Διαδικασία δημοσίευσης Πράξεων Χαρακτηρισμού

egk

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Αθήνα 6 / 6 /2014
Αριθ. Πρωτ.:110957/3332

Θέµα: ∆ιαδικασία δημοσίευσης Πράξεων Χαρακτηρισμού.

Επί του αντικειµένου του θέµατος, κάνουµε γνωστά τα εξής:
Με το άρθρο 16 ν. 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α΄/18-11-2013) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του νόµου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2007), όπου καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής και η διαδικασία των δηµοσιεύσεων του ∆ηµοσίου. Σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, «στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται όλες οι δηµοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α΄/1982), ∆ηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές».

Για τη δηµοσίευση των πράξεων χαρακτηρισµού εφαρµόζεται η παράγραφος 2 άρθρου 14 νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄), όπου ορίζεται η υποχρέωση δηµοσίευσης της ανακοίνωσης για τη σύνταξη της πράξης χαρακτηρισµού, µε περίληψη του περιεχοµένου της, σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες ή σε µία τοπική και µία εφηµερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Η δηµοσίευση αυτή είναι κρατική, και κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 16 του νόµου 4208/2013, περί υπαγωγής πλέον όλων των δηµοσιεύσεων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στο ίδιο καθεστώς, ακολουθεί τους κανόνες περί ίσης κατανοµής των δηµοσιεύσεων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του νόµου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α).

Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σας για εφαρµογή.

Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης

Κων/νος ∆ηµόπουλος
∆ασολόγος

Σχετικό αρχείο: ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: