Σημειώσεις επί του πορίσματος για αναδιαμόρφωση των δασικών υπηρεσιών

logo dasarxeio

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

Tου Ιωάννη Κέκερη

ΜΕΡΟΣ Α΄

Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:

Η προϋπάρχουσα πρόθεση της αναδιάρθρωσης των Δασικών Υπηρεσιών έγινε αδήριτη ανάγκη από τον Δεκέμβριο του 2010 όταν εκδόθηκαν τα ΠΔ για την οργάνωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις οποίες είχαν υπαχθεί οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

Στα διατάγματα αυτά οι μονάδες αυτές αντιμετωπίστηκαν σαν απλές διοικητικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα, να είναι μη εφαρμόσιμα στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε με την 19066/18-4-2011 απόφ. Γ.Γ. ΥΠΕΣΑΗΔ κ. Δ. Στεφάνου Ομάδα Εργασίας[1], η οποία κατέληξε στην από 19/11/2012 πρόταση, χωρίς να ακολουθήσει κάποια ενέργεια για αντικατάσταση, ή τροποποίηση των εν λόγω διαταγμάτων.

Την πρόταση αυτή ακολούθησε το 383/2013 Πόρισμα – Έκθεση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης το οποίο αντιμετωπίζει τις Δασικές Μονάδες να έχουν μοναδικά αντικείμενα της αστυνόμευσης και την εξυπηρέτηση των πολιτών στα αιτήματα έκδοσης Πράξεων Χαρακτηρισμού.

Έτσι φτάσαμε στην αρ. πρωτ. 104586/165/11.2.2014 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ[2], με την οποία συγκροτήθηκε νέα Ομάδα Εργασίας, η οποία αφού έλαβε υπόψη όλα τα προηγούμενα και τις προτάσεις των τριών Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων) κατέληξε σε πόρισμα – πρόταση, που είδε το φως της δημοσιότητας με το από 11/4/2014 Δελτίο Τύπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής[3] καθώς ο Γ. Γραμματέας της κ. Μανώλης Αγγελάκας προήδρευε της Ομάδας.

Το πόρισμα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες, όπως αναφέρει το Δ.Τ.:

  • «Αναλυτική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας με περιγραφή του δασικού έργου στο σύνολό του, όπως αυτό πραγματοποιείται με τις σημερινές δομές. Παρατίθενται πίνακες και στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπάρχουσα κατάσταση. Ταυτόχρονα συσχετίζεται το παραγόμενο έργο – ανά μονάδα – με το υπηρετούν προσωπικό.
  • Πρόταση για αναδιαμόρφωση των Δασικών Υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πιο αποτελεσματικής δομής. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής»:

Και ακολουθούν (18) επιγραμματικές προτάσεις, οι οποίες αν και εκ πρώτης όψεως δείχνουν να καλύπτουν εξ ολοκλήρου το θέμα της αναδιοργάνωσης των Δ.Υ. επιδέχονται διαφορετικές προσεγγίσεις και εφαρμογές.

Είναι όμως σίγουρο ότι, σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελούν μια σταθερή βάση εκκίνησης για τη σύνταξη του οργανογράμματος των Δ.Υ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων[4], που πριν πάρουν την τελική τους μορφή θα πρέπει να αναρτηθούν στο http://www.opengov.gr για γνώση και διαβούλευση.

Β΄ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Β΄α «1) Κατάργηση των 124 Δασοφυλακείων, χωρίς όμως να καταργούνται οι θέσεις δασοφυλάκων και οι αντίστοιχες χωρικές ενότητες».

Όπως κατά καιρούς επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί τα Δασοφυλάκεια περισσότερο απέδιδαν τη χωρική αρμοδιότητα, η οποία αφενός κατανέμονταν στους υπηρετούντες Δασοφύλακες, αλλά και καθόριζαν τις περιοχές αρμοδιότητας των Δασονομείων και των Δασαρχείων κατ’ επέκταση.

Η πρόταση λοιπόν κατάργησής τους, ως μονάδων θα πρέπει να υλοποιηθεί με βάση τα εξής:

  • Οι οργανικές θέσεις που δεν θα καταργηθούν σύμφωνα με την Πρόταση, θα πρέπει να είναι αυτές που προβλέπονται από την 264727/1983 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ.Β΄/269/20-5-1983), αφού προστεθούν επί πλέον αναλογικά και εκείνες που αντιστοιχούν στα αντικείμενα της πρώην Ελληνικής Αγροφυλακής, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στη Δασικής Υπηρεσία, πέρα από τους υπαλλήλους της.
  • Ανατρέχοντας στις προτάσεις των τριών κλάδων για τα Δασοφυλάκεια διαβάζουμε:

– ΠΕΔΔΥ: «Τα Δασοφυλακεία παραμένουν ως περιοχές χωρικής αρμοδιότητας και ευθύνης των Δασοφυλάκων, υπάγονται κατά κύριο λόγο στα Δασονομεία και ελέγχονται από αυτά». (σελ.18)

– ΟΔΕΔΥ: «Τα Δασοφυλακεία αναφέρονται με την έννοια της χωρικής αρμοδιότητας, όπως αυτή περιγράφεται στην Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) Υπουργική Απόφαση και όχι με την έννοια της έδρας. Έδρα όλων των Δασοφυλάκων είναι, κατά κανόνα, η έδρα του Δασονομείου» (σελ.7)

– ΠΟΔΔΥ: «Τα Δασοφυλακεία έχουν συσταθεί υπό την έννοια της χωρικής αρμοδιότητας. Για αυτό και για την αποτελεσματικότερη εποπτεία του δασικού χώρου και των υπαλλήλων, όλοι οι Δασοφύλακες πρέπει να εδρεύουν στην έδρα του Δασονομείου». (σελ.5)  

  • ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και των τριών κύριων Δασικών Κλάδων συμπίπτουν στη διατήρηση των Δασοφυλακείων ως χωρικές αρμοδιότητες και την τοποθέτηση των Δασοφυλάκων στο Δασονομείο.

 Β΄β «2) Επί συνόλου 297 Δασονομείων, κατάργηση των 124 μη λειτουργούντων και ταυτόχρονη ίδρυση 26 νέων για την αποτελεσματικότερη άσκηση διοικητικού ελέγχου».

Έχει ξοδευτεί πολύ μελάνι και χρόνος προκειμένου να πεισθούν οι λίγοι αλλά σε καίριες θέσεις ευρισκόμενοι συνάδελφοι για την ανάγκη ύπαρξης των Δασονομείων.

Πράγματι όπως φαίνεται στο πόρισμα τα Δασονομεία θα διατηρηθούν ως Δασικές Μονάδες με μειωμένο αριθμό από αυτόν που προβλέπει το ΠΔ 1213/1981, πράγμα αυτονόητο.

  • Ας ανατρέξουμε στις προτάσεις των τριών κλάδων για τα Δασονομεία:

– ΠΕΔΔΥ: «Τα ανενεργά Δασονομεία καταργούνται (μετά από εισήγηση των Δασικών Υπηρεσιών) και οι περιοχές ευθύνης τους αναπροσαρμόζονται ανάμεσα στα παραμένοντα εν λειτουργία…. Στελέχωση Δασοφυλακείων : σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο της μέσης έκτασης που εποπτεύεται ανά Δασοφύλακα και κατά οργανική μονάδα (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών). Δηλαδή ο αριθμός των αναλογούντων Δασοφυλάκων στην έκταση του Δασαρχείου, κατανέμεται στα Δασοφυλάκεια που συνεχίζουν να παραμένουν όχι ως οργανικές μονάδες αλλά ως περιοχές ευθύνης και οι δασοφύλακες υπάγονται κατά κύριο λόγο στα Δασονομεία που παραμένουν[5] ως γραφεία. Στελέχωση Δασονομείων : τουλάχιστον ένας (1) δασοπόνος και οι αναλογούντες με τις εποπτευόμενες περιοχές (Δασοφυλάκεια) Δασοφύλακες (ωράριο πρωί – απόγευμα στην έδρα του Δασονομείου)… Στέγαση Δασονομείων σε κτίρια ιδιόκτητα ή παραχωρημένα… Ελάχιστος εξοπλισμός Δασονομείων (μ.ο): ένα (1) όχημα – μία μοτοσικλέτα». (σελ.18) Προτείνεται επίσης η υπαγωγή των Δασονομείων στα Τμήματα Δασοπροστασίας και Αγροτικού Περιβάλλοντος. (σελ.16)

– ΟΔΕΔΥ: «Τη θεσμοθέτηση των Δασονομείων ως αυτοτελών πολυδύναμων τμημάτων με τη συμμετοχή όλων των κλάδων των Δασικών υπαλλήλων (Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων αλλά και βοηθητικού προσωπικού) (σελ. 2) Τα Δασονομεία αποτελούν αποκεντρωμένες δασικές μονάδες με δική τους έδρα, χωρική ευθύνη και συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε όλο το φάσμα των δασικών δραστηριοτήτων. Προΐστανται των Δασοφυλακείων (γραφείων),   και αποτελούν την αιχμή του δόρατος της δασοπροστασίας της Χώρας μας. Αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες και έχουν την αρμοδιότητα να εκδίδουν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, προσβλητέες ενώπιον του ΣτΕ (1980/1981)». (σελ. 4)

– ΠΟΔΔΥ: «Στα   Δασονομεία   ιδρύεται   και   λειτουργεί   Γραφείο   Δασοφύλαξης.   Το   γραφείο   αυτό   το αναλαμβάνει ο παλιότερος Δασοφύλακας του Δασονομείου (με εμπειρία άνω των 20 ετών που θα φέρει τον τίτλο Αρχιφύλακας Δασών). Αρμοδιότητες του γραφείου είναι ο συντονισμός του έργου των Δασοφυλάκων και ο έλεγχος των καθημερινών περιπολιών τους. Αυτό επιτυγχάνεται με σύνταξη εβδομαδιαίου Προγράμματος Περιπολιών και με την σύνταξη καθημερινού φύλλου ελέγχου περιπολιών εκ μέρους των Δασοφυλάκων. Το φύλλο ελέγχου αφού συνταχθεί, υποβάλλεται από το Γραφείο Δασοφύλαξης, στον Προϊστάμενο του Δασονομείου για τα περαιτέρω. (σ. σ. : Ο Δασάρχης δεν μπορεί να ασχολείται καθημερινώς με το έλεγχο των Δασοφυλάκων. Εκτελεί επιτελικό ρόλο. Τέτοιον ρόλο δύναται να τον εκτελεί ο Δασοπόνος (Προϊστάμενος Δασονομείου) ή ο επικεφαλής Αρχιφύλακας Δασών του Γραφείου Δασοφύλαξης)» (σελ.6)

  • ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ των Δασοπόνων και Δασοφυλάκων συγκλίνουν στη συνέχιση της λειτουργίας των Δασονομείων με αναβαθμισμένες τις αρμοδιότητες που έχουν μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με αυτή των Δασολόγων που υποβαθμίζει τις αρμοδιότητες των Δασονομείων, καθώς εντάσσοντάς τα στα Τμήματα Δασοπροστασίας και Αγροτικού Περιβάλλοντος[6] περιορίζει το αντικείμενό τους μόνο στη Δασοπροστασία και Αγροτική Ασφάλεια. Έτσι ενώ το πόρισμα θέλει την κατάργηση των Δασοφυλακείων και διατήρηση των Δασονομείων στην ουσία αν εισακουστεί η πρόταση της ΠΕΔΔΔΥ καταργούνται τα Δασονομεία και τα Δασοφυλάκεια ονομάζονται «Δασονομεία».
  • Η πρόταση της επιτροπής για κατάργηση των 124 (από τα 297) μη λειτουργούντων και ταυτόχρονη ίδρυση 26 νέων δεν είναι παρά αντιγραφή της από 19/11/2012 πρότασης της τότε Ο.Ε.(19066/18-4-2011 απόφ. Γ.Γ. ΥΠΕΣΑΗΔ κ. Δ. Στεφάνου) όπου θεωρεί τα πλείστα Δασονομεία της Έδρας των Δασαρχείων ΑΝΕΝΕΡΓΑ, πράγμα που κάθε άλλο συμβαίνει καθώς αυτά κυρίως βρίσκονται σε λειτουργία[7]. Η πρόταση της ΠΕΔΔΥ αναφέρει «Τα ανενεργά Δασονομεία καταργούνται (μετά από εισήγηση των Δασικών Υπηρεσιών)…» Θα πρέπει να ζητηθούν και προπαντός να ληφθούν υπόψη οι αναφερόμενες εισηγήσεις.
  • Μια άλλη σημαντική διαφορά στις προτάσεις είναι το ότι οι Δασοπόνοι και Δασοφύλακες προτείνουν τη θεσμοθέτηση της διαβάθμισης των Δασονομείων σε επίπεδο τμήματος, με τεκμηριωμένη πρόταση οι πρώτοι και οι δεύτεροι με την πρόταση «στα   Δασονομεία   ιδρύεται   και   λειτουργεί   Γραφείο   Δασοφύλαξης». Η ΠΕΔΔΥ προτείνει επί λέξει να λειτουργούν ως Γραφεία και δεν θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετική πρόταση τη στιγμή που τα εντάσσουν στα Τμήματα «Δασοπροστασίας και Φυσικού Περιβάλλοντος»[8]… και όχι απευθείας στα Νομοδασαρχεία και Δασαρχεία. Να σημειωθεί ότι η από 19/11/2012 πρόταση της Ο.Ε. αναφέρει (σελ. 11) «Τα Δασονομεία πρέπει να αναβαθμισθούν σε διοικητική μονάδα[9] επιπέδου τμήματος».

Β΄γ «3) Διατήρηση των Δασαρχείων και αναβάθμισή τους σε Υποδιευθύνσεις…

8)Κατάταξη των Δασαρχείων σε τρεις κατηγορίες (Α’, B’ και Γ’), με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες ορίζεται ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων και επιστημονικού προσωπικού για την ομαλή λειτουργία των Δασαρχείων».

Είναι αξιοσημείωτο το ότι ενώ τα δασαρχεία είναι διαβαθμισμένα από το 2010 σε επίπεδο Διεύθυνσης, το πόρισμα θεωρεί αναβάθμιση τους σε επίπεδο υποδιεύθυνσης, ωσάν να λειτουργούσαν ως τμήματα μέχρι τώρα.

  • Ας ανατρέξουμε στις προτάσεις των τριών κλάδων για τα Δασαρχεία:

– ΠΕΔΔΥ: «Δασαρχεία (80 μονάδες) Διατηρούνται οι δομές και υποβαθμίζονται σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης» (σελ. 13) Καθορίζεται ο αριθμός των τμημάτων.α) Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικού περιβάλλοντος. Στο Τμήμα αυτό συστήνεται Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου β) Τμήμα Διαχείρισης Δασών και Προστατευόμενων περιοχών Στο Τμήμα αυτό συστήνονται : βα) Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής, ββ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, γ) Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων. (σελ. 17)

– ΟΔΕΔΥ: «Το Δασοδιοικητικό σύστημα που εφαρμόζεται από το 1981 μπορεί να χαρακτηρισθεί σε γενικές γραμμές   μελετημένο και επιτυχημένο, χρήζει όμως βελτίωσης και επικαιροποίησης στη   σημερινή πραγματικότητα. Στην εποχή της πληροφορίας, της ευρυζωνικότητας και της «on line» προσφοράς υπηρεσιών θα πρέπει οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες να οργανωθούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης η πρόταση το 2011 του Ειδικού Γραμματέα Δασών προκειμένου μετά από επισταμένη κατά τόπο μελέτη στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης -λειτουργικότητας   των Δασικών Μονάδων του Π.Δ. 1213/1981, έτσι ώστε κάποια Δασοφυλάκεια να συγχωνευτούν, κάποια Δασονομεία να γίνουν Δασοφυλάκεια και κάποια Δασαρχεία να γίνουν Δασονομεία, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Στηρίζουμε   μια   ολοκληρωμένη   πρόταση   που   θα   στηρίζεται   στη   μελέτη   των πραγματικών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του δασικού αντικειμένου και που θα προέλθει από μελετημένες προτάσεις των κατά τόπο Δασικών Υπηρεσιών…» (σελ. 2)

– ΠΟΔΔΥ «Το υφιστάμενο μοντέλο δασικής διοίκησης ουσιαστικά εφαρμόζεται, με κάποιες αλλαγές (Οργανισμοί Απ. Διοικήσεων) από το 1981 (Π.Δ 1213/81) και αποδείχθηκε προοδευτικό για την εποχή του και επιτυχημένο μέχρι σήμερα, όπου αυτό εφαρμόστηκε πλήρως ή μερικώς. Κατ΄ εντολήν του Π.Δ.1213/81 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 283397/1983 (Φ.Ε.Κ. Β΄479/22-8-83) απόφαση πρώην Υπουργού Γεωργίας περί «Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων». Άρα με δεδομένο το παραπάνω νομικό καθεστώς και την σχετική Νομολογία α Δασαρχεία είναι οργανικές υπομονάδες των Δ/νσεων Δασών Νομών με τις υποκείμενες οργανικές υπομονάδες τους, τα Δασονομεία και τα υπ΄ αυτών Δασοφυλάκεια». (σελ. 4)

– ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ μεταφέρω μέρος των απόψεων της ΠΕΔΔΥ, που αφορούν τη χάραξη και άσκηση Εθνικής Δασικής Πολιτικής και που αποτελούν, μαζί με άλλες, πάγιες θέσεις των Δασικών κλάδων: «…Για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η θεώρηση των δασικών οικοσυστημάτων τόσο ως δημόσιου αγαθού (δημόσιας περιουσίας) όσο και ως περιβαλλοντικού πόρου που συνδέεται με την ορεινή οικονομία, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την κοινωνική συνοχή των παραδασόβιων πληθυσμών αλλά και σαν πόρου που συνδέεται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή (τα δασικά οικοσυστήματα είναι βασικός πυλώνας της πρωτογενούς παραγωγής), στοιχείων που και στη μια και στην άλλη περίπτωση απαιτούν την ύπαρξη σύγχρονου και αποτελεσματικού δασοδιοικητικού συστήματος. Για τη υλοποίηση οριζόντιων στόχων δασικής πολιτικής, τον έλεγχο και την εν γένει παρακολούθηση της πολιτικής στα δάση, είναι απαραίτητο να αναδιοργανωθεί και να στηριχτεί διοικητικά και οργανωτικά ο Τομέας[10] ώστε θα είναι δυνατή η διαμόρφωση ενιαίας εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη και προστασία των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση, το φυσικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της υπαίθρου και βέβαια σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζονται οι (διοικητικές και ελεγκτικές) προϋποθέσεις της ενιαίας εφαρμογής της…». (σελ. 10,11)

Η Δασική Πολιτική της Χώρας που εφαρμόστηκε και απέδωσε τα μέγιστα, παρά τις όποιες αρνητικές επικρίσεις, και μάλιστα σε καιρούς πολύ πιο κρίσιμους σε σύγκριση με τους σημερινούς, χαρακτηρίζονταν από την ύπαρξη αξιόμαχων αποκεντρωμένων Δασικών Μονάδων, δηλ. Νομαρχιακών Δ/νσεων Δασών χωρίς Δασαρχεία (Νομοδασαρχεία), Δασαρχεία και Δασονομεία με τα υπ’ αυτά Δασοφυλάκεια, σε συνδυασμό με επιτελικές Νομαρχιακές, Διανομαρχιακές και Κεντρικές (Υπουργείο) Μονάδες, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις προτάσεις των Δασοπόνων και Δασοφυλάκων ξεκάθαρα, κάπως συγκεχυμένα στην ΠΕΔΔΥ καθώς υποβαθμίζονται στην πρότασή της οι ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΧΜΗΣ τα Δασαρχεία και Δασονομεία, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι στις προθέσεις της, καθώς σε όλες τις μέχρι τώρα προτάσεις της, δεν διαφαίνονταν κάτι τέτοιο.

Για πρώτη φορά από συστάσεως της Δασικής Υπηρεσίας θεσμοθετήθηκε η άποψη της υποβάθμισης των Δασονομείων στα ΠΔ του 2010 και στη συνέχεια εμπεδώνεται με την από 19/11/2012 πρόταση της Ομάδας Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε με σκοπό να διορθώσει τις αβλεψίες και τα λάθη των Διαταγμάτων εκείνων και να προτείνει νέο οργανόγραμμα.

Με βάση όλα αυτά τα «δεδομένα» η ΠΕΔΔΥ προτείνει Νομαρχιακές Δ/νσεις τριών κατηγοριών, τα Δασαρχεία αμείωτα σε αριθμό, αλλά υποβαθμισμένα σε υποδιευθύνσεις, και τα Δασονομεία να λειτουργούν στην ουσία ως Δασοφυλάκεια, καθώς τα εντάσσει στο Τμήμα Δασοπροστασίας, θεωρώντας τα έτσι αρμόδια μόνο για τη Δασοπροστασία και Αγροτική Ασφάλεια, αποκλείοντάς τα έτσι από τα άλλα δασικά αντικείμενα Διαχείριση, Δασοτεχνικά Έργα, Αναδασώσεις, Θηραματοπονία κλπ[11] & [12]

Στην εν λόγω πρόταση της Ομάδα Εργασίας για την Αναμόρφωση των Δασικών Υπηρεσιών προτείνεται να διατηρηθούν τα δασαρχεία ως Υποδιευθύνσεις και την κατάταξη τους σε τρεις κατηγορίες (Α΄Β΄Γ΄) με αντικειμενικά κριτήρια.

 Β΄δ «4) Διατήρηση των Διευθύνσεων Δασών με προτεραιότητα στον έλεγχο των Δασικών Χαρτών

5) Κατάργηση των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης

6) Αναβάθμιση των επτά Γενικών Διευθύνσεων Δασών, στις αρμοδιότητες των οποίων εντάσσεται και το έργο του Συντονισμού

7) Ίδρυση τμήματος Επιθεώρησης και Ελέγχου, υπό την εποπτεία των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»

Με την εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/11.2.2004) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» έγινε καταφανής η έλλειψη άμεσων στόχων στους δείκτες των Δ/νσεων Δασών με Δασαρχεία.

Αυτός ακριβώς ο εντοπισμός οδηγεί στην πρόταση του πορίσματος «με προτεραιότητα στον έλεγχο των Δασικών Χαρτών», καθώς αυτές οι Δ/νσεις Δασών υπονοούνται και όχι οι Δ/νσεις χωρίς Δασαρχεία.

Η μη εξέταση της περίπτωσης μη ύπαρξης Δ/νσεων Δασών με Δασαρχεία, οδήγησε το πόρισμα στην κατ’ ουσία υποβάθμισή αυτών σε «Τμήματα έλεγχου Δασικών Χαρτών», των Δασαρχείων σε υποδιευθύνσεις και κάποιων από αυτά σε δασονομεία και τα Δασονομεία σε δασοφυλάκεια.

Δηλαδή οι μόνες Υπηρεσίες που μένουν πλήρεις και άθικτες είναι οι Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία και πολύ σωστά μένουν.

Αβίαστα όμως γεννάται το ερώτημα: Σε τι έχουν να ζηλέψουν από πλευράς αντικειμένου τα Δασαρχεία π.χ. Αριδαίας, Αρναίας, Καλαμπάκας, Βυτίνας κ.ά. από τις Δ/νσεις Δασών Πιερίας, Ροδόπης, Φλώρινας, Γρεβενών, Δωδεκανήσου, ώστε αυτά να υποβαθμίζονται σε υποδιευθύνσεις;

Η ίδρυση τμήματος Επιθεώρησης και Ελέγχου, υπό την εποπτεία των Γενικού Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δηλαδή ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, είναι καλή πρόταση αρκεί να στελεχωθεί με ευάριθμο προσωπικό για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, πραγματοποιώντας επιθεωρήσεις και ελέγχους σε τακτά διαστήματα, ώστε να προλαμβάνονται τα λάθη και οι αβλεψίες των νέων ειδικά υπαλλήλων και να μην δραστηριοποιείται μόνον κατόπιν καταγγελιών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Αρναία 29/5/2014
Ιωάννης Κέκερης
Δασοπόνος
Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π.
Επίτ. Πρόεδρος Ε.Δ.Α.ΔΙ.ΜΑ.Θ.


[1]http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%91%CE%A39%CE%9A-%CE%A5%CE%92%CE%A6

[2]http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A1%CE%9C0-%CE%99%CE%9F4

[3]http://www.apdattikis.gov.gr/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CE%B9%

[4]Το οργανόγραμμα των αποκεντρωμένων Δ.Υ. πρέπει απαραίτητα να συνδέεται με αυτό της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΕΠΕΚΑ

[5]Το παραμένουν έχει την έννοια από τον Δεκέμβριο του 2010. Το ΠΔ 1213/1981 τα Δασονομεία διαβαθμίζονταν σε επίπεδο τουλάχιστον τμήματος καθώς οι προϊστάμενοί τους ορίζονταν με απόφαση Υπουργού (άρθρο 40, παρ.1δ)

[6]Ο τίτλος «Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικού Περιβάλλοντος δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Το Τμήμα θα πρέπει να ονομάζεται «Προστασίας Δασών και Αγροτικού Περιβάλλοντος» ή «Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας»

[7]Η από 19/11/2012 απαριθμεί ένα – ένα τα «ανενεργά» Δασονομεία κυρίως της Έδρας, πράγμα που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα καθώς οι προϊστάμενοι αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξής τους, παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε Δασοπόνους τα διατηρούν ενεργά.και όχι ανανεργά πράγμα που φαίνεται στις αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιων Δασαρχείων :

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9C%CE%9B%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%93%CE%A6%CE%91 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9 ΣΟΥΦΛΙΟΥ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%919%CE%9B%CE%99%CE%919-7%CE%95 ΔΡΑΜΑΣ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9B%CE%94%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%9F1%CE%9D ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9B%CE%93%CE%9F%CE%A110-%CE%A02%CE%99 ΒΟΛΟΥ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%A11%CE%93-%CE%9F%CE%9C4 ΑΡΤΑΣ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%9B%CE%9F%CE%A110-%CE%9449 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A77%CE%9F%CE%A11%CE%A6-717 ΠΥΡΓΟΥ

Μπορούν να αναφερθούν και άλλα παραστατικά (Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, κοινοποιήσεις διαταγών, αποφάσεων, ΔΑΔ κλπ εγγράφων) που αποδείχνουν ότι στο μέγιστο ποσοστό λειτουργούν.

[8]Άραγε τὶ άλλαξε από το 2006 όταν η ΠΕΔΔΥ στην από 11/9/2006 πρότασή της στον τότε ΥΠΕΣ κ. Πρ. Παυλόπουλο ανέφερε επί λέξει …«5. Τα δασονομεία να είναι μονάδες επιπέδου τμήματος στο οποίο να προίσταται τεχνολόγος δασοπονίας».

[9]Είναι αυθαίρετο και παραπλανητικό αυτό που αναφέρεται στην πρόταση της Ο.Ε. ότι τα Δασονομεία δεν αποτελούν διοικητικές μονάδες και πρέπει να «αναβαθμισθούν» ως τέτοιες.. Όλα τα προηγούμενα και το πιο πρόσφατο επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, (που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο ΥΠΕΣΑΗΔ αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.10/22213/14-11-2011 (ΑΔΑ: 4574Χ-8Ν5) αναφέρει:<< (Σημείωση : Οι 7 Επιθεωρήσεις Δασών, τα 87 Δασαρχεία και 286 Δασονομεία αποτελούν υπηρεσιακές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)>>

[10] Είναι ενδεδειγμένη η χρήση του όρου «Τομέας», αντί του όρου «Δασική Υπηρεσίας»; Ο όρος «Τομέας» υπονοεί μέρος ενός συνόλου, και αν ναι ποιό είναι αυτό (το σύνολο). Αν είναι το ΥΠΕΚΑ έχει θεσμοθετηθεί ο όρος στο νέο Οργανόγραμμα;

[11]Παρ. Γ΄ 13 του άρθρου 26 ΠΔ 1213/1981 (ΦΕΚ Α/200/1981), που   ισχύει και σήμερα και όπου αναγράφονται αναλυτικά οι θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των Δασονομείων.

[12]Απόφαση αριθ πρωτ. 83120/7-11-2013 Γ.Γ. Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας Θράκης Αθ. Καρούντζου «… περί Καθορισμού των Στόχων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για το έτος 2013.» στοχοθεσία Δασονομείων (ΣΕΛ. 452-458)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%A5-4%CE%978ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: