Σημειώσεις επί των προτάσεων της 383/Α/2013 Έκθεσης Επιθεώρησης – Έρευνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 383/Α/2013 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΕΛΙΔΕΣ 50/98 –  55/98)

του Ιωάννη Κέκερη

Ζ.1.  Ως προς ανθρώπινο δυναμικό

Έχει τονιστεί επανειλημμένα  ότι προκειμένου να ανταπεξέλθει πλήρως στα αντικείμενά της η Ελληνική Δασική Υπηρεσία (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)  απαιτείται η στελέχωσή της από Δασικό προσωπικό:

 • Των ΠΕ Δασολόγων 1.467 θέσεις.
 • Των ΤΕ Δασοπόνων 2.641 θέσεις.
 • Των ΔΕ Δασοφυλάκων 4.400 θέσεις.

Οι προβλεπόμενες θέσεις πριν τα ΠΔ του Δεκεμβρίου του 2010 ήταν ( Ν.1845/1989, Ν.2945/2001, Ν.3208/2003, ΠΔ 402/1988 & 422/1991):

 • Των ΠΕ Δασολόγων 1.352 θέσεις.
 • Των ΤΕ Δασοπόνων 1.496 θέσεις.
 • Των ΔΕ Δασοφυλάκων 1.977 θέσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας. Υπηρετούν:

 • ΠΕ Δασολόγων 682
 • ΤΕ Δασοπόνων 443
 • ΔΕ + ΥΕ Δασοφυλάκων 1.813.

Οι ως άνω προβλεπόμενες θέσεις δεν είχαν να κάνουν με τη Δασοπυρόσβεση, γνωστού όντος ότι η δασοπυρόσβεση, αποτελεί ελάχιστο ποσοστό (0-5%) της πυροπροστασίας των Δασών, που είναι μέρος της όλης δασοπροστασίας.

Έτσι συγκρίνοντας τα Δασαρχεία Θεσσαλονίκης και Γουμένισσας με ίση περίπου έκταση ευθύνης, παρατηρούμε ότι έχουν τις ίδιες προβλεπόμενες οργανικές θέσεις συνολικά  (46) και (45), αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι το Δ.Θ. είχε ενταχθεί στην Α’ ζώνης επικινδυνότητας από άποψη πυρκαγιάς και το Δ.Γ. στη Γ’ ζώνη.

Δεύτερο παράδειγμα σύγκρισης αποτελούν τα Δασαρχεία της ίδιας Α’ ζώνης, Πολυγύρου και Αρναίας: Το Δ.Π. με διπλάσια σχεδόν έκταση έχει τις μισές περίπου οργανικές θέσεις (48) από το δεύτερο (81).

Με διαφορετικά λοιπόν κριτήρια από αυτό της δασοπυρόσβεσης είχε γίνει η κατανομή του Δασικού Προσωπικού στις Υπηρεσίες…

Στα Π.Δ/τα του Δεκεμβρίου 2010 θεσμοθετήθηκαν ως οργανικές θέσεις ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά τη δημοσίευσή τους, παραβλέποντας ότι τα οργανικά κενά ανέρχονταν:

 • Των ΠΕ Δασολόγων         526 (31%)
 • Των ΤΕ Δασοπόνων      1.042 (72%).
 • Των ΔΕ Δασοφυλάκων  1.114 (56%) .

Να σημειωθεί ότι το σχέδιο ΠΔ (Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας)  επί του οποίου απεφάνθη το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ δεν περιείχε αριθμό οργανικών θέσεων. Μετά τη δημοσίευσή των ΠΔ δεν προχώρησε κανένα συνδικαλιστικό όργανο σε προσφυγή, καθώς το αρμόδιο ΥΠΕΣΑΗΔ προχώρησε σχεδόν αμέσως στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας «για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την καταγραφή των προβλημάτων τους, καθώς και των προτάσεων για την επίλυσή τους» (ΑΔΑ: 4ΑΣ9Κ-ΥΒΦ)

Πέραν αυτού  με τα ΠΔ του Δεκεμβρίου 2010 δεν κατανεμήθηκαν θέσεις στα Δασονομεία και Δασοφυλάκεια, παραβλέποντας την 264727/1983 (ΦΕΚ 269/Β/20.5.1983)Υπουργική Απόφαση. Αντιθέτως η απόφαση αναφέρεται στην 383/Α/2013 Έκθεση (σελ. 4/98). Και  ενώ παράλληλα το ερωτηματολόγιο ζητούσε ανάλογα στοιχεία (στοιχεία εποπτευομένων μονάδων Δασαρχείου σελ. 88/89)  απάντησαν σύμφωνα με την εν λόγω ΥΑ λιγότεροι των δακτύλων του ενός χεριού προϊστάμενοι.

Οι Δασικές Υπηρεσίες δεν γίνεται ούτε πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν απλές Διοικητικές Υπηρεσίες.  Πρόκειται για Υπηρεσίες (πέρα από αυτονόητα ΔΑΣΙΚΕΣ) Τεχνικές, Τοπογραφικές, Μελετητικές, Κατεσκευαστικές, Οικονομικές, Νομικές, Ανακριτικές, Αστυνομικές, Φυτοϋγειονομικές, Ιχθυοπονικές, Θηραματοπονικές, Ερευνητικές, Στατιστικές, Εκπαιδευτικές (παρ.2 άρθ.21 Ν.998/79)  κ.ά.

Η όποια διάρθρωση και στελέχωσή τους θα πρέπει να αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση όλων των δραστηριοτήτων τους, με γνώμονα και κριτήριο την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣτΕ 3354/2013 -Ολομ.).

Ζ.2.  Ως προς τις διαδικασίες.

Οι Δασοφύλακες των Δασοφυλακείων, πριν την ισχύ των 135,136,138,139,141 & 142/23-12-2010, ως υπαγόμενα τα Δασοφυλάκεια στα Δασονομεία, είχαν άμεσο προϊστάμενο τον Δασονόμο, ο οποίος ήταν και ο Α΄ κριτής στις εκθέσεις αξιολόγησης (62746/22-10-2009 δ/γή Υπουργού ΕΣΑΗΔ). Ο Δασονόμος όχι μόνο ήλεγχε και επιτηρούσε τους Δασοφύλακες, αλλά εν πολλοίς προγραμμάτιζε τις κινήσεις τις περιπολίες και τις ενέδρες και ήταν σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία δίνοντας αναφορά στο Δ/ντή Δασών (Δ/νσεις χωρίς Δασαρχεία) στο Δασάρχη.  Αυτά συμβαίνουν και μετά τα εν λόγω διατάγματα, καθώς δεν μπορούσε αλλιώς να λειτουργήσει η Υπηρεσία. (ΑΔΑ: Β437ΟΡ1Υ-0ΔΩ).

Σαφώς οι ΠΕ και ΤΕ δεν πραγματοποιούν περιπολίες μέσα στο πρωινό, πέραν των υπηρετούντων στα Δασονομεία και για των έλεγχο και συνδρομή στα συνεργεία περιπολιών.

Κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες δεν απαιτείται να είναι κανείς επιφυλακή καθώς όλο το προσωπικό είναι σε εγρήγορση, οι δε Δασοφύλακες κατά κανόνα είναι στο ύπαιθρο. Τόσο οι ΔΕ/ΥΕ Δασοφύλακες, όσο όμως  και οι ΠΕ Δασολόγοι ΤΕ Δασοπόνοι όπου και να βρίσκονται είτε στην Υπηρεσία είτε στο ύπαιθρο για αυτοψίες π.χ., και υποπέσει στην αντίληψή τους δασοαγροτική παράβαση είναι υποχρεωμένοι να επιληφθούν, ως ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι  (άρθρο 290 Ν.Δ. 86/69 και άρθρα 34 & 243 Κ.Π.Δ.).

Καλό είναι το Βιβλίο Συμβάντων, το οποίο πολλές υπηρεσίες το τηρούν έστω και ατύπως, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι τα Πρωτόκολλα Μηνύσεων καταχωρούνται με κάθε λεπτομέρεια στο Βιβλίο Δασικών Ανομημάτων, το οποίο είναι βιβλίο του Δασαρχείου και όχι του Δημοσίου Κατηγόρου Δασικών Πταισμάτων.

Επίσης και στα αιτήματα των πολιτών πρέπει να τηρούνται οι ημερομηνίες. Θα πρέπει όμως να δίδεται η δυνατότητα στο Δασάρχη να προωθεί τα εξ αντικειμένου επείγοντα. (Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/1979 οι Πράξεις Χαρακτηρισμού ήταν «προσωρινή επίλυσις» έως ότου καταρτισθεί το Δασολόγιο).

Επίσης στο θέμα των Πράξεων Χαρακτηρισμού οι Ελεγκτές συνδυάζουν τις αυτοψίες και με τον αριθμό των ΤΕ Δασοπόνων, ενώ δεν προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 14, όπου αναφέρει «…εισηγήσεως αρμοδίου δασολόγου…» να αντικατασταθεί «… εισηγήσεως αρμοδίου δασοτεχνικού (δασολόγου, δασοπόνου) υπαλλήλου, που διδάχτηκε ή επιμορφώθηκε στο γεωδαιτικό σύστημα –χρήση GPS- και στη φωτοερμηνία αεροφωτογραφιών…». Όχι μόνο δεν προτείνεται αλλά ούτε στο σχετικό Νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση προβλέπεται η τροποποίησή (9ος/2013, άρθρο 3  http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=fXAyD%2bv4feA%3d&tabid=367&language=el-GR)

Ζ.3.  Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή:

Η μηχανοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας που αποτελούσε άπιαστο όνειρο σε σύγκριση με τις Γεωργικές Υπηρεσίες στο πρώην Υπουργείο Γεωργίας, φάνηκε να παίρνει σάρκα και οστά όταν εκπονήθηκε σχετική μελέτη η οποία παρουσιάστηκε συνοπτικά από την τότε αρμόδια Τμηματάρχη του Υ.Γ. κα Καλλιόπη Βρέττα σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διενεργήθηκαν τον Μάιο του 1993.

Μια μηχανοργάνωση που φιλοδοξούσε να καλύψει κεντρικά και περιφερειακά με on line συνδέσεις, και που η συνολική δαπάνη, εθνικά και κοινοτικά κονδύλια μαζί θα πλησίαζε τα 12 δις δραχμές.

Παρατίθεται παρακάτω απόσπασμα της παρουσίασης, όπου φαίνεται το φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά συγχρόνως και το πλήθος, όπως και η σημαντικότητα των αντικειμένων της Δασικής Υπηρεσίας, τα οποία έκτοτε αυξήθηκαν (σύμβαση CITES, φυτοϋγειονομικός έλεγχος κ.ά). Η δασοπυρόσβεση δεν αφαιρεί τίποτε από την μηχανοργάνωση καθώς τα στοιχεία καμένων, αναδασωτέων εκτάσεων από τη Δ.Υ. τηρούνται:

1_f

2.F

3.f

ΑΥΤΑ ΤΟ 1993……………………………

Στον εξοπλισμό και στην υλικοτεχνική υποδομή: πέραν των αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε μηχανήματα (ισοπεδωτήρες, προωθητήρες, φορτωτές, εκσκαφείς, αεροσυμπιεστές…) που μετά τη συνταξιοδότηση και του τελευταίου χειριστή παραμένουν σε αχρησία, τη στιγμή που σχεδόν  ο ολικός ιστός της δασικής οδοποιίας μετά τις πλημμύρες της δεκαετίας του 2000, κινδυνεύει να μην επιδέχεται συντήρηση, αλλά μόνο ανακατασκευή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αντιπυρικές ζώνες…

Να σημειωθεί, επίσης, ότι εδώ και χρόνια έκλεισαν τα Δασικά Εργοστάσια Ξυλείας Καλαμπάκας και Λιτοχώρου, όπου κατασκευάζονταν ξύλινες κατασκευές, όπως Ξύλινα Λυόμενα Οικήματα που θα μπορούσαν με μηδαμινό κόστος για την Πολιτεία να καλυφτούν στεγαστικές ανάγκες αναξιοπαθούντων λόγω της οικονομικής κρίσης   συμπατριωτών μας, αλλά και εξ αιτίας φυσικών καταστροφών (σεισμοί Κεφαλληνίας).

Ζ.4.  Ως προς την τήρηση χρόνου εργασίας:

Η τήρηση του ωραρίου εργασίας εξυπακούεται. Θέλω να επισημάνω αυτό που προτείνεται στην παρ γ) (σελ.54/58) να τηρούνται στοιχεία παρουσίας στις εποπτευόμενες μονάδες. Πολλές φορές είχε τονιστεί στους Δασονόμους και σε υπευθύνους Εργοταξίων, Δασικών φυτωρίων κλπ. μακριά από την έδρα, ότι πρέπει να τηρούν ξεχωριστό βιβλίο παρουσίας, άλλοι όμως δεν ήθελαν οι ίδιοι και άλλοι δεν ήθελε ο Δασάρχης.

Ζ.5.  Ως προς τις δομές:

Στην πρόταση να λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (τ. Νομό) μια Δ/νση Δασών θα πρέπει να προστεθούν και τα Δασαρχεία της   παρ. Β’ 8 του άρθρου 26 ΠΔ 1213/ 198, ήτοι Δασαρχεία: Θάσου, Σιδηροκάστρου, Λαγκαδά, Αρναίας, Αριδαίας, Κονίτσης, Μετσόβου, Καλαμπάκας, Βυτίνης και της Αττικής όπως είναι, με τη συγχώνευση όσων έχουν την ίδια έδρα με τη Δ/νση Δασών. (Πεντέλης-Αγ. Παρασκευής, Λαυρίου, Πάρνηθας, Καπανδριτίου, Αιγάλεω –Αιγάλεω, Μεγάρων, Πειραιώς-Πειραιώς και Πόρου). 

Τα Δασαρχεία αυτά θα λειτουργούν όπως οι Δ/νσεις στις έδρες  υπαγόμενα απευθείας στην οικεία Δ/νση  Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Πέρα από αυτά θα μπορούν να διατηρηθούν και άλλα με τεκμηρίωση του αντικειμένου (έκταση, προστατευόμενες περιοχές κλπ.), ώστε τελικά να λειτουργούν γύρω στις 80 (και όχι 53 κατά την Έκθεση) Δασικές Διευθύνσεις –Δασαρχεία από τις 134 που είναι σήμερα δηλ. μείωση 40%.

Το είδος και η πληθώρα των αντικειμένων των Δ/νσεων – Δασαρχείων τα οποία είναι θεσμοθετημένα δεν μπόρεσαν δυστυχώς να γίνουν αντικείμενο της Έκθεσης, καθώς δεν αναφέρονταν ονομαστικά στο ερωτηματολόγιο και ως εκ τούτου οι περισσότεροι των προϊσταμένων θεώρησαν ότι δεν μπορούσαν να τα αναφέρουν το να μην τα αναφέρουν.

Τα αντικείμενα αυτά εμφανίζονται  παραστατικά  στο απόσπασμα μελέτης για τη μηχανοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας στις προηγούμενες σελίδες, αλλά και στη στοχοθεσία των Δασαρχείων (Επισυνάπτω του Δασαρχείου Αρναίας για το έτος 2010).

Τα δασικά αντικείμενα συνοψίζονται:

Οι Δασικές Υπηρεσίες δραστηριοποιούνται ασκώντας τις αρμοδιότητές, με γνώμονα την διατήρηση, προστασία ανάπτυξη και βιώσιμη αξιοποίηση των Δασών, πραγματοποιώντας μελετημένες επεμβάσεις σ’ αυτά, για την διοίκηση – διαχείρισή τους, ανόρθωση των υποβαθμισμένων, την μελέτη και κατασκευή δασοτεχνικών έργων, τις αναδασώσεις, φυτώρια, δασική οδοποιία, δασική αναψυχή, θηραματοπονία, ορεινή ιχθυπονία, βελτίωση ορεινών βοσκοτόπων, ορεινή υδρονομία – διευθέτηση χειμάρρων – φράγματα υδροληψίας. Και ασφαλώς την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, με καθαρισμό και αραιώσεις συντήρηση – βελτίωση και διάνοιξη δασικών δρόμων  και αντιπυρικών λωρίδων, κατασκευή πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων, δημιουργία ελικοδρομίων, κατασκευή  ή τοποθέτηση δεξαμενών νερού, δημιουργία δρόμων  ή ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς και κατοικημένες περιοχές,  εκστρατεία πληροφόρησης του κοινού και ενημέρωσης για τα δάση, πρόληψη και πάταξη κάθε φύσεως δασικών παραβάσεων κ.ά.

Και μέσα και πάνω από όλα αυτά την προσφορά  κάθε είδους αποκεντρωμένων υπηρεσιών στους κατοίκους των πλέον απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών της ορεινής υπαίθρου.

Η Δασοπροστασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε δασοπονικού σχεδιασμού και συ-νίσταται στην πολυδιάστατη και διαχρονική αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που απειλούν τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και γενικότερα τα δασικά εδάφη.

(Αναλυτικότερα το Αντικείμενο της Δασοπροστασίας περιγράφεται στο άρθρο 36 του Ν. 1845/1989)

 Στο ίδιο πνεύμα με την διάρθρωση Δ/νσεων και δασαρχείων κινούμενοι γίνεται αυτονόητο ότι τα περισσότερα προβλεπόμενα μέχρι σήμερα Δασονομεία θα πρέπει να καταργηθούν ή να μετατραπούν σε Δασοφυλάκεια και κάποια σημερινά Δασοφυλάκεια να συγχωνευθούν με άλλα. Σε Δασική Υπηρεσία, Δ/νση Δασών-Δασαρχείο θα διατηρηθούν ένα έως δύο Δασονομεία και σπάνια περισσοτέρων, ένα της έδρας και ανάλογα την έκταση και το μέγεθος των αντικειμένων (Διαχειριζόμενα δάση, Εθνικοί Δρυμοί, προστατευόμενες περιοχές κλπ., ζώνη επικινδυνότητας, καταφύγια Άγριας Ζωής, Ε.Κ.Π. κ.ά. ) και τις υπάρχουσες υποδομές, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ., και άλλες ειδικές συνθήκες, ιστορικοί λόγοι κ.ά). θα εξετασθεί η ύπαρξη άλλων. Έτσι τα Δασονομεία θα μειωθούν πάνω από 50%.

Στο όλο αυτό οργανόγραμμα τα Δασονομεία καλούνται να παίξουν τον ρόλο μιας δυναμικής οργανικής μονάδας της Δ/νσεως Δασών ή του Δασαρχείου, με το απαραίτητο προσωπικό, σύγχρονο  τεχνολογικό – μηχανικό εξοπλισμό και οχήματα.

Πλαισιωμένα και από τους Δασοφύλακες Δασοφυλακείων και άλλα στελέχη τεχνι-κών κυρίως κλάδων θα αποτελέσουν τις πλέον αποκεντρωμένες Δασικές Οργανικές Μονάδες, όπως ακριβώς αρμόζει στο αποκεντρωτικό διοικητικό σύστημα της Χώρας, σύμφωνα και με τις επιταγές του Συντάγματος  (άρθρο 101, παρ.1).

Τα Δασοφυλακεία αναφέρονται με την έννοια της χωρικής αρμοδιότητας, όπως αυτή περιγράφεται στην Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) Υπουργική Απόφαση και όχι με την έννοια της έδρας, και κτιρίων και άρα οι συγχωνεύσεις τους  έχουν να κάνουν  με συγχώνευση εκτάσεων, μέσα στα όρια του Δασαρχείου, του Νομού και συνολικά της Επικράτειας.

Ανήκουν οργανικά στα Δασονομεία και στελεχώνονται  με Δασοφύλακες.

Ο Δασοφύλακας, βασικό κύτταρο της Δασοπροστασίας, με άριστη επαγγελματική κατάρτιση καλείται να παίξει το ρόλο, οπωσδήποτε τον βασικό αυτού του υλωρού, αλλά παράλληλα και τον ρόλο του «ξεναγού» για την ενημέρωση του κάθε επισκέπτη, περιηγητή, στο Δάσος καθώς ανά πάσα στιγμή βρίσκεται σ’ αυτό.

Με τα διακριτικά της στολής του, με το υπηρεσιακό όχημά του (Τζιπ, 4Χ4 φορτηγάκι ή Μοτοσικλέτα), αλλά και τη στέγη του.

Δεν νοείται Δασοφύλακας, χωρίς όχημα τη στιγμή που και ο τελευταίος επίδοξος παραβάτης της Δασικής Νομοθεσίας διαθέτει τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό και μηχανικό εξοπλισμό.

Όπως και δεν νοείται χωρίς στέγαση.

Ο σημερινός Δασοφύλακας απαιτεί να έχει το Γραφείο του, τα υπηρεσιακά προσωπικά του αντικείμενα προφυλαγμένα. Την όποια γραφική εργασία που του αναλογεί δεν μπορεί να την διεκπεραιώνει στο γόνατο, ή στην «πλάτη» του συναδέλφου του.

Έδρα όλων των Δασοφυλάκων να είναι, κατά κανόνα, η έδρα του Δασονομείου.

Αρναία 28/2/2014

Ιωάννης  Κέκερης

.

dasikiΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: