Αλλαγές στη δασική νομοθεσία

logo dasarxeio

Σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του τύπου νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς παρουσίασε τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις του νομοσχεδίου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας». Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό, το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των αμέσως επόμενων ημερών στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση από το δεύτερο θερινό τμήμα.

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά, σκοπός του νόμου είναι ο καθορισμός των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για τη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δασών και των δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας και σε συνάρτηση με το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που διέπει την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση αυτών. Επίσης βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι ο προσδιορισμός, κατά περίπτωση, των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων αυτές οι εκτάσεις μπορεί στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης να μεταβάλλουν την κατά προορισμό χρήση τους ή να εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, για λόγους επιβαλλόμενους από το δημόσιο συμφέρον. Το νομοσχέδιο που προτείνει ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς στοχεύει στη συστηματοποίηση, απλοποίηση και επικαιροποίηση καίριων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, όπως είναι αυτές που σχετίζονται με τις επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση, τις δασικές και τις δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, τη διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων, τους δασωθέντες αγρούς, την κατεδάφιση αυθαιρέτων και την επιβολή ποινικών κυρώσεων, καθώς και την επίλυση χρόνιων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, όπως εκείνα που αντιμετώπιζαν επιχειρήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών που λειτουργούσαν χωρίς άδεια, ή τα σχετικά με την κτηνοτροφία, την αξιοποίηση δασικών εκτάσεων, που περιλήφθηκαν σε αναδασμούς ή κληροτεμαχίων που εκχερσώθηκαν μετά το 1975, την κυριότητα και τη χρήση κτιρίων, που χρησιμοποιούσαν οι δασικές υπηρεσίες και δεν είναι αναγκαία σε αυτές κ.α.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά, τα βασικά σημεία της νέας αυτής νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι τα ακόλουθα.

Με τις γενικές διατάξεις: 

 • Αυξάνεται η προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων και των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων.
 • Καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού της αξίας των δασών και δασικών εκτάσεων  με βάση τη θέση, τις παραγωγικές, προστατευτικές, αισθητικές, και λοιπές λειτουργίες τους και όχι μόνο την παραγωγή ξύλου και βοσκήσιμης ύλης, όπως μέχρι σήμερα προβλέπονταν. Εντάσσονται πλέον και οι δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις.
 • Επιταχύνονται οι διαδικασίες χαρακτηρισμού μίας έκτασης όσον αφορά το δασικό χαρακτήρα. Συντομεύεται ο χρόνος που απαιτείται, μειώνονται τα εμπλεκόμενα επίπεδα, ενισχύονται οι αρμόδιες επιτροπές, διασφαλίζεται περαιτέρω η αμεροληψία, απλοποιούνται τις διαδικασίες, διευκολύνονται οι πολίτες.
 • Καταπολεμείται η γραφειοκρατία, αυξάνεται η διαφάνεια, απελευθερώνονται οι δασικοί υπαλλήλους από χρονοβόρες διαδικασίες. Τυποποιείται το περιεχόμενο των αιτήσεων των πολιτών και των απαντήσεων των δασικών υπηρεσιών. Δημιουργείται ειδική διαδικτυακή πύλη στο ΥΠΕΚΑ όπου καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι πράξεις χαρακτηρισμού των δασικών υπηρεσιών, μαζί με τοπογραφικά διαγράμματα και τυχόν αποφάσεις ανωτέρων οργάνων.
 • Δίδεται απόλυτη προτεραιότητα στην έκδοση πράξης χαρακτηρισμού για μεγάλα έργα.
 • Κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες όλες οι εκτάσεις που απώλεσαν τη δασική τους βλάστηση, από κάθε αιτία (όπως εκχέρσωση, φύτευση μη δασικών φυτών) για πρώτη φορά, και όχι μόνο από πυρκαγιά ή παράνομη υλοτομία.
 • Αυστηροποιούνται οι ποινές για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας.
 • Απλοποιούνται οι διαδικασίες κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Με τις διατάξεις για τις επιτρεπτές δασικές επεμβάσεις:

 • Εφαρμόζεται για πρώτη φορά η έννοια του περιβαλλοντικού ισοζυγίου στις δασικές επεμβάσεις, με την υποχρέωση δάσωσης ή αναδάσωσης τουλάχιστον ίσης έκτασης με αυτήν της επέμβασης από τον ίδιο τον ιδιώτη/φορέα υλοποίησης επέμβασης/επενδυτή.
 • Αυξάνεται το δάσος στη χώρα. Ο φορέας υλοποίησης επέμβασης υποχρεούται για πρώτη φορά να δασώσει ή να αναδασώσει τουλάχιστον ίση έκταση με αυτήν της επέμβασης, ανεξαρτήτως αν η προς επέμβαση έκταση είναι δασική ή δάσος. Ο φορέας, για πρώτη φορά, οφείλει να παραδώσει στο δημόσιο έτοιμο δάσος τριών ετών και όχι να κάνει απλώς μία αναδάσωση. Επομένως το ισοζύγιο «νέο δάσος – παλαιά δασική έκταση ή δάσος» οδηγεί σε αύξηση του δάσους.
 • Κωδικοποιούνται για πρώτη φορά από το 1979 σε ενιαίο κείμενο όλες τις επιτρεπτές δασικές επεμβάσεις. Ξεκαθαρίζουμε τι επιτρέπεται και που. Η δασική νομοθεσία του 1979 έχει τροποποιηθεί πλειστάκις μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής για τον καθένα η εύρεση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για κάποια επέμβαση.
 • Όλες οι παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων για επιτρεπτές επεμβάσεις γίνονται κατά χρήση και σε καμία περίπτωση κατά κυριότητα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Διασφαλίζεται επομένως περαιτέρω η δημόσια περιουσία.
 • Εναρμονίζεται η δασική νομοθεσία περί επιτρεπτών επεμβάσεων με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ). Απλοποιείται και βελτιώνεται το πλαίσιο αδειοδότησης μιας δραστηριότητας.
 • Προσθέτουμε λίγες και συγκεκριμένες επεμβάσεις σε αυτές που επιτρέπονται. Επιτρέπονται πλέον οι μόνιμες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (σε αντίθεση με τις πρόχειρες μόνο μέχρι σήμερα) προκειμένου να προωθηθεί η υγιεινή και η ασφάλεια του ζωϊκού κεφαλαίου και προϊόντων, σε εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες. Βελτιώνουμε τους όρους δραστηριοποίησης και ενισχύουμε την πρωτογενή κτηνοτροφική παραγωγή.
 • Εναρμονίζουμε τη δασική νομοθεσία με την υφιστάμενη τουριστική νομοθεσία. Εκτός από ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ, που ήδη προβλέπονται, εντάσσονται στις επιτρεπτές επεμβάσεις οι ολοκληρωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πόρων. Επιτρέπονται επίσης οι αναγκαίες υποδομές (οδοί πρόσβασης, τελεφερίκ κλπ).
 • Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης κατασκηνώσεων.
 • Δίνεται ώθηση στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή δασικών και αγροτικών προϊόντων. Επιλύονται προβλήματα εγκατάστασης μονάδων εγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, τυροκομικών μονάδων επεξεργασίας γάλακτος, οινοποιείων, αποσταγματοποιείων, ποτοποιείων, εμφιαλωτηρίων, ελαιοτριβείων, σφαγείων και χερσαίων εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
 • Επιλύονται χρόνια προβλήματα αγροτικών αναδασμών, καλλιέργειας δασωμένων αγρών, παραχώρησης καστανοτεμαχίων.
 • Δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας από ιδιώτες πιστοποιημένων δασικών φυτωρίων. Δημιουργείται νέα επιχειρηματική δραστηριότητα πρωτογενούς παραγωγής.


ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: