Συμμετοχή Δασοπόνου στις προσημάνσεις

dasos

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

του Ιωάννη Κέκερη 

Οι προσημάνσεις διενεργούνται βάσει του άρθρου 84 Ν.Δ. 86/69, όπου προβλέπεται: “Διά διατάγματος καθορίζονται λεπτομερέστερον τα της προσημάνσεως εν γένει εις τα δάση, αι προς τούτο απαιτούμεναι δαπάναι ως και η επίπτωσις αυτών. Μέχρι εκδόσεως του διατάγματος τουότυ ισχύουν αι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 139 και αι παράγραφοι 1,2,3 και 5 του άρθρου 140 του νόμου 4173/1929”.

Σημείωση: Δεν εξεδόθη μέχρι σήμερον το προβλεπόμενον διάταγμα, Σχετικόν τυγχάνει το από 19-11-28 (ΦΕΚ A 252/28) Π.Δ.

Κατά συνέπεια όλες οι εγκύκλιες διαταγές που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του διατάγματος αυτού  και του Ν.4173/1929 ισχύουν.

Η εγκύκλιος διαταγή 151524/1937 Υ.Γ. αναφέρει: 

«υπό την έννοιαν της λέξεως “δασοφύλαξ” της παρ. 5 του άρθρ. 140 του Δ.Κ. νοείται ο δασοκόμος, όστις και είναι αρμόδιος διά την προσήμανσιν των δι’ ατομικάς ανάγκας υλοτομητέων δένδρων, Το τοιούτον συνάγεται και εκ του άρθρ. 15 του δ/τος “περί δασικής διοικήσεως” εις ό μεταξύ των καθηκόντων των δασοφυλάκων δεν περιλαμβάνονται και διαχειριστικά τοιαύτα ως και η προσήμανσις δένδρων»

Η εγκύκλιος διαταγή 247064/εγκ.876/5-12-1952 Υ.Γ. αναφέρει:

«Η προσήμανσις θα ενεργείται υπό του Δασάρχου και μόνον, όπου δε υπηρετούσι δύο, υπό του αρχαιοτέρου»

Η εγκύκλιος διαταγή 234393/11449/εγκ.1164/4-12-1961 Υ.Γ. αναφέρει:

«… 2 / Κατάρτησις Συνεργείου προσημάνσεως. 
Επί κεφαλής του συνεργείου θα πρέπει να είναι πάντοτε Δασολόγος. Κατά κανόνα την προσήμανσιν θα ενεργεί ο Προϊστάμενος του δασαρχείου Δασολόγος, ή τη εγγράφω αυτού εντολή τούτου ο εμπειρότερος διά την εργασίαν ταύτην εκ των Δασολόγων των υπηρετούντων εις το Δασαρχείον. Προκειμένου περί αραιώσεων ή καθαρισμών εις ομηλίκους συστάδας ή καθαρισμών την προσήμανσιν δύνεται να ενεργή και πεπειραμένος δασοκόμος μετά υποδειγματικήν προσήμανσιν εις εκάστην υλοτομητέαν συστάδα υπό του Δασολόγου. Βοηθός του δασολόγου εις το συνεργείον θα είναι Δασοκόμος, όστις θα καταγράφη εις το βιβλίον  τα στοιχεία των επισημαινομένων δέδρων…

6 / Τρόπος εκτελέσεως της προσημάνσεως.
Ο προσημαίνων Δασολόγος θα υποδεικνύει τα υλοτομητέα άτομα… Ο καταγράφων τα προσημαινόμενα δένδρα δασοκόμος επαναλαμβάνει και ούτος την εκφωνηθείσαν διάμετρον…
Τονίζεται ότι εν εκ των σοβαροτέρων κριτηρίων της ικανότητος των  Δασολόγων αποτελεί και η επίδοσίς των εις το έργον της προσημάνσεως.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΡΟΣΗΜΑΝΣΕΩΣ (υπόδειγμα)
Τμήμα ………………….
Υλοτόμιον
Συστάς …………………
Δασοπ. Είδος …………………………
Ημερομηνία…………………………….
Δασάρχης ………………………………. Δασοκόμος………………………………»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε άλλη νομική διάταξη που να αναφέρεται στις προσημάνσεις. Το Π.Δ. 1213/1981 στις αρμοδιότητες των Δασονομείων δεν εισάγει κάτι νεώτερο από τα μέχρι τότε ισχύοντα.

Εν έτει 2005, πράγματι είναι απορίας άξιον που ο Δασάρχης δεν μπορεί να αναθέσει υπεύθυνο σε συνεργείο προσημάνσεως έμπειρο Δασοπόνο, όταν ισχύουν σήμερα τόσες διατάξεις, από τον Ν.1404/1983 -Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέχρι τα Π.Δ. 109/1989 άρθρο 3 – Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων τμήματος δασοπονίας ΤΕΙ Π.Δ.232/2001 – Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων διπλώματος ΟΕΕΚ ειδικότητας “ειδικός δασικής Προστασίας-  Π.Δ.240/2003 -Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων διπλώματος ΟΕΕΚ ειδικότητας “Επιμελητής- Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Δασικής Αναψυχής” και το Ν.2916/2001 –Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.

Γίνεται φανερό ότι σήμερα πολλές διατάξεις της προπολεμικής δασικής νομοθεσίας, ή και της νεώτερης, σχετικές με τις αρμοδιότητες των Δασικών Υπαλλήλων, είναι αναχρονιστικές.

Είναι φυσικό λοιπόν να δημιουργείται σήμερα πρόβλημα όταν οι Δασοπόνοι αποκλείονται από αντικείμενα, που θεωρητικά και πρακτικά συμβαδίζουν με τις αρμοδιότητές τους, με αποτέλεσμα να έρχονται σε δύσκολη θέση τόσο οι Δασοπόνοι, όσο και οι Προϊστάμενοί τους οι οποίοι τους αναθέτουν αντικείμενα αυτονόητα συμβατά με την ειδικότητα, τις γνώσεις και την εμπειρία τους και σκοντάφτουν σε αναχρονιστικές διατάξεις και διαταγές.

Οι αρμοδιότητες του Δασοπόνου δεν εξαντλούνται σε αυτές του Δασονομείου. Οι Δασοπόνοι υπηρετούν  οργανικά σ’ αυτό μαζί με τους Δασοφύλακες, αλλά στελεχώνουν τα Δασαρχεία, τις Δ/νσεις και Επιθεωρήσεις Δασών, Δ/νσεις Αναδασώσεων και Ινστιτούτα Δασικών Ερευνών, μαζί με τους Δασολόγους και τους άλλους υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας, κάθε κλάδου.

Ο Δασοπόνος ως στέλεχος του Δασονομείου ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 26 του Π.Δ. 1213/81, αυτοδικαίως.

Ως στέλεχος όμως του Δασαρχείου, της Δ/νσης κλπ. δύναται να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα τα συναφή με την ειδικότητά του, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ. 109/89, το οποίο αναφέρει ανάμεσα στα άλλα ότι:

«1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας  των Τ.Ε.Ι. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και Τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται  είτε αυτοδύναμα, είτε με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογής της Τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Δασοπονικής επιστήμης και τη διαδικασία της  Δασικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή δασοκομικών προϊόντων, η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία και αξιοποίηση δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων και ορεινών βοσκοτόπων καθώς και της θηραματοπονίας. Επίσης ασχολούνται  με τη διακίνηση, εμπορία, συντήρηση τυποποίηση, διαχείριση και επεξεργασία των δασοκομικών προϊόντων, καθώς και με την αναδάσωση εκτάσεων και την αναπαραγωγή δασοκομικού και θηραματοπονικού υλικού (Δασικά Φυτώρια, Καταφύγια εκτροφής Θηραμάτων)

2. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας  των Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της Δασικής παραγωγής και θηραματοπονίας καθώς και την αξιοποίησή τους και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: α)…………………..

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της δασικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των δασικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση.

5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και της Δασοτεχνικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους».

Πάνω σ΄ αυτή τη βάση θα πρέπει να αντιμετωπισθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δασοπόνου, ως υπαλλήλου της Ελληνικής Δασικής Υπηρεσίας, οποιασδήποτε βαθμίδας.

Καιρός είναι πλέον να γίνει νέα κωδικοποίηση των Δασικών Νόμων, να εκδοθούν τα προβλεπόμενα Π. Διατάγματα και να οργανωθεί η Δασική Υπηρεσία με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Η ελαφρά τη καρδία αντιμετώπιση της Δασικής Πολιτικής, μπορεί μεν προσωρινά να ικανοποιεί και να μην δημιουργεί προβλήματα στις ηγεσίες, μελλοντικά όμως υποθηκεύονται τα δασικά οικοσυστήματα της Χώρας που αποτελούν την σπονδυλική στήλη και τον υπ αριθμό ένα σταθερό παράγοντα του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Τα Ελληνικά Δάση ανήκουν στις επερχόμενες γενιές και είμαστε υποχρεωμένοι να τα παραδώσουμε περισσότερα και καλύτερα απ’  ότι τα παραλάβαμε.

“Στώμεν Καλώς” Οι καιροί δεν είναι μενετοί.

Αρναία, Μάιος 2005

Ιωάννης Κέκερης
Δασοπόνος


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

 1. Άρθρο 3 του Π.Δ. 109/89 (ΦΕΚ. Α΄47 /89)
 2. Διατάξεις μετά το ΠΔ 1213/81
 3. Πρόγραμμα σπουδών / Ωρολόγιο πρόγραμμα Τμήματος Δασοπονίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Π.Δ. 109/89 (ΦΕΚ. Α΄47 /89)

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Φυτικής Παραγωγής, β) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, γ) Δασοπονίας…, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 3
Πτυχιούχοι τμήματος ∆ασοπονίας

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ∆ασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και Τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογής της Τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ∆ασοπονικής επιστήμης και τη διαδικασία της ∆ασικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή δασοκομικών προϊόντων, η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, ορεινών βοσκοτόπων καθώς και της θηραματοπονίας. Επίσης ασχολούνται με τη διακίνηση, εμπορία, συντήρηση τυποποίηση, διαχείριση και επεξεργασία των δασοκομικών προϊόντων, καθώς και με την αναδάσωση εκτάσεων και την αναπαραγωγή δασοκομικού και θηραματοπονικού υλικού (∆ασικά Φυτώρια, Καταφύγια εκτροφής Θηραμάτων)

2. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ∆ασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ∆ασικής παραγωγής και θηραματοπονίας καθώς και την αξιοποίησή τους και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

α) ∆ημιουργία και συντήρηση δημοτικών πάρκων, αλσυλλίων, εθνικών δρυμών και φυτωρί- ων δασικών φυτών.

β) Παραγωγή, διαχείριση, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων και γενικά εκμετάλλευση των δασών και βοσκοτόπων.

γ) Σύνταξη ειδικών εκθέσεων που συνοδεύουν αιτήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων Ι. ∆. ή Ν. Π. ∆. ∆. προς οποιαδήποτε δημόσια αρχή οι οποίες αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 998/79 “περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας” και αιτιολογούν το αίτημα παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση του και συγκεκριμένα για οποιοδήποτε από τα παρακάτω θέματα:

ι. Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης.

ιι. Εξαγορά μεριδίων από το ∆ημόσιο ή εξώδικη διανομή, κρατική επιδότηση για εκτέλεση έργων σε μη δημόσια δάση από πιστώσεις των δασικών επενδύσεων και εκχέρσωση μη δημοσίων δασικών εκτάσεων.

ιιι. Εφαρμογή ορίων τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 998/79, δικαιωμάτων δασών και δασικών εκτάσεων και τεχνική έκθεση για τα όρια, καθώς και των εδαφολογικών συνθηκών και δασοκάλυψης των παραπάνω εκτάσεων.

ιν. Χορήγηση από δημόσια φυτώρια σε ιδιώτες, δασικών δενδρυλλίων ή καλλωπιστικών θάμνων.

ν. Οργάνωση και λειτουργία δασικών φυτωρίων, εκτροφείων θηραμάτων, κυνηγετικών περιοχών και ιχθυοτροφείων γλυκέων υδάτων, εκμετάλλευσης δασοκτημάτων και αισθητικών δασών, που γίνονται με βάση τα σχέδια ή τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν εκπονηθεί από ειδικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Κατάρτιση πινάκων υλοτομίας, με το δικαίωμα της αυτοδύναμης υπογραφής αυτών, όταν πρόκειται για πρεμνοφυή ή καμένα δάση, καθώς και για υψηλά δάση όταν το προβλεπόμενο λήμμα γι αυτά δεν υπερβαίνει τα 2.000 κυβικά μέτρα και υπάρχει διαχειριστική μελέτη.

ε) Συγκεντρώσεις δασοκομικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το δημόσιο.

στ) Μαζικούς ψεκασμούς που διενεργούνται από το κράτος, οργανισμούς. συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, ή ιδιώτες, για την καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών των δασικών εκτάσεων.

ζ) Εκπόνηση επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση ∆ασικών μελετών.

η) Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της Κατασκευής ∆ασικών Έργων και έργων πρασίνου.

θ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενε της ειδικότητας τους.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της δασικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των δασικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση.

4. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ∆ημοσίων Έργων την Κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα μι την κείμενη νομοθεσία.

5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και της ∆ασοτεχνικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν κα: σαν μέλη Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ∆ασοπονίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους πτυχιούχους του τμήματος θηραματοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι., που καταργήθηκε με τις διατάξεις του Π. ∆. 561/ 1985 (ΦΕΚ 199).


Διατάξεις μετά το ΠΔ 1213/81

 • Ν.1404/1983 -∆ομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • Ν.1541/1985 -Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
 • Π.∆.126/1986 -∆ιαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών… στους δασικούς συνεταιρισμούς.
 • Ν.1650/1986 -Για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Ν.1734/1987 –Περί βοσκοτόπων.
 • Π.∆.146/1988 -Επιβλέποντες ∆ασοτεχνικών Έργων.
 • Ν.1845/1989 –∆ασοπροστασία.
 • Ν.1865/1989 άρθρο 5 –Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ και ισοτίμων προς αυτά με πτυχία ΤΕΙ.
 • Π.∆. 109/1989 άρθρο 3 –Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων τμήματος δασοπονίας ΤΕΙ.
 • 242/1993 Π.∆. -∆ασικό Σώμα.
 • Ν. 2503/1997 – ∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
 • Ν.2612/1998 -Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 • Ν. 2683/1999 – Υπαλληλικός Κώδικας.
 • Π.∆.187/2000 –∆ασικές Χαρτογραφήσεις.
 • Ν.2916/2001 –∆ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
 • Π.∆.232/2001 –Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων διπλώματος ΟΕΕΚ ειδικότητας “ειδικός δασικής Προστασίας”.
 • Π.∆.240/2003 -Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων διπλώματος ΟΕΕΚ ειδικότητας “Επιμελητής- Ξεναγός Εθνικών ∆ρυμών και Χώρων ∆ασικής Αναψυχής”.
 • Ν. 3260/2004 – Ρύθμιση του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΤΟΜΩΝ

Η εγκατάσταση υλοτόμων γίνεται βάσει του άρθρου 87 του Ν.∆. 86/69, όπου προβλέπεται: Ο τρόπος συντάξεως του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, το περιεχόμενον, ο χρόνος ισχύος και πάσα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται διά διατάγματος, μέχρις εκδόσεως του οποίου ισχύουν οι διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 131 του νόμου 4173/1929.

Σημείωση: ∆εν εξεδόθη μέχρι σήμερον το προβλεπόμενον διάταγμα. Σχετικόν τυγχάνει το από 19-11-28 (ΦΕΚ 252Α/28) Π.∆.

Κατά συνέπεια όλες οι εγκύκλιες διαταγές που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του διατάγματος αυτού και του Ν.4173/1929 ισχύουν.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το σχετικό διάταγμα ισχύει το από 19/11/1928. – Άρθρο 32 Π.∆. 19-11-1928ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

1 reply

 1. ΣΗΜΕΙΣΙΩΣΗ:
  Τέτοια σημειώματα συνέτασσα (και τώρα όταν χρειαστεί) σε περιπτώσεις που συνάδελφοι ζητούσαν την άποψή μου μου για κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν στην Υπηρεσία τους. Το έστελνα γραπτό και να μπορώ να επισημάνω τις λεπτομέρειες (οι λεπτομέρειες απαρτίζουν το σύνολο όπως τα οικ. υλικά την οικοδομή), αλλά και να μπορεί να δοθεί και σε άλλους ενδιαφερόμενους συναδέλφους…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: