Ποινές για την παράνομη θήρα ελαφιών

platonia

ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν.Δ. 86/69

‘Αρθρο 258

Γενικαί απαγορεύσεις θήρας 

1. Απαγορεύεται:

δ. Η θήρα ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου (αγριοκάτσικου), αγριόγιδου, τετράωνος (αγριοπετεινού), ως και φασιανού.

‘Αρθρ. 287

Ποιναί κατά των παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας

5. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 258 τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Η επιβαλλόμενη ποινή φυλακίσεως, λόγω παρανόμου θήρας δια μηχανοκινήτων μέσων ή ασκήσεως ταύτης δια προβολέων ως και η τοιαύτη λόγω της θήρας ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου, φασιανού, τετράωνος (αγριοπετεινού), δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν.

14. Εις τον καταδικαζόμενον δια την θανάτωσιν ή σύλληψιν ελάφου, Δορκάδος, αγριόγιδου, παντός είδους αιγάγρου (αγριοκάτσικου), τετράωνος (αγριοπετεινού) και φασιανού, επιβάλλεται δια της καταδικαστικής αποφάσεως και χρηματική αποζημίωσις υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον θήρας), καθοριζομένη ως εξής: 

Δι’ εκάστην έλαφον ποσόν δραχ. 10.000, δι’ εκάστην δορκάδα, αγριόγιδον και αίγαγρον Κρήτης ποσόν 5.000 δραχμών. Δια δε τα λοιπά είδη αιγάγρων ποσόν 4.000 δραχμών και δι’ έκαστον τετράωνον (αγριοεπετεινόν), φασιανόν ή αφαίρεσιν των ωών των ποσόν 500 δραχμών. Τα, ως άνω, ποσά δύνανται να αυξάνωνται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

[Αρχή Τροποποίησης](Με την παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α8-8-14, ορίζεται ότι : “7.  Στην παρ. 14 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της αποζημίωσης για το ελάφι ανέρχεται στα χίλια (1.000) ευρώ, για δορκάδα – αγριόγιδο – αίγαγρο Κρήτης στα πεντακόσια (500) ευρώ, για τα λοιπά είδη αίγαγρων στα τριακόσια (300) ευρώ, για αγριοπετεινό – φασιανό ή αφαίρεση αυγών αυτών στα πενήντα (50) ευρώ”).ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: