Προσκόμιση βιβλιαρίων κυνηγετικών σκύλων για την έκδοση άδειας θήρας

skulos, pointer, ferma

Με την έκδοση και δημοσίευση δυο εγκυκλίων, η Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ παρέχει οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με το Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα που βρίσκεται σε εξέλιξη και την διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. 

Πιο συγκεκριμένα, για την έκδοση των κυνηγετικών αδειών δεδομένης της υποχρέωσης εμβολιασμού των κυνηγητικών σκύλων, η υπ’ αριθμ. 113414/2087/5.8.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΒΦ0-ΗΜΒ) εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ αναφέρει:

  1. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών θήρας προβλέπονται στην αριθμ. 12594/346/28.1.2013 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 224).
  2. Η προσκόμιση βιβλιαρίων υγείας ή διαβατηρίων κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας θήρας όπου θα φαίνεται η ημερομηνία του εν ισχύ εμβολιασμού κατά της λύσσας, το εμβολιακό σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί, η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου που έχει διενεργήσει τον εμβολιασμό είναι ειδικό μέτρο για τον περιορισμό της λύσσας, που αφορά μόνο στις περιπτώσεις κυνηγών που δηλώνουν στην άδεια θήρας που εκδίδουν την κατοχή κυνηγητικών σκύλων.
  3. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του δηλούμενου κυνηγητικού σκύλου, το οποίο μπορεί κατά τις κείμενες διατάξεις να θεωρείται και να επικυρώνεται επιτόπου από την αρμόδια αρχή.
  4. Ενόψει της διαδικασίας έκδοσης των κυνηγετικών αδειών και προκειμένου να διευκολύνονται οι πολίτες και οι αναγνωρισμένοι κυνηγετικοί σύλλογοι που αιτούνται την έκδοση κυνηγετικών αδειών, παρακαλούμε για τη λήψη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υποστήριξης της διαδικασίας έκδοσης άδειών θήρας, με τη διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για το σκοπό αυτό.

Στην συνέχεια δημοσιεύτηκε και δεύτερη εγκύκλιος για το ίδιο θέμα με περαιτέρω διευκρινίσεις για το φλέγον θέμα της προσκόμισης  βιβλιαρίων κυνηγητικών σκύλων κατά την έκδοση των αδειών θήρας από τις δασικές υπηρεσίες. Η δεύτερη εγκύκλιος αναφέρει ότι για την διευκόλυνση των πολιτών που εκδίδουν κυνηγετικές άδειες το τρέχον έτος, αλλά και την κατά το δυνατόν γραφειοκρατική ελάφρυνση των ∆ασικών Υπηρεσιών κατά την παραπάνω διαδικασία, στην περίπτωση έκδοσης αδειών μέσω των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Κυνηγετικών συλλόγων, ο έλεγχος των φωτοαντιγράφων του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του δηλούμενου στην άδεια, κυνηγητικού σκύλου, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία του εν ισχύ εμβολιασμού κατά της λύσσας, το εμβολιακό σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί, η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου που έχει διενεργήσει τον εμβολιασμό, μπορεί να πραγματοποιείται από τον αναγνωρισμένο από το Υπουργείο, οικείο κυνηγετικό σύλλογο, ο οποίος και θα βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων για την επακόλουθη έκδοση της άδειας θήρας.

Να σημειώσουμε εδώ ότι πριν από ένα χρόνο περίπου, στις 14 Αυγούστου 2013, η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε εγκύκλιο (1969/100521/14-8-2013) με την οποία ενημέρωσε τα Δασαρχεία ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 Ν. 4039/2012 η αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειας κυνηγιού, οφείλει να εξακριβώνει την σήμανση του ζώου ή μη των ζώων που έχει στη κατοχή του ο κυνηγός πριν την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας κυνηγιού, καθώς και να αφαιρεί αυτή, στην περίπτωση εντοπισμού μη σημασμένων σκύλων μέχρι την συμμόρφωση του ιδιοκτήτη του κυνηγετικού σκύλου, η οποία τεκμηριώνεται με την επίδειξη του ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του σκύλου του. Στη συνέχεια, όπως είχαμε γράψει τότε (ΕΔΩ), η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας του ΥΠΕΚΑ, με εγκύκλιο που απέστειλε στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρείχε διευκρινίσεις για το θέμα αναφέροντας ότι η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την έκδοση των αδειών θήρας, καθορίζονται στην αρίθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφαση του ΥΠΕΚΑ περί «διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης άδειας θήρας» όπου και δεν προβλέπεται ο έλεγχος της ηλεκτρονικής σήμανσης των κυνηγετικών σκύλων κατά την έκδοση ή ανανέωση αδειών θήρας απο τις δασικές αρχές.

Η λύση βρέθηκε με την αριθμ. 3941/120925/2013 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β’ 2642). Η παρ. 3 του άρθρου 1 αναφέρει ότι στην περίπτωση κυνηγετικών σκύλων, επιβάλλεται ο αντιλυσσικός εμβολιασμός τους. Για τους κυνηγετικούς σκύλους οι ιδιοκτήτες τους κυνηγοί προσκομίζουν κατά τη διαδικασία έκδοσης των ετήσιων αδειών θήρας, τα βιβλιάρια υγείας τους ή τα διαβατήρια τους όπου θα φαίνεται η ημερομηνία του εν ισχύ εμβολιασμού κατά της λύσσας, το εμβολιακό σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί, η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου που έχει διενεργήσει τον εμβολιασμό. H ρύθμιση αυτή ισχύει από την επόμενη κυνηγετική περίοδο (Σημ.: εννοώντας την περίοδο 2014 – 2015). Για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο (2013 – 2014) οι δασικές υπηρεσίες θα ενημερώσουν τους κυνηγετικούς συλλόγους για την υποχρέωση εμβολιασμού των κυνηγετικών σκύλων και οι κυνηγετικοί σύλλογοι αντίστοιχα, τα μέλη τους.

Σχετικά αρχεία:
  • Εγκύκλιος 113414/2087/5.8.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΒΦ0-ΗΜΒ) Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα – προσκόμιση βιβλιαρίων κυνηγητικών σκύλων.
  • Εγκύκλιος 112023/2170/6-8-2014 (ΑΔΑ: 7Δ2Λ0-ΤΝΟ) Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα – προσκόμιση βιβλιαρίων κυνηγητικών σκύλων
  • ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (ΦΕΚ Β΄198) Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα.
  • KYA 3941/120925/7-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2642) Τροποποίηση της αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (Β΄ 198/5.2.2013).

vivliario thiras

© dasarxeio.comΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: