή τα είχαν οι ίδιοι καταργήσει.

Σημειώνεται ότι την οριζόντια –παράλληλη – ισότιμη  διαβάθμιση των Δασονομείων – Δασοφυλακείων την έχουν επισημάνει οι Ελεγκτές ΔΥΟ φορές: «…, ενώ τα Δασονομεία και Δασοφυλακεία μετονομάστηκαν σε γραφεία χωρίς να μειωθούν ή αυξηθούν σελ. 4/98 και  «Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ τα Δασονομεία και Δασοφυλακεία μετονομάστηκαν σε γραφεία, χωρίς να έχουν αλλάξει οι αρμοδιότητές τους».σελ.7/98.

Κατά αγαθή συγκυρία δεν συμπεριέλαβαν στο ερωτηματολόγιο το ερώτημα αν ελέγχονται τα αντικείμενα και αρμοδιότητες της προηγούμενης της 14 παρ. του άρθρου 26 ΠΔ 1213/1981δηλ. της παρ. 13: (Γ. Δασονομεία :13. Εις την αρμοδιότητα των δασονομείων υπάγονται τα κάτωθι θέματα:)…   

Γ΄  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ 

Ο περιορισμός των αντικειμένων της Δασικής Υπηρεσίας, όπως αυτά αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο και η έννοια της αυτοψίας μόνο επί αιτημάτων πολιτών «κατέδειξε» και πάλι ότι η Υπηρεσία αντιμετωπίζεται ως δρώσα  ανάμεσα στην αστυνόμευση (περιπολία)  και στις αυτοψίες για ικανοποίηση πολιτών και ειδικά για πράξεις χαρακτηρισμού. Μάλιστα δε τις πράξεις χαρακτηρισμού τις συνδέει με τον αριθμό υπηρετούντων Δασολόγων και Δασοπόνων(σελ.31/98). Είναι απορίας άξιον πως οι ελεγκτές στη σελ. 21/98 επισημαίνουν μέρος της παρ. 2 του άρθρου 14 Ν.998/1979 «… δέον να είναι προσηκόντως ητιολογημένη δι’ αναφοράς εις την μορφολογίαν του εδάφους, το είδος, την σύνθεσιν, την έκτασιν της βλαστήσεως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, τας τυχόν επελθούσας προσφάτους αλλοιώσεις ή καταστροφάς, ως και εις παν έτερον χρήσιμον στοιχείον προς χαρκτηρισμόν της εκτάσεως».και δεν έδωσαν σημασία ότι η παράγραφος αυτή προβλέπει εισήγηση «αρμοδίου δασολόγου» άρα οι ΤΕ Δασοπόνοι δεν έχουν αρμοδιότητα για την εισήγηση και επομένως  για την αυτοψία και  την φωτοερμηνεία και τη χρήση GPS ανεξάρτητα αν έχουν διδαχθεί, επιμορφωθεί, ειδικευτεί σε αυά. Επομένως η σύγκριση των αυτοψιών με αριθμό υπαλλήλων έπρεπε να αφορά μόνο τον ΠΕ Δασολογικό κλάδο. Επομένως αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα, ο Δασοπονικός κλάδος για «περιπολίες» δεν κάνει, για πράξεις χαρακτηρισμού δεν κάνει, άρα δεν έχει λόγο ύπαρξης, καθώς όπως προείπα η όλη δραστηριότητα της Δ.Υ. περιστρέφεται στα δυο αυτά αντικείμενα. !!!

Στον εξοπλισμό και στην υλικοτεχνική υποδομή: πέραν των αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε μηχανήματα (ισοπεδωτήρες, προωθητήρες, φορτωτές, εκσκαφείς…) που μετά τη συνταξιοδότηση και του τελευταίου χειριστή παραμένουν σε αχρησία, τη στιγμή που σχεδόν  ο ολικός ιστός της δασικής οδοποιίας μετά τις πλημμύρες της δεκαετίας του 2000, κινδυνεύει να μην επιδέχεται συντήρηση, αλλά μόνο ανακατασκευή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αντιπυρικές ζώνες…

Αρναία 10/2/2014

Ιωάννης  Κέκερης

dasarxeio.comΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

3 replies

 1. Αγαπητέ συνάδελφε, οι παρατηρήσεις σου μοιάζουν λογικές, ωστόσο το κρισιμότερο κατά τη γνώμη μου ζήτημα με την έκθεση αυτή είναι ότι αγνοείται παντελώς το κύριο (κατά τη γνώμη μου) έργο της υπηρεσίας που είναι η διαχείριση των δασών, των λιβαδιών και πολλών άλλων φυσικών οικοσυστημάτων, τα υδρονομικά έργα, οι αναδασώσεις κ.λπ., το οποίο είναι χρονοβόρο και αθέατο.
  Το γιατί συνέβει μπορεί να αποδοθεί, όπως σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις είτε σε άγνοια είτε σε σκοπιμότητα. Και στις δυο περιπτώσεις η έκθεση καταλήγει να είναι για τα πανηγύρια, αν και είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί κατάλληλα για την περαιτέρω συρίκνωση της υπηρεσίας και την ιδιωτικοποίηση δραστηριοτήτων της. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο προτείνεται ήδη και επίσημα, π.χ. http://geotee.gr/lnkFiles/20140131_20140131-01-Par_PEL-SN_Dasika_Oikosysthmata.pdf.

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

  • Αγαπητέ συνάδελφε κ. Κακούρο. Κατ΄ αρχήν ευχαριστώ για το σχόλιο. Όσον αφορά τη διαχείριση έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ περιορίστικα στον σχολιασμό του περιεχομένου της έκθεσης, η οποία υπήρξε αποκύημα δύο συντελεστών: Εκείνων που ρώτησαν (ελεγκτές) και αυτών που απάντησαν (προϊστάμενοι)… Για το θέμα της διαχείρισης το είχα διαβλέψει όταν διάβασα το ερωτηματολόγιο πριν συμπληρωθεί και το επισήμανα σε δημοσίευσή μου στο dasarxeio.com, όπου επί λέξει ανέφερα: «Στην έννοια αντικείμενο θα πρέπει να αναφερθούν με τη σειρά όλες οι υποθέσεις που εισέρχονται για διεκπεραίωση, πέρα από τις τέσσερις περιπτώσεις που αναφέρει. Δηλ. Πρωτόκολλα Εγκατάστασης, Καταμέτρησης, Παραλαβών, Τελικής Επιθεώρησης, Άδειες Αποκόμισης Άδειες Υλοτομίας, Εξελέγξεις. Δελτία Μεταφοράς, Άδειες Θήρας, Τιμολόγια (εκδοθέντα, πληρωθέντα), Βεβαιώσεις Κατασχεμένων, Εγκρίσεις Οδών Προσπέλασης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Κανονισμοί, κάθε είδους επιδοτήσεις, Δασώσεις Αγρών κλπ., Φυτώρια, Αναδασώσεις, Δασική Οδοποιία, Κτίρια, Αναγνωρίσεις, τυχόν Οριστικοί Τίτλοι, Δ.Α.Δ. Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά κλπ. ΤΑ ΠΑΝΤΑ». ( http://dasarxeio.com/2013/08/03/1226/ )
   Όσον αφορά την επιστολή http://geotee.gr/lnkFiles/20140131_20140131-01-Par_PEL-SN_Dasika_Oikosysthmata.pdf. Αντιγράφω σχετικό σχόλιό μου στο fb: Αυτή η τόσο συγκινητική αγάπη για τη δασική υπηρεσία θα μας πνίξει .… Κάθε λίγο και λιγάκι προσπαθούν να την «ξαλαφρώσουν» από τα βάρη της, Αφού την «ξαλάφρωσαν» από τις πυρκαγιές και από τις «περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος» τώρα θα την «ξαλαφρώσουν» και από τις πράξεις χαρακτηρισμού, ακόμη και … από τις άδεις υλοτομίας ατομικών αναγκών… Και γιατί η θορύβηση; Μα αυτά όλα γίνονται για την «εξυπηρέτηση» του πολίτη και την εύρεση απασχόλησης των αδιόριστων πτυχιούχων Για φανατιστείτε τη συνέχεια…. Στη κυνηγετική λέσχη ο «πολίτης» θα προμηθεύεται την άδεια θήρας, στο διπλανό δασοτεχνικό γραφείο την πράξη χαρακτηρισμού, στο παραπέρα την άδεια υλοτομίας, πιο πάνω το δελτίο μεταφοράς… και στη συνέχεια την «εφαρμογή» όλων αυτών θα επιτηρούν οι ένστολοι δασοφύλακες… Όσο για το ΜΗ ένστολο δασικό προσωπικό αρκεί το υπηρετούν, έως ότου συνατξιοδοτηθεί… Οι αδιόριστοι θα …ιδιωτεύσουν. ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ …………………………

Trackbacks

 1. Πρόσκληση για διάλογο επί της έκθεσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τα Δασαρχεία | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: