Συλλογή ξηρών πευκοβελόνων

dasikos dromos

Με το αριθμ. 107558/1203/6.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ00-Ι90) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα και τη διαδικασία χορήγησης άδειας συλλογής ξηρών πευκοβελόνων, εκατέρωθεν δασικού οδικού δικτύου, µε χειρωνακτικά μέσα, σε ιδιωτική εταιρία. 

Πιο συγκεκριμένα:

Η αρµόδια ∆ιεύθυνση Προστασίας ∆ασών & Φ.Π., συµφωνεί µε την απόληψη των ξηρών πευκοβελόνων για λόγους αντιπυρικής προστασίας εφόσον γίνεται µε την επίβλεψη και καθοδήγηση της οικείας δασικής υπηρεσίας και µε σαφή όρο να τηρηθούν επακριβώς οι δεσµεύσεις της εταιρείας ως προς το χώρο και χρόνο συλλογής.

Σε ότι αφορά την ποσότητα καθώς και τον χρόνο περιφοράς ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία και διατήρηση του οικοσυστήµατος, ζητήθηκε η άποψη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων, σύµφωνα µε την οποία:

  • Η απόληψη των ξηρών πευκοβελόνων θα πρέπει να περιοριστεί στα 10 µέτρα εκατέρωθεν του δρόµου, καθώς πέραν αυτών το όφελος µείωσης του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς από αµέλεια κλπ. αιτίες, πρακτικά µηδενίζεται.
  • Η απόληψη να µην είναι πλήρης και να µην υπερβαίνει το 60% του επιφανειακού στρώµατος της φυλλάδας, για λόγους εξασφάλισης της θρέψης των δένδρων από τη χουµοποίηση και της προστασίας των εδαφών από την επιφανειακή διάβρωση.
  • Ο χρόνος περιφοράς µπορεί να είναι τα τέσσερα χρόνια στα επίπεδα τµήµατα του δικτύου και τα πέντε χρόνια για επικλινή εδάφη (κλίση µεγαλύτερη του 6%).
  • ∆εν συνιστάται η διαταραχή µε απόληψη της παραπάνω βιοµάζας, όταν η κλίση είναι µεγαλύτερη του 25%.

Σχετικά µε την διαδικασία χορήγησης της άδειας απόληψης, έχει εφαρµογή η 165110/288/27-1-2012 (Α∆Α ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) εγκύκλιος για τις δευτερεύουσες καρπώσεις (έλεγχος για τυχόν ειδικό καθεστώς, έκδοση ∆ασικής Ρυθµιστικής ∆ιάταξης, διεξαγωγή δηµοπρασίας προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και τα έσοδα του δηµοσίου). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί, ως πιο σχετική, η κατηγορία IV.10: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «Φυτόχωµα από δάση, δασικές και µη πεδινές εκτάσεις», του Πίνακα ∆ιατίµησης ∆ασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2014 (Α∆Α ΦΕΚ 94/τ.Β΄/2014).

Σχετικό αρχείο:

 ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: